Etos ook de grens over

Dro­gis­te­rij­ke­ten kan groei­en door om­vang Ahold Del­hai­ze

De Telegraaf - - Dft - door Har­ry van Gel­der

AM­STER­DAM Ahold Del­hai­ze pakt Etos bij de hand. De twee­de dro­gis­te­rij­ke­ten van ons land pro­fi­teert van de in­koop­kracht van de su­per­markt­gi­gant. En gaat nu ook de ei­gen mer­ken van Etos ver­ko­pen in de Ahold Del­hai­ze-win­kels in Bel­gie, Roe­me­nië, Ts­je­chië en Grie­ken­land.

Ook in de VS lig­gen al, zij het op een meer be­schei­den schaal, Etos-pro­duc­ten in het schap. Dat zegt top­man Jan De­rek Groe­nen­daal van Etos, die sinds drie jaar aan het roer staat van de Ahold Del­hai­ze-doch­ter. Hij denkt dat de om­zet van Etos fors kan groei­en, maar wil daar geen schat­ting van ge­ven.

Een pro­bleem voor veel dro­gis­te­rij­ke­tens is de enor­me macht van le­ve­ran­ciers als Uni­lever en Proc­ter & Gam­ble, waar­door er een druk op de mar­ges kan ont­staan. Door de schaal­groot­te van het moe­der­be­drijf heeft Etos daar ech­ter re­la­tief min­der last van.

Door de fu­sie met Del­hai­ze heeft Ahold er in Eu­ro­pa een flink aan­tal su­per­mark­ten bij ge­kre­gen die geen dro­gis­te­rij heb­ben. Voor Ahold Del­hai­ze een mooie kans om er pro­duc­ten van Etos te stal­len. In Ne­der­land ver­an­dert wei­nig om­dat de Etos-win­kels vaak naast een Al­bert Heijn zit­ten.

Toen Groe­nen­daal aan­trad als top­man van Etos kreeg hij de op­dracht van de Ahold­top een nieu­we, win­nen­de stra­te­gie te ver­zin­nen. Een las­ti­ge op­ga­ve, om­dat de gou­den tij­den van de dro­gis­te­rij voorbij zijn, zo blijkt ook uit een rap­port van de Ra­bo­bank.

De con­cur­ren­tie komt na­me­lijk van al­le kan­ten. Van bran­che­vreem­de con­cur­ren­ten als prijs­vech­ter Ac­ti­on, van ni­chespe­lers als Lush, van su­per­mark­ten als Lidl, Jum­bo en Al­bert Heijn en van on­li­ne ka­na­len. Pro­duc­ten als sham­poo of zeep zijn nu een­maal goed met el­kaar te ver­ge­lij­ken, waar­door het voor con­su­men­ten ge­mak­ke­lijk is om op in­ter­net naar de laag­ste prijs te zoe­ken en de bood­schap­pen ook on­li­ne aan te schaf­fen.

Des­on­danks ver­wacht de Ra­bo­bank dat het vo­lu­me van de dro­gis­te­rij­en dit jaar ge­lijk blijft om­dat de ke­tens ’be­te­re’ pro­duc­ten ver­ko­pen en meer aan­dacht heb­ben voor de sterk groei­en­de markt van ge­zond­heid en schoon­heid. Ook Groe­nen­daal, die af­kom­stig is van A.S. Wat­son, de ei­ge­naar van markt­lei­der Kruid­vat, zoekt het in de­ze rich­ting.

Hij nam het as­sor­ti­ment van Etos flink op de schop, breid­de de ei­gen mer­ken uit (’Hoe­wel a-mer­ken nog het leeu­wen­deel van on­ze om­zet uit­ma­ken’) en gaf zijn win­kels en mer­ken op­nieuw vorm. „Pre­cie­ze cij­fers mag ik niet ge­ven, maar er ko­men meer men­sen in de win­kels en ze be­ste­den meer geld”, zegt Groe­nen­daal. Vol­gens de top­man ligt de om­zet van Etos bo­ven de €500 mil­joen.

„Na mijn aan­tre­den zijn we met een groep­je bij el­kaar gaan zit­ten en stel­den we ons­zelf de vol­gen­de vra­gen: ’Waar ko­men we van­daan?’ en ’Waar­om zijn we ooit op­ge­richt?’”, zegt Groe­nen­daal. „Van be­gin af aan was dui­de­lijk dat we een dro­gis­te­rij wil­den blij­ven.”

Het be­drijf werd in 1919 op­ge­richt als co­ö­pe­ra­tie van Phi­lips-werk­ne­mers. In het be­gin werd voor­al brood ver­kocht, maar al gauw kwa­men daar al­ler­lei pro­duc­ten bij. In la­te­re ja­ren werd er zelfs ben­zi­ne ge­le­verd. De co­ö­pe­ra­tie was pro­fij­te­lijk voor het Phi­lips-per­so­neel, om­dat ze aan het eind van het jaar 8% op aan­koop van de krui­de­niers­ar­ti­ke­len kre­gen uit­be­taald. In 1931 kwam het be­drijf los van Phi­lips te staan als Etos: Een­dracht, Toe­wij­ding, Over­leg en Sa­men­wer­king. In 1974 werd het ge­kocht door Ahold.

„Bij Etos draai­de het van ouds­her om kwa­li­teit en ken­nis”, zegt Groe­nen­daal. „Een van de eer­ste din­gen die we be­slo­ten was de te­rug­keer van ons ou­de lo­go.” Het on­der­schei­den­de ver­mo­gen van Etos zit vol­gens Groe­nen­daal voor­al in ’kwa­li­ta­tief goe­de pro­duc­ten voor een fat­soen­lij­ke prijs’. „Daar­naast is het van groot be­lang dat we daar­bij een goed ad­vies ge­ven in de win­kel. Dat is echt toe­ge­voeg­de waar­de. Daar­om trai­nen we ons per­so­neel en zor­gen we er voor dat ons win­kel­per­so­neel voor­al ge­richt op de klan­ten kan zijn, door ze bij­voor­beeld te ont­las­ten van ad­mi­ni­stra­tie­ve ta­ken.”

Ad­vies wordt steeds be­lang­rij­ker, zegt de ceo. „De over­heid wil dat men­sen niet meer voor el­ke klacht als hoofd­pijn, hoest­klach­ten of een ver­zwik­te en­kel naar de huis­arts stap­pen. Wij kun­nen ze hel­pen, maar dan heb je wel des­kun­dig per­so­neel no­dig. Dat is kost­baar, maar het werkt wel.”

’Om­zet plus €500 mil­joen’ ’Ad­vies be­lang­rijk bij Etos’

FO­TO ROEL DIJKSTRA

Ceo Groe­nen­daal in de nieu­we Etos Ex­pe­rien­ce in Rot­ter­dam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.