STRAKS IS ER GEEN EN­KEL HUIS MEER TE KOOP

De Telegraaf - - Binnenland - door Ru­ben Eg

AMSTERDAM • Zon­der veel, heel veel ex­tra hui­zen dreigt de wo­ning­markt op niet eer­der ver­toon­de wij­ze op hol te slaan. De piek van de hui­di­ge gek­te is nog niet in zicht, ter­wijl de da­ling van het aan­bod en stij­ging van prij­zen nu al scher­per zijn dan tien jaar ge­le­den.

Om te voor­ko­men dat het straks schier on­mo­ge­lijk wordt om een wo­ning te ko­pen moet er kort­om drin­gend wat ge­beu­ren, stelt voor­zit­ter Ger Jaars­ma van de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Ma­ke­laars en Taxa­teurs (NVM). „We lig­gen al een aan­tal ja­ren ach­ter met nieuw­bouw. Daar­om moet het Rijk nu écht de re­gie ne­men”, be­na­drukt hij.

„Ge­meen­ten moe­ten snel­ler bouw­ver­gun­nin­gen af­ge­ven, de in­fra­struc­tuur moet ver­be­te­ren en de meer dan 400.000 werk­lo­zen moe­ten zo snel mo­ge­lijk wor­den om­ge­schoold tot tim­mer­man of lood­gie­ter om het te­kort aan ar­beids­krach­ten in de bouw aan te vul­len.”

Woon­vi­sie

Jaars­ma is re­de­lijk po­si­tief over de wo­ning­markt­plan­nen van het aan­staan­de ka­bi­net Rut­te III. Maar het wordt vol­gens hem tijd voor een ech­te woon­vi­sie, waar ook toe­kom­sti­ge ka­bi­net­ten zich aan com­mit­te­ren. Er wordt na­me­lijk al de­cen­nia struc­tu­reel te wei­nig ge­bouwd, voor­al om­dat de bouw tij­dens een cri­sis he­le­maal stil­ligt.

Een van de gro­te zor­gen is de 170.000 wo­nin­gen die per jaar te koop wor­den ge­zet. Dit aan­tal lag tij­dens het vo­ri­ge kook­punt van de hui­zen­markt, tien jaar ge­le­den, met 190.000 veel ho­ger.

On­der­tus­sen is de hui­di­ge vraag on­ge­kend hoog door de la­ge hy­po­theek­ren­te en de ve­le be­leg­gers die zich op ste­nen stor­ten. Dit al­les maakt dat er voor het eerst sinds 2002 weer spra­ke is van een landelijke krap­te op de wo­ning­markt. „En we ver­wach­ten dat die krap­te al­leen maar ver­der zal toe­ne­men”, som­bert de ma­ke­laars­voor­zit­ter.

Jaars­ma: „On­der­tus­sen ver­an­dert elk nieuw ka­bi­net steeds weer de spel­re­gels met de wo­ning­markt. Het is goed dat dit ka­bi­net de hy­po­theek­ren­te­af­trek bij­voor­beeld aan­pakt. Maar we mis­sen een dui­de­lijk eind­beeld voor de wo­ning­markt.”

Om te zor­gen dat er van­af nu struc­tu­reel ge­bouwd gaat wor­den, pleit de NVM on­der meer voor pres­ta­tie­con­trac­ten tus­sen het Rijk en ge­meen­ten.

Ver­e­ni­ging Ei­gen Huis is hier even­eens voor­stan­der van. „Het ka­bi­net kan niet veel doen aan het te­kort aan ar­beids­krach­ten in de bouw, maar kan met pres­ta­tie­con­trac­ten wel iets doen aan de vaak ein­de­loos lan­ge in­spraak­pro­ce­du­res voor nieuw­bouw­pro­jec­ten. Daar loopt het vaak vast”, zegt woord­voer­der Hans An­dré de la Por­te. „Er zijn voor­beel­den van bou­wers die de hand­doek in de ring gooi­en van­we­ge de aan­hou­den­de be­zwaar­pro­ce­du­res.”

FOTO ANP

Er is veel te wei­nig ge­bouwd om aan de hui­zen­vraag te vol­doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.