RENÉE VAN WEGBERG IS STRA­LEND MID­DEL­PUNT

LIES­BETH LIST, DE MU­SI­CAL

De Telegraaf - - Cultuur - Es­ther Kleu­ver

WAT: bi­o­gra­fi­sche mu­si­cal WIE: De Graaf en Cor­ne­lis­sen SPEL: o.a. Renée van Wegberg, Jo­na­than De­moor, Ju­lia Be­rend­se IN­FO: de­graafen­cor­ne­lis­sen.nl

Adem­loos luis­ter­de het pu­bliek maan­dag­avond tij­dens de pre­mi­è­re van Lies­beth List, de mu­si­cal in Ko­nink­lijk The­a­ter Car­ré naar de ver­tol­king van het num­mer De ver­zoe­ning door Renée van Wegberg. De in­ten­se smeek­be­de om ’haar lief te heb­ben’, le­ver­de de ac­tri­ce vol­ko­men te­recht een open doek­je op.

Met half ge­slo­ten oog­le­den leek het wel of daar zo­juist een jon­ge­re ver­sie van Lies­beth List was op­ge­staan. Het moet voor de 75-ja­ri­ge zan­ge­res, die zelf bij de pre­mi­è­re aan­we­zig was, een vreem­de ge­waar­wor­ding zijn ge­weest om haar ei­gen le­ven aan zich voor­bij te zien trek­ken aan de hand van het ge­waag­de script van Louis van Beek.

In de voor­stel­ling heeft Lies­beth vlak na de uit­vaart van haar echt­ge­noot Ro­bert Braaks­ma een nach­te­lij­ke ont­moe­ting met een aan­tal be­lang­rij­ke men­sen uit haar le­ven, waar­on­der ui­ter­aard Ram­ses Shaf­fy, haar doch­ter Eli­sah, haar ou­ders, cou­tu­rier Frank Govers en zelfs haar ex Cees Noote­boom. Ro­bert kookt nog een keer een fees­te­lij­ke maal­tijd om het le­ven te vie­ren. Dat ont­aardt in een bac­cha­naal vol he­rin­ne­rin­gen.

Mooi is het hoe hier op een­vou­di­ge, maar doel­tref­fen­de wij­ze een pa­troon wordt bloot­ge­legd van een eeu­wig on­ze­ke­re List die steeds weer be­ves­ti­ging zocht bij de ver­keer­de man­nen. Een­tje die haar klei­neer­de (Noote­boom), een­tje die op man­nen viel (Shaf­fy) en een­tje die wel­is­waar daad­wer­ke­lijk van haar hield, maar even­eens zijn ge­luk in de fles zocht (Braaks­ma). Door de­ze drie man­nen Laat me te la­ten zin­gen, wordt haar ge­voel van ont­red­de­ring voel­baar. En zo wordt haar rij­ke re­per­toi­re, met prach­ti­ge num­mers als Pasto­ra­le, Zo hoog in de he­mel en Laat me niet al­leen, va­ker op in­tel­li­gen­te wij­ze in­ge­zet. Wat wel enigs­zins wringt, is dat er nau­we­lijks lucht in de voor­stel­ling zit. Het is nu al­le­maal wel erg zwaar op de hand. En rond­uit sto­rend is de ma­nier waar­op de rol van Ram­ses Shaf­fy wordt in­ge­vuld. Dat is mis­schien niet zo­zeer Mi­chael Konings, de ac­teur die hem speelt, aan te re­ke­nen, als wel re­gis­seur Paul van Ewijk. Na­tuur­lijk heeft hij gro­te schoe­nen te vul­len en dat hij niet op Ram­ses lijkt en een to­taal an­der stem­ge­luid heeft, is niet eens zo erg. Maar hij heeft de nei­ging om een na­tuur­lijk ge­brek aan cha­ris­ma te over­schreeu­wen. Dat zorg­de er­voor dat hij er maan­dag vo­caal re­gel­ma­tig pijn­lijk naast zat.

Te­ge­lij­ker­tijd be­te­ken­de dat wel dat Renée van Wegberg, die de voor­stel­ling draagt, des te meer kon stra­len. Wat zij vo­caal pres­teert is grie­ze­lig goed. En wat een ele­gan­te ma­nier om af­scheid te ne­men van een icoon als Lies­beth List met zo’n mo­nu­ment bij le­ven nog.

FOTO ROY BEUSKER

Ram­ses (Mi­chael Konings) en Lies­beth (Renée van Wegberg).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.