OVERLEG GESTAAKT

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

De dis­cus­sie over het al dan niet toe­la­ten van nieu­we, du­re ge­nees­mid­de­len tot het ba­sis­pak­ket is met de kwes­tie rond het mid­del Orkam­bi voor men­sen met cys­tic fy­bro­sis een nieu­we rich­ting in­ge­sla­gen. Het mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport is kri­tisch als het gaat om het toe­la­ten van nieu­we me­di­cij­nen, zo stelt de Rijks­over­heid zelf, want „zon­der maat­re­ge­len zou­den de prij­zen van me­di­cij­nen elk jaar met min­stens 10 pro­cent stij­gen.” Met het aan­ge­ven dat het mi­nis­te­rie maxi­maal 46 mil­joen eu­ro wil be­ta­len voor Orkam­bi en geen cent meer, is het voor het eerst dat er een fi­nan­ci­ë­le grens wordt ge­trok­ken bij een me­di­cijn. Ook is het de eer­ste keer dat het mi­nis­te­rie een prijs van een mid­del be­kend maakt. Mei jongst­le­den wer­den de on­der­han­de­lin­gen over Orkam­bi stil­ge­legd. De­ze wer­den in ju­ni her­vat. Of de twee par­tij­en voor een der­de keer om ta­fel gaan, was gis­te­ren nog niet be­kend. Een woord­voer­der van Ver­tex liet eer­der we­ten dat ook ’an­de­re as­pec­ten’ een deal in de weg staan. De Ne­der­land­se Cys­tic Fi­bro­sis Stich­ting kijkt met een ad­vo­caat wel­ke stap­pen kun­nen wor­den ge­no­men om de ge­sprek­ken vlot te trek­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.