WE RIJ­DEN MEER AU­TO DAN OOIT TEVOREN

De Telegraaf - - Binnenland - door Paul El­de­ring

BRUS­SEL • Au­to­rij­den heeft vo­rig jaar in Ne­der­land een nieuw re­cord be­reikt. Dat blijkt van­daag uit CBS-cij­fers. „Per­so­nen­au­to’s leg­den in 2016 2,2 pro­cent meer ki­lo­me­ters af dan in 2015. De groot­ste groei de­ze eeuw.” Niet al­leen zijn er meer au­to’s op de weg, er wordt vol­gens het CBS ook meer mee ge­re­den, ge­mid­deld ruim 13.000 km per jaar. „Af­ge­lo­pen tien jaar zijn er op de Ne­der­land­se we­gen een mil­joen au­to’s bij­ge­ko­men en is het aan­tal af­ge­leg­de ki­lo­me­ters ne­gen mil­jard ge­ste­gen tot 118,5 mil­jard.” Het Eu­ro­pees Par­le­ment eist in­tus­sen har­de maat­re­ge­len om de ver­keers­vei­lig­heid flink op te schroe­ven. „Die staat zwaar ter dis­cus­sie. Het aan­tal do­den en ge­won­den stijgt weer. Dat moet stop­pen”, vindt Wim van de Camp (CDA). De Eu­ro­par­le­men­ta­ri­ërs plei­ten voor ver­plich­te elek­tro­ni­sche sys­te­men om chauf­feurs te waar­schu­wen voor ge­vaar en hen te hel­pen en soms te dwin­gen om vei­li­ger te rij­den. Ook moe­ten EU­lan­den de in­fra­struc­tuur ver­be­te­ren. „Voor­al door wild en hard rij­den, al­co­hol en drugs, on­op­let­tend­heid en slech­te we­gen zijn er in Eu­ro­pa slacht­of­fers te be­treu­ren.” In­zit­ten­den, fiet­sers en voet­gan­gers moe­ten ex­tra be­schermd wor­den. Nieu­we wet­ge­ving van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie is nood­za­ke­lijk”, is de strek­king van een rap­port dat in Brus­sel cir­cu­leert. In het rap­port wordt voor­ge­steld ex­tra rij­les­sen in het voor­ko­men van on­ge­luk­ken voor­op te stel­len en ’as­sis­ten­tie­sys­te­men’ voor be­stuur­ders ver­plicht te stel­len. „Wet­ge­vers en fa­bri­kan­ten moe­ten daar snel mee aan de slag”, meent het par­le­ment.

EU: vei­lig­heid in het ver­keer moet be­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.