LINKS EN RECHTS SLIJPEN MESSEN

De Telegraaf - - Binnenland - Van on­ze par­le­men­tai­re re­dac­tie

DEN HAAG De nieu­we co­a­li­tie van VVD, CDA, D66 en CU heeft bij de eer­ste con­fron­ta­tie met de op­po­si­tie met­een de wind van vo­ren ge­kre­gen. Voor­al be­las­ting­maat­re­ge­len zo­als ho­ge­re btw en af­bouw van de hy­po­theek­ren­te­af­trek wor­den hen kwa­lijk ge­no­men. Ei­gen­lijk zou het de­bat gis­te­ren in de Twee­de Ka­mer met in­for­ma­teur Zalm al­leen gaan over het ver­lo­pen for­ma­tie­pro­ces en het aan­stel­len van VVD-lei­der Rut­te als for­ma­teur om zijn ka­bi­nets­ploeg sa­men te stel­len. Over de in­houd van het re­geer­ak­koord kan im­mers pas met het nieu­we ka­bi­net wor­den ge­de­bat­teerd als dat is be­ë­digd door de ko­ning, naar ver­wach­ting over twee we­ken. Maar na meer dan een half jaar al­leen maar een dich­te for­ma­tie­deur en wat lek­ken in de me­dia te heb­ben ge­zien, ston­den de op­po­si­tie­lei­ders te po­pe­len om vol in de aan­val te gaan over het re­geer­ak­koord dat de vier nieu­we co­a­li­tie­par­tij­en dins­dag heb­ben ge­pre­sen­teerd. En dat leid­de on­mid­del­lijk tot fel­le con­fron­ta­ties. PVVlei­der Wil­ders noem­de Rut­te een ’po­li­tie­ke op­lich­ter’ van­we­ge de af­bouw van de hy­po­theek­ren­te­af­trek en het schrap­pen van de wetHil­len, waar­door in der­tig jaar tijd het fis­ca­le voor­deel ver­dwijnt voor men­sen die hun huis zo goed als heb­ben af­ge­lost. Van­uit links werd de aan­val met na­me ge­o­pend op de ver­ho­ging van het la­ge btw-ta­rief, een ’bood­schap­pen­boe­te’ ge­noemd, ter­wijl de winst­be­las­ting voor be­drij­ven wordt ver­laagd. Maar vol­gens Rut­te staat bur­gers te­ge­lij­ker­tijd zo­veel las­ten­ver­lich­ting te wach­ten dat ze per sal­do meer in hun por­te­mon­nee over­hou­den, waar be­drij­ven juist ho­ge mi­li­eu­las­ten te­ge­moet kun­nen zien. Ook waag­de met na­me PvdA-lei­der As­scher nog een po­ging om af te dwin­gen dat er niet aan de wijk­ver­ple­ging ge­tornd wordt. Maar op die in­houd wil­de de nieu­we co­a­li­tie nu niet voor­uit­lo­pen, hoe­wel de par­tij­en wel be­na­druk­ten dat ze open­staan voor idee­ën van­uit de op­po­si­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.