’STIE­KEM HAD­DEN WE TOCH HOOP’

Land­ge­no­ten ui­ten op so­ci­a­le me­dia ver­driet en woe­de over lot An­ne Fa­ber

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - door Sop­hie Klui­vers

AMSTERDAM Jaap Bos­man (26) zou mor­gen weer gaan zoe­ken naar An­ne. De mi­li­tai­re re­ser­vist bij het Korps Na­ti­o­na­le Re­ser­ve in Amers­foort zocht dins­dag met 64 col­le­ga’s bij­na twaalf uur lang in de bos­sen rond Huis ter Hei­de en Soest. „We ston­den al­weer klaar voor dit week­end”, zegt Bos­man. Maar toen kwam het be­richt van de pe­lo­tons­com­man­dant in de groepsapp: ’het is niet meer no­dig’.

„Stie­kem had­den we toch hoop”, ver­telt de re­ser­vist. „Ook al was het mis­schien te­gen be­ter we­ten in. We had­den een enor­me dri­ve om haar te vin­den. Om haar fa­mi­lie uit­sluit­sel te ge­ven.”

So­ci­a­le me­dia stroom­den gis­ter­avond vol met re­ac­ties. Steun­be­tui­gin­gen voor de na­be­staan­den, maar ook woe­de over het feit dat ver­dach­te Mi­chael P. ge­woon bui­ten kon rond­lo­pen, na­dat hij ver­oor­deeld werd voor een dub­be­le ver­krach­ting.

AMSTERDAM „Wat had ik je naam lie­ver an­ders le­ren ken­nen. Vijf­en­twin­tig jaar le­ven, iden­ti­teit, ge­re­du­ceerd tot naam van slacht­of­fer. Zo ver­drie­tig”, ver­woordt Clau­dia de Breij het ver­driet dat veel an­de­ren met haar de­len.

Veel op af­stand mee­le­ven­de men­sen hiel­den tot het laat­ste mo­ment hoop op een goe­de af­loop. In een on­li­ne con­do­le­an­ce­re­gis­ter schrijft Bi­an­ca: „Vre­se­lijk, we heb­ben zo mee­ge­leefd en ge­hoopt op een be­te­re af­loop. Weet je An­ne? De af­ge­lo­pen da­gen ben je een beet­je in mijn hart gaan zit­ten. Ik brand een kaars­je voor jou en jouw naas­ten.”

Fa­ber werk­te bij Het Huis Utrecht, een ont­wik­kel­lo­kaal voor the­a­ter­ta­lent. „On­ze lie­ve, lie­ve col­le­ga An­ne is ge­von­den. We zijn stil en ver­sla­gen”, staat op hun Fa­cebook­pa­gi­na.

„Doch­ters en vrien­din­nen van 25 jaar ho­ren thuis te ko­men, niet dood te gaan. En al he­le­maal niet op de­ze ver­schrik­ke­lij­ke ma­nier. Ook al zijn de om­stan­dig­he­den niet be­kend, we we­ten al­le­maal dat de­ze gru­we­lijk moe­ten zijn ge­weest”, mailt Deb­bie de­ze krant.

„Sor­ry An­ne, dat we in zo’n land le­ven waar­door dit heeft kun­nen ge­beu­ren. Het valt niet meer te­rug te draai­en. Want wat had­den we dat graag ge­daan!” Een on­li­ne pe­ti­tie die gis­te­ren­avond werd ge­start – An­ne Fa­ber dood door schuld rechts­sys­teem - wordt mas­saal ge­te­kend. Men­sen ui­ten hun woe­de over het feit dat ver­dach­te Mi­chael P., na­dat hij in 2011 en 2012 werd ver­oor­deeld voor een dub­be­le ver­krach­ting, al­weer bui­ten kon lo­pen.

An­ne Fa­ber

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.