’Schiphol in zee ge­tuigt van vi­sie’

Ver­plaat­sing le­vert ruim­te voor hui­zen op

De Telegraaf - - Dft - door Yte­ke de Jong

AM­STER­DAM Nu lucht­ha­ven Schiphol dit jaar vol­loopt en er nau­we­lijks draag­vlak lijkt voor uit­brei­ding, komt een na­ti­o­na­le lucht­ha­ven op zee weer in beeld.

’Schiphol op zee’ is ac­tu­eel om­dat Le­ly­stad en Eind­ho­ven bei­de geen al­ter­na­tief zijn voor het vol­le Schiphol. Eind­ho­ven is al vol, zon­der dat er nog één vlucht is uit­ge­plaatst van­af Schiphol. Le­ly­stad kan in de hui­di­ge op­zet maar 13 vluch­ten per dag ac­com­mo­de­ren. Vol­gen­de week praat de Twee­de Ka­mer weer over het hoofd­pijn­dos­sier Schiphol.

„Een lucht­ha­ven in zee voor de kust zou een pro­ject van na­ti­o­naal be­lang kun­nen zijn. Goed voor ba­nen in on­ze sec­tor, goed voor de eco­no­mie, gun­stig voor het leef­kli­maat in de re­gio Am­ster­dam en het creeert in­ter­na­ti­o­naal aan­zien. Bij­ko­mend voor­deel is dat ei­lan­den voor de kust ook een be­scher­men­de func­tie heb­ben voor on­ze kwets­ba­re kust­lijn. Het zou van vi­sie ge­tui­gen als het vol­gen­de ka­bi­net hier werk van maakt”, zegt Peter Ber­dow­ski, be­stuurs­voor­zit­ter van ma­ri­tiem con­cern Bos­ka­lis.

In de af­ge­lo­pen de­cen­nia zijn er meer­de­re ma­len plan­nen ont­wik­keld voor ’Schiphol in zee’. Eind ja­ren ’90 was er po­li­tie­ke steun, maar dat plan sneef­de vol­gens in­ge­wij­den op Schiphol. De toen­ma­li­ge di­rec­tie wil­de meer ver­die­nen en dat kon niet als de lucht­ha­ven in over­heids­han­den bleef. Dit plan had nu ge­reed kun­nen zijn.

De ont­wik­ke­ling van een lucht­ha­ven op zee kan niet zon­der de steun van de re­ge­ring, ook om­dat in de plan­nen vaak ook als wa­ter­ke­ring fun­geert. Eind ja­ren ’90 is be­cij­ferd dat een pas­sa­giers­taks van €5 per per­soon de jaar­lijk­se ren­te van een in­ves­te­ring van €9 mil­jard zou kun­nen dek­ken.

„Het zijn de kos­ten die er tel­kens voor zor­gen dat dit soort plan­nen weer in de bu­reau­la ver­dwij­nen”, zegt do­cent lucht­vaart­tech­niek Jo­ris Mel­kert van de TU Delft. In 2008 is er een an­de­re voor­zet ge­daan door bag­ge­raar Van Oord en ad­vies­bu­reau DHV. Dit is in het ka­der van in­no­va­tie aan­ge­bo­den aan het toen­ma­li­ge ka­bi­net Bal­ke­n­en­de IV. De rei­zi­gers wer­den in dat plan ver­voerd met een snel­le mag­neet­baan en op de hui­di­ge lucht­ha­ven Schiphol af­ge­le­verd.

D66 is voor­stan­der van een lucht­ha­ven in zee. „We moe­ten in Ne­der­land dur­ven na­den­ken over gro­te, in­no­va­tie­ve idee­ën. Een vlieg­veld op zee, ge­bouwd door Ne­der­land­se bag­ge­raars, zou zo’n op­los­sing voor de toe­komst van Schiphol kun­nen zijn. Het zou kun­nen zor­gen voor ba­nen, en te­ge­lij­ker­tijd heb­ben men­sen geen last van vlieg­tui­gen die over hun huis sche­ren”, zegt Ka­mer­lid Rob Jet­ten.

Het pro­ject zou gro­ten­deels ge­fi­nan­cierd kun­nen wor­den uit de op­breng­sten van de grond die voor hui­zen ge­bruikt kan wor­den. De pro­vin­cie Noord-Hol­land wil 100.000 wo­nin­gen bou­wen en zit daar­om ver­de­re groei van Schiphol op dit mo­ment in de weg.

Jet­ten van D66 staat er ’re­a­lis­tisch’ in. „Het lost de pro­ble­men waar we nu di­rect mee te ma­ken heb­ben niet op.”

Een an­der voor­deel om op­nieuw te star­ten is dat Schiphol nu een ba­nen­sys­teem heeft dat kris-kras door el­kaar in plaats van een pa­ral­lel­le ba­nen. Dat zorgt voor een ver­hoogd ri­si­co op on­ge­luk­ken.

Mel­kert: „Als je ver ge­noeg de zee op­gaat, dan scheelt dat flink in over­last. Als Ne­der­lan­ders heb­ben wij de tech­ni­sche ken­nis om dit te doen, het zou een prach­tig in­ter­na­ti­o­naal vi­si­te­kaart­je zijn. Maar ik vrees dat we hier blij­ven door­pol­de­ren.”

’Prach­tig vi­si­te­kaart­je’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.