In­te­gra­tie bij Rut­te III: ou­de kliek­jes

De Telegraaf - - Binnenland -

Kan­sen re­ge­len. Als­of het zo sim­pel is

He­le­maal aan het eind van het ver­se re­geer­ak­koord bun­gelt de pa­ra­graaf ’In­te­gra­tie’. De tekst neemt krap een pa­gi­na in be­slag. Als een zeu­ren­de ap­pen­dix lijkt het con­tro­ver­si­ë­le on­der­werp voor­uit­ge­scho­ven tij­dens de on­der­han­de­lin­gen, in de hoop dat ne­ge­ren de klop­pen­de pijn van­zelf zou la­ten ver­dwij­nen. Je zag het voort­du­rend in Ka­mer­de­bat­ten, in de ver­kie­zings­cam­pag­nes, het komt te­rug in dit ak­koord: het on­der­werp dat door­slag­ge­vend is voor het ze­tel­ver­lies van de mid­den­par­tij­en komt er be­kaaid van af. In­te­gra­tie is de vie­ze was die po­pu­lis­ten mo­gen uit­han­gen. Na­dat dit op gro­ve ma­nier ge­beurt, acht het po­li­tie­ke mid­den zich­zelf te be­schaafd om het ’be­smet­te’ on­der­werp se­ri­eus op te pak­ken.

Puik werk, hoor, Rut­te III. Een A-vier­tje. Ik her­in­ner me een po­li­ti­cus die be­la­che­lijk werd ge­maakt om­dat zijn ver­kie­zings­pro­gram­ma pre­cies op dat pa­pier­for­maat pas­te. Zijn one­li­ners zou­den bo­ven­dien po­li­tiek niet le­vens­vat­baar zijn, zo luid­de de gro­ten­deels te­rech­te kri­tiek. Maar hoe zit dat met Rut­te III?

Op de re­ac­ties af­gaan­de zou je den­ken dat het om een gla­zen bol gaat waar elk­een het zij­ne in kan zien. ’Veel te links!’ of ’Veel te rechts!’ galm­de het met­een. Geert Wil­ders klaagt dat het woord ’is­lam’ niet één keer voor­komt in de­ze ’slap­pe hap.’ Haaks op de­ze klacht staat de pu­blie­ke op­zeg­ging van het CDA-lid­maat­schap door rab­bijn Lo­dy van der Kamp die in

Trouw stelt dat zijn par­tij met dit ak­koord mos­lims uit­sluit. Hij ziet in het voor­ne­men om haat­zaai­en aan te pak­ken, cu­ri­eus ge­noeg, een stig­ma­ti­se­ring van mos­lims. Dit ak­koord zou zelfs een sig­naal ge­ven dat mos­lims niet deu­gen. Tja. De be­strij­ding van mos­lim­haat is de se­lec­tief le­zen­de Van der Kamp dra­ma­tisch ont­gaan. Dit stoort hem: ’Voor ho­mo­haat, an­ti­se­mi­tis­me, mos­lim­haat, eer­wraak, ge­ni­ta­le ver­min­king, kind­hu­we­lij­ken, ge­dwon­gen hu­we­lij­ken, haat­zaai­en en ge­weld te­gen an­ders­den­ken­den en te­gen min­der­he­den is geen plaats in on­ze sa­men­le­ving.’ De­ze pas­sa­ge ver­wijst dui­de­lijk naar ver­schil­len­de ex­tre­mis­ten. Maar de rab­bijn roept dat Rut­te III mos­lims zwart­maakt. Als­of eer­wraak, (kin­der)uit­hu­we­lij­king, ge­ni­ta­le ver­min­king en an­ti­se­mi­tis­me niet zelf hun re­li­gie be­zwad­de­ren.

