S&P KLIMT BO­VEN 2500

De Telegraaf - - Dft -

In New York had­den de Ame­ri­kaan­se beur­zen vrij­dag de wind kalm in de rug, ge­steund door de op­ge­wek­te gang van zaken rond de chip­fond­sen. De S&P 500 kwam met een re­cord­stand nipt bo­ven 2500 pun­ten. Ook de Dow Jo­nes-in­dex tik­te een nieu­we mijl­paal aan. Te­gen­val­len­de cij­fers over de Ame­ri­kaan­se de­tail­han­dels­ver­ko­pen maak­ten wei­nig in­druk. De win­kel­ver­ko­pen daal­den in au­gus­tus met 0,2%, ter­wijl voor­af op een klei­ne toe­na­me was ge­re­kend. Een nieu­we ra­ket­test die Noor­dKo­rea uit­voer­de, joeg ook geen schrik aan bij be­leg­gers in de VS. Voor­al chipaan­de­len kon­den op in­te­res­se re­ke­nen. Nvi­dia sprint­te 6,3% voor­uit na­dat ana­lis­ten van Ever­co­re ISI lie­ten we­ten dat het aan­deel sterk is on­der­ge­waar­deerd en het koers­doel met maar liefst $70 ver­hoog­den naar $250. Bran­che­ge­noot AMD voeg­de 2,1% toe aan het vo­ri­ge slot. De techreu­zen Fa­ce­book en Ap­ple kre­gen er 0,4% res­pec­tie­ve­lijk 1% bij. De olie­prijs in de VS maak­te een pas op de plaats na de ste­vi­ge op­le­ving in de voor­bije da­gen tot net on­der de $50 per vat. Het olie­ge­re­la­teer­de fonds Exxon Mo­bil liet in re­ac­tie 0,1% lig­gen. Ora­cle schoot 7,7% om­laag na­dat het tech­be­drijf te­gen­val­len­de prog­no­ses voor de om­zet uit cloud­dien­sten donderdag na­beurs naar bui­ten had ge­bracht. Lucht­vaart­maat­schap­pij­en had­den even­eens een min­de­re dag na een ne­ga­tief rap­port van JP Mor­gan over de sec­tor. Uni­ted Con­ti­nen­tal moest 2,4% af­staan. Ame­ri­cain Air­li­nes werd door be­leg­gers 0,4% la­ger ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.