Al­les wordt be­ter bo­ven de vijf­tig...

Vro­lij­ke ko­ning be­zoekt de brand­weer in Por­tu­gal

De Telegraaf - - Binnenland - door Niels Rig­ter

Proef­werk­week voor prin­ses­sen

SINTRA • Ko­ning Wil­lemAlexan­der mag graag een grap ma­ken. Bij of­fi­ci­ë­le ont­moe­tin­gen wer­ken ze vaak als ijs­bre­ker, zo bleek tij­dens het staats­be­zoek aan Por­tu­gal.

Her­kur­ken. De Ne­der­land­se pers is na het ge­sprek met de ko­ning weer een werk­woord rij­ker. De vraag was wat er met de vier­hon­derd fles­sen port is ge­beurd die de ko­ning ruim vijf­tig jaar ge­le­den ter ere van zijn ge­boor­te uit Por­tu­gal kreeg ge­schon­ken.

De voor­raad is nog steeds niet op, be­zweert Wil­lemAlexan­der. Een groot deel van de fles­sen is on­langs zelfs voor­zien van nieu­we kur­ken om ze voor vol­gen­de ge­ne­ra­ties te kun­nen be­wa­ren. „Zo­als al­les wat bo­ven de vijf­tig is, wordt het al­leen maar be­ter.”

Flauw­ge­val­len

De avond er­voor had de pr-di­rec­tri­ce van het Te­a­tro Na­ci­o­nal de Do­na Ma­ria II in Lis­sa­bon een ge­rust­stel­lend gein­tje goed kun­nen ge­brui­ken. Tij­dens het con­cert dat het ko­nink­lijk paar de Por­tu­ge­zen als te­gen­pres­ta­tie aan­bo­den, viel ze flauw op de trap­pen. Dat er le­ge plek­ken in de zaal wa­ren om­dat som­mi­ge Por­tu­ge­se gas­ten on­danks de uit­no­di­ging niet wa­ren ko­men op­da­gen, was haar mo­ge­lijk te veel ge­wor­den.

Maak je geen zor­gen, zegt Wil­lem-Alexan­der als hij wordt rond­ge­leid langs de on­der­houds­werk­plaat­sen van vlieg­tuig­bou­wer OGMA en hij het ex­cuus krijgt dat de gast­heer niet op al­le vra­gen ant­woord weet. Hier is de ko­nink­lij­ke KLM-pi­loot op be­kend ter­rein. Vlie­gen en lan­den is mak­ke­lijk, zegt de vorst. Tech­nisch per­so­neel, daar moet een mens pas res­pect voor heb­ben. De gast­heer lacht. Hij is het er roe­rend mee eens.

Als la­ter op de dag in Sintra het ko­nink­lijk paar een op­lei­dings­cen­trum voor brand­weer­lie­den be­zoekt, blij­ven grap­pen even uit. Bij bos­bran­den vie­len af­ge­lo­pen zo­mer 62 do­den. De di­rec­teur leest met be­ven­de stem zijn wel­komst­woord voor. Als hij na een paar mi­nu­ten weer een nieuw blaad­je om­slaat, klinkt er een kreun in het ko­nink­lijk ge­volg.

Het is niet met­een een staats­be­zoek waar Wil­lemAlexan­der en Máxi­ma thuis hon­derd­uit over zul­len ver­tel­len. „Ei­gen­lijk zijn we meer ge­ïn­te­res­seerd in hoe on­ze doch­ters het heb­ben ge­had de­ze week. Twee heb­ben proef­werk­week ge­had en de an­der een ge­wo­ne school­week met al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten”, al­dus de ko­ning.

FOTO ANP

De ko­ning en ko­nin­gin had­den ple­zier tij­dens hun be­zoek van het Pa­leis van Sintra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.