Los van de­ze mis­le­zing door een gees­te­lij­ke, die daar­mee zelf ver­deeld­heid zaait, blijft de op­per­vlak­kig­heid van het in­te­gra­tie­pa­ra­graaf­je ver­bijs­te­ren. De on­der­han­de­laars heb­ben be­slist een neus voor wat de sa­men­le­ving splijt. Een beet­je be­we­gen ze mee. Er ko­men stren­ge­re maat­re­ge­len om de on­ge­con­tro­leer­de vluch­te­lin­gen­stroom en de ein­de­lo­ze asiel­pro­ce­du­re in te per­ken. Maar dat al­les in de pas met EU-be­leid, braaf en volg­zaam. Her en der zul­len ge­du­ren­de het op­vang- en in­te­gra­tie­pro­ces van de sta­tus­hou­ders re­stric­ties van kracht zijn. Ver­der gaat in­te­gra­tie voor­al over nieuw­ko­mers, taal, huis­ves­ting en werk. De over­heid re­gelt kan­sen, de in­bur­ge­raar moet die pak­ken. Als­of het zo sim­pel is. En an­ders zijn er sanc­ties, zegt Rut­te III. Wel­nu, die zijn er nu ook en ha­len niets uit. Be­leid van gis­te­ren wordt hier ver­neu­ke­ra­tief in de mag­ne­tron voor amb­te­lij­ke kliek­jes op­ge­warmd.

Een daad­krach­ti­ge ver­ant­woor­de­lijk­heid voor in­bur­ge­ring is er niet bij, bij­voor­beeld via cur­sus­sen van de over­heid die daar­door naar wens, snel en goed­ko­per kan vor­men en toet­sen. Hoe zit het met de rest? Met de oud­ko­mers die niet in­te­gre­ren; de is­la­mis­ti­sche ra­di­ca­li­se­ring; de drei­ging van de con­cre­te, door de over­heid vaak niet her­ken­de in­vloed van de po­li­tie­ke is­lam op de sa­men­le­ving; het ont­staan van pa­ral­lel­le rechts­sys­te­men? Om nog maar te zwij­gen over de slacht­of­fers van de­ze dwang, die te be­vreesd zijn om hun stem te ver­hef­fen, waar­door de Pechtold­jes de­zer we­reld kun­nen vol­hou­den dat er niets aan de hand is? Niks er­van in het ak­koord. De aan­dui­ding dat daar­voor ’geen plaats in on­ze sa­men­le­ving’ is, is een dood­doe­ner. Als­of het om on­kruid gaat dat ons groei­en­de le­ger taak­straf­fers flui­tend kan wie­den, in een mid­dag­je. Of om iets dat het Wil­hel­mus kan weg­zin­gen. Dit is pre­cies wat Pechtold in het laat­ste cam­pag­ne­de­bat sa­men­vat­te als ’pro­ble­men los­sen we op!’, zon­der te ver­tel­len hoe dan en zon­der die pro­ble­men in al hun com­plexi­teit te be­noe­men. Be­zwe­rings­taal is ook een vorm van kie­zers­be­drog.

Zel­den pre­sen­teert de in­te­gra­tie­pa­ra­graaf be­hal­ve in­ten­ties een maat­re­gel. En als dat eens ge­beurt, rijst de vraag of die niet te­veel lijkt op de op­ge­won­den in­te­gra­tie­plan­nen van Rut­te I, die des­tijds als dis­cri­mi­ne­rend en in strijd met tig ver­dra­gen af­ge­scho­ten zijn. Of neem de­ze: het ak­koord meldt dat de pu­blie­ke om­roep een rol kan spe­len bij in­bur­ge­ring. Wel­ke? Dat blijft on­ge­wis. Maar on­der­wijl be­stem­pelt Rut­te III de NPO daar­mee ex­pli­ciet tot pro­pa­gan­da­or­gaan van de staat. Dat wordt dus nog meer weg­zap­pen. On­ge­wis is ook hoe het vol­gen­de ka­bi­net an­ti­se­mi­tis­me en mos­lim­haat pre­cies zal be­strij­den. Hoe zorgt het er­voor dat wraak­lus­ti­ge Er­do­ga­nis­ten af­blij­ven van Turk­se Ne­der­lan­ders, die ze nu in ge­vaar bren­gen door het­zes, ver­dacht­ma­kin­gen, be­drei­gin­gen en val­se aan­gif­tes in Tur­kije? Hoe wordt gees­te­lij­ke ter­reur en re­li­gi­eu­ze in­doc­tri­na­tie van kin­de­ren in het on­der­wijs te­gen­ge­gaan? Hoe wordt de sa­la­fis­ti­sche over­na­me van mos­kee­ën ge­stopt? Met wel­ke con­cre­te maat­re­ge­len zal Rut­te III, zon­der pap­pen en nat­hou­den, te werk gaan om ’in­te­gra­tie’ geen priet­praat­term te la­ten zijn?

De ant­woor­den op die vra­gen ont­bre­ken ten enen­ma­le in dit re­geer­ak­koord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.