Open­heid P. van cru­ci­aal be­lang

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - Mick van We­ly

Het lijkt er­op dat ver­dach­te Mi­chael P. ei­e­ren voor zijn geld heeft ge­ko­zen en open kaart speelt bij de re­cher­che. Het is niet al­leen voor het on­der­zoek, maar voor­al voor de na­be­staan­den ont­zet­tend be­lang­rijk dat pre­cies dui­de­lijk wordt wat er op en kort na 29 sep­tem­ber is ge­beurd. P. wist waar het li­chaam van An­ne lag. Dat is da­der­ken­nis. Of hij een vol­le­di­ge be­ken­te­nis heeft af­ge­legd en ver­klaard heeft over zijn be­trok­ken­heid bij haar dood, wil­len po­li­tie en OM niet zeg­gen. Of P. is gaan pra­ten uit ei­gen be­we­ging of pas na­dat hij werd ge­con­fron­teerd met be­wijs, is even­min dui­de­lijk. Het was een hor­ror­sce­na­rio ge­weest voor de po­li­tie en de na­be­staan­den van An­ne Fa­ber als P. de ka­ken stijf op el­kaar had ge­hou­den. In 2009 werd Henk Pe­ters uit Door­werth ge­dood door Frans J.. On­danks zijn ver­oor­de­ling heeft hij nooit de vind­plaats van de hob­by­fo­to­graaf prijs­ge­ge­ven. Dat maakt ver­wer­king van een moord voor naas­ten aan­zien­lijk zwaar­der. Mi­chael P. werd in 2012 in ho­ger be­roep ver­oor­deeld tot elf jaar cel voor een bru­te ver­krach­ting van twee tie­ners en een reeks straat­ro­ven. P. be­gon al dit voor­jaar met re­so­ci­a­li­se­ren, om­dat hij er bij­na twee der­de van zijn straf op had zit­ten. In een in­stel­ling die nu zwaar on­der vuur ligt en on­der­werp wordt van on­der­zoek. De­ze rou­te was wel­licht an­ders ge­weest als de ver­dach­te des­tijds wél had mee­ge­werkt aan een on­der­zoek naar zijn psy­che in het Pie­ter Baan Cen­trum (PBC). Na lang­du­ri­ge be­han­de­ling in een tbs-kli­niek, was dan de kans op re­ci­di­ve bij de le­vens­ge­vaar­lij­ke man min­der groot ge­weest. Wel­licht had P. dan zelfs nog in een tbskli­niek ge­ze­ten en had An­ne Fa­ber op 29 sep­tem­ber haar fiets­tocht ge­woon kun­nen af­ma­ken. P. zal op­nieuw voor een recht­bank ver­schij­nen. Die zal de man die in 2010 ver­klaar­de ’trots te zijn’ op de gru­we­lij­ke ver­krach­ting, ze­ker op­nieuw naar het PBC stu­ren voor uit­voe­rig on­der­zoek. Het is niet al­leen in het be­lang van de maat­schap­pij dat P. dit­maal mee­werkt aan een on­der­zoek, maar ook in het be­lang van de ver­dach­te zelf. Als hij schul­dig wordt be­von­den en toch niet mee­werkt, dan is de hoop ge­ves­tigd op een recht­bank die dit keer wel het lef heeft om hem tbs op te leg­gen. De­ze man mag niet on­be­han­deld te­rug­ke­ren in de maat­schap­pij. Als hij dat über­haupt al mag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.