In­haal­ra­ce voor KLM op rou­tes naar In­dia

Groei naar 1 mil­joen pas­sa­giers in 2018

De Telegraaf - - Dft - Yte­ke de Jong

SPIJK KLM en haar In­di­a­se part­ner Jet Air­ways ver­wach­ten vol­gend jaar 1 mil­joen pas­sa­giers van en naar In­dia te ver­voe­ren.

Dat zegt be­stuurs­voor­zit­ter Pie­ter El­bers van KLM in een dub­bel­in­ter­view, sa­men met top­man Na­resh Goy­al van Jet Air­ways. In maart 2016 open­de Jet Air­ways een ba­sis met drie vlieg­tui­gen in Am­ster­dam. Sinds­dien is het aan­tal vluch­ten van ze­ven naar 31 vluch­ten per week ge­gaan. On­langs werd de IT-stad Ban­galo­re toe­ge­voegd, na Mum­bai en Del­hi.

„Ik ver­wacht dat we de In­di­a­se ste­den An­dra­bad en Hy­dra­bad toe kun­nen voe­gen op Am­ster­dam van­uit In­dia”, zegt Goy­al. „Er is niet één top­be­stem­ming in In­dia, al­le gro­te ste­den zijn mil­joe­nen­mark­ten op zich.”

„We zetten sa­men een gro­te am­bi­tie neer”, zegt El­bers. „We vlo­gen acht be­stem­min­gen in Chi­na en slechts één in In­dia. Dat was niet in even­wicht. We zijn nu be­zig met een in­haal­ra­ce op In­dia. Dat we in een paar jaar tijd groei­en van 100.000 naar een mil­joen rei­zi­gers is prach­tig”.

Goy­al wijst er­op dat KLM een be­kend merk is in het land met ruim 1 mil­jard in­wo­ners. De Ne­der­land­se maat­schap­pij vloog in de ja­ren der­tig al naar Del­hi.

Nu komt Schiphol dit jaar aan de maxi­ma­le ca­pa­ci­teit van 500.000 vlieg­be­we­gin­gen. Het lijkt er niet op dat daar de ko­men­de ja­ren ver­an­de­ring in gaat ko­men. „Dat lijkt me een mooi mo­ment om ein­de­lijk werk van het se­lec­ti­vi­teits­be­leid op Schiphol te ma­ken”, zegt El­bers. „Over een paar jaar is de lucht­ha­ven Le­ly­stad klaar en kun­nen vluch­ten uit­ge­plaatst wor­den.”

In het se­lec­ti­vi­teits­be­leid is af­ge­spro­ken dat va­kan­tie­ver­keer uit­wijkt naar Le­ly­stad ten be­hoe­ve van vluch­ten naar an­de­re eco­no­mi­sche cen­tra in de we­reld. De na­ti­o­na­le lucht­ha­ven is drie jaar eer­der dan ver­wacht vol­ge­lo­pen om­dat Schiphol in­zet­te op on­ge­brei­del­de in plaats van se­lec­tie­ve groei.

Schiphol wor­stel­de eer­der dit jaar met ge­brek aan in­fra­struc­tuur op de grond, on­der meer een te­kort aan op­stel­plaat­sen en taxi­ba­nen. „De nieu­we rou­tes gaan voor een groot deel om rei­zi­gers die van lan­ge­af­stands­vluch­ten wis­se­len op Schiphol. On­ze ser­vi­ce kun­nen we on­danks de druk­te op Schiphol waar­ma­ken”, zegt El­bers.

Er zijn 200 Ne­der­land­se be­drij­ven die za­ken­doen in In­dia en 200 In­di­a­se be­drij­ven die op hun beurt weer in Ne­der­land za­ken­doen. Daar plukt Ne­der­land de vruch­ten van. „Am­stel­veen bij­voor­beeld stond vroe­ger vol met Ja­pan­se be­drij­ven. Nu is daar ook een In­di­a­se ge­meen­schap bij ge­ko­men”, zegt de KLM-top­man.

In­dia geldt als het be­loof­de land als het gaat om de lucht­vaart. Het aan­tal lucht­rei­zi­gers groei­de de af­ge­lo­pen tijd jaar­lijks met meer dan 20%. Hoe­wel daar vol­gens ana­lis­ten een ver­tra­ging in is ge­ko­men, is dat geen be­drei­ging voor de groei­plan­nen op Am­ster­dam, zegt de Jet-voor­man.

„De groei van het ver­keer ligt nog al­tijd bo­ven de 10%. Steeds meer men­sen wil­len reizen. We heb­ben een groei­en­de mid­den­klas­se”, zegt Goy­al. „Wij zijn blij dat Air Fran­ce, KLM, Vir­gin At­lan­tic en Del­ta in el­kaar gaan par­ti­ci­pe­ren. Dat geeft ons meer mo­ge­lijk­he­den om pas­sa­giers aan te le­ve­ren op Pa­rijs, Am­ster­dam en Lon­den. Schiphol is de poort naar Eu­ro­pa voor ons, met de door­ver­bin­din­gen naar de rest van Eu­ro­pa.”

Voor Jet Air­ways is het niet zin­vol om zich bij de trans­at­lan­ti­sche joint-ven­tu­re van Del­ta Air Fran­ce KLM, Vi­ri­gin en Ali­ta­lia te voe­gen, zegt El­bers. „De part­ners de joint-ven­tu­re vlie­gen een veel­voud in ver­ge­lij­king tot Jet Air­ways.”

’Schiphol poort naar Eu­ro­pa’

FO­TO RIAS IMMINK

Ceo Pie­ter el­bers van KLM (l) en Na­resh Goy­al van Jet Air­ways.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.