Beurs­gang zon­der be­drijf in VS

De Telegraaf - - Dft - Van een on­zer ver­slag­ge­vers

AM­STER­DAM De wenk­brau­wen wa­ren ge­fronst toen Niek Hoek en twee part­ners re­cent aan­kon­dig­den in Ne­der­land een leeg fonds naar de beurs te bren­gen, dat pas na de no­te­ring een be­drijf zou over­ne­men. In de VS luk­te het truc­je de­ze week al.

Een voor­ma­lig be­stuur­der van Fa­ce­book, Cha­math Pa­li­ha­pi­tiya, gaf 60 mil­joen aan­de­len uit van $10 per stuk. Zijn doel is het ne­men van een groot aan­deel in een tech-be­drijf dat op zoek is naar een beurs­no­te­ring. Op Wall Street was de re­la­tief klei­ne beurs­gang het ge­sprek van de week, al­dus za­ken­zen­der CNBC.

So­ci­al Ca­pi­tal He­do­so­p­hia, zo­als de­ze Spe­ci­al Pur­po­se Ac­qui­si­ti­on Com­pa­ny (spac) heet, is de 20e beurs­gang in de VS in de­ze vorm van het jaar. In Eu­ro­pa ko­men spacs ech­ter veel min­der voor. In Am­ster­dam wa­ren er de­ze eeuw slechts drie, geen van al­len een door­slaand suc­ces.

Bij een spac ge­ven be­leg­gers de fac­to een blan­co che­que aan een ervaren be­stuur­der om een over­na­me te doen. Naam en faam van dat boeg­beeld zijn daar­bij vaak hun eni­ge hou­vast. Pa­li­ha­pi­tiya teer­de dan ook ste­vig op zijn sta­tus als Fa­ce­book-be­stuur­der van het eer­ste uur.

Re­cent kon­dig­den ex-Del­ta Lloyd ceo Niek Hoek en ex-SHV be­stuur­der Stephan Nan­nin­ga aan sa­men met cor­po­ra­te fi­nan­ce-boe­tiek Oa­klins in Am­ster­dam een spac van €300 mil­joen naar de beurs te wil­len bren­gen on­der de naam Dut­ch Star Com­pa­nies One. Dat voor­ne­men werd enigs­zins kri­tisch ontvangen.

Hoek en Nan­nin­ga wil­len bin­nen twee jaar tijd een be­lang in een Ne­der­lands be­drijf ne­men. Als dat niet lukt dan krij­gen be­leg­gers hun in­leg te­rug.

FO­TO MAR­CEL ANTONISSE

Ger­brand ter Brug­ge, Stephan Nan­nin­ga en Niek Hoek (vl­nr) wil­len een zo­ge­he­ten spac naar de beurs bren­gen in Am­ster­dam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.