’Uni­bail casht kan­toor Pa­rijs’

De Telegraaf - - Dft -

AM­STER­DAM Rond €850 mil­joen zou het Frans-Ne­der­land­se vast­goed­con­cern Uni­bail-Ro­dam­co kun­nen van­gen voor zijn pres­ti­gi­eu­ze kan­toor­ge­bouw Ca­pi­tal 8 in Pa­rijs. Vol­gens bron­nen van pers­bu­reau Bloom­berg is Uni­bail in ge­sprek met de Fran­se ver­mo­gens­be­heer­der Amun­di. Bei­de par­tij­en wil­len niet re­a­ge­ren. Door de ver­koop zou het aan­deel kan­to­ren in Uni­bails por­te­feuil­le zak­ken on­der 10%. Het over­gro­te deel, cir­ca €33 mil­jard, zit in win­kel­cen­tra. ING-ana­list Jaap Kuin ziet geen stra­te­gie­wij­zi­ging. „Hun stra­te­gie bij kan­to­ren is ge­ba­seerd op het her­ont­wik­ke­len en ver­hu­ren ge­du­ren­de een be­paal­de pe­ri­o­de. Ze lij­ken wel ge­bruik te ma­ken van de ruim­te die de markt biedt om ex­tra te ver­ko­pen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.