Sandd-aan­koop op post­markt wekt wre­vel bij vak­bon­den

De Telegraaf - - Dft - Van een on­zer ver­slag­ge­vers

AM­STER­DAM De vrij­dag aan­ge­kon­dig­de over­na­me van Van Straat­en Post door Sandd leidt niet over­al tot en­thou­si­as­te re­ac­ties.

Vak­bon­den FNV, CNV en BVPP la­ten we­ten ver­baasd te zijn over de aan­koop waar­mee Sandd denkt de strijd aan te kun­nen gaan met Pos­tNL op de par­ti­cu­lie­re post­markt. Zij dach­ten dat Sandd daar geen geld voor over had.

Post­be­drijf Sandd neemt bran­che­ge­noot Van Straat­en Post over om zo vijf­daag­se post voor con­su­men­ten in heel Ne­der­land te kun­nen aan­bie­den. De com­bi­na­tie heeft on­ge­veer 20.000 werk­ne­mers. Uit­ein­de­lijk moe­ten voor lan­de­lij­ke post­be­zor­ging ruim 8000 brie­ven­bus­sen ko­men van Sandd, los van die van Pos­tNL.

In een bu­si­ness­plan eer­der dit jaar zei Sandd ook met een veel la­ge­re post­ze­gel­prijs (55 cent in plaats van 78 cent) te kun­nen wer­ken dan Pos­tNL. De vak­bon­den vre­zen dat die la­ge­re prij­zen ten kos­te gaan van werk­ne­mers van de post­be­zor­ger.

In een ge­za­men­lij­ke ver­kla­ring stel­len de bon­den dat Sandd al­tijd zegt dat het geen geld heeft om te vol­doen aan de wet­te­lijk ver­plich­te norm van 80% per­so­neel met een ar­beids­over­een­komst.

„Nu blijkt er opeens wel geld om een over­na­me te doen. In hoe­ver­re houdt die club ons struc­tu­reel voor het lap­je?”, vraagt FNV-be­stuur­der Ger De­leij zich af.

Vol­gens De­leij is Sandd be­zig met een ra­ce naar de bo­dem op ar­beids­voor­waar­den. „On­ze­ke­re con­trac­ten en lage ver­goe­din­gen, dat is het ver­dien­mo­del.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.