Duo op­ge­pakt na brand cha­let­park

De Telegraaf - - Binnenland - door Koen Ne­der­hof

’Jong kind kon geen kant op’

EPE • De in­wo­ners van Epe ho­pen vu­rig dat er met twee ar­res­ta­ties een ein­de is ge­ko­men aan een reeks brand­stich­tin­gen in het dorp. Twee man­nen van 18 en 34 jaar wer­den op­ge­pakt, na­dat een cha­let was uit­ge­brand.

Bij de voor­deur van de flat­wo­ning van Mar­co van W. op de Ka­pel­straat is dui­de­lijk te zien dat de po­li­tie langs is ge­weest. Hij is in­ge­beukt, een nieuw slot­je aan de bui­ten­kant dient nu als af­slui­ting. Bu­ren ken­nen Mar­co niet goed. „We zeg­gen el­kaar ge­dag”, zegt een buur­man. Een buur­vrouw heeft voor­na­me­lijk last van hem: „Hij praat al­tijd hard, maakt her­rie. Mijn zoon en ik sla­pen re­gel­ma­tig niet goed door het ka­baal, tot diep in de nacht.”

Er ko­men veel vreem­den over de vloer, zegt ze. Of de 18-ja­ri­ge me­de­ver­dach­te zon­der vas­te woon- en ver­blijf­plaats er daar één van is, is niet dui­de­lijk. De po­li­tie wil niets kwijt over het duo.

Ze zit­ten sinds kwart voor vijf don­der­dag­och­tend vast. Kort daar­voor brand­de een leeg­staand cha­let uit op Cha­let­park De Koe­kamp aan de rand van het Ve­luw­se dorp. „Ik werd wak­ker en al snel sloe­gen de vlam­men vijf me­ter uit het dak. Ik ben op de deu­ren gaan bon­zen. Voor­al daar”, wijst Freek Wie­link naar een wit cha­let, net naast het ge­trof­fen va­kan­tie­huis. „Daar lag een jong kind te sla­pen. Dat kon geen kant op.”

Net als an­de­re men­sen die op het park ver­blij­ven heeft hij geen goed woord over voor de da­ders. „Kei­hard aan­pak­ken.”

Gas­fles­sen

Be­wo­ners in het dorp me­nen dat het duo, dat wordt ver­dacht van de brand op het cha­let­park, te­rug­kwam en daar­om werd op­ge­pakt. Die le­zing wil de po­li­tie ech­ter niet be­ves­ti­gen. Vol­gens een woord­voer­der wordt het ver­band tus­sen de­ze en eer­de­re bran­den nog on­der­zocht. De ver­dach­ten wor­den ver­hoord en on­der­zocht wordt of zij ver­ant­woor­de­lijk zijn voor zes bran­den in ruim een week tijd.

Eerst brand­de een hout­hok af, daar­na werd een schuur aan de Smits­kamp aan­ge­sto­ken. Een be­woon­ster wil niet met naam in de krant, maar ver­telt hoe ze haar kin­de­ren in al­ler­ijl in vei­lig­heid moest bren­gen toen het vuur via de tuin naar haar huis dreig­de over te slaan. „We heb­ben op de ra­men van de bu­ren ge­bonsd om hen te wek­ken. Er ston­den gas­fles­sen bij de brand, we moesten weg.”

In de nacht van maan­dag op dins­dag be­gon een brand bij een car­port, maar dit­maal sloeg het vuur wel over. Twee hui­zen brand­den vrij­wel he­le­maal af. Ge­won­den vie­len er niet.

Weer een dag la­ter blijkt een le­ge hooi­schuur af­ge­brand, in de nacht naar don­der­dag volg­de dus het cha­let. „Ie­der­een heeft het er­over”, ver­telt de Epen­se Ari­na van Huf­fe­len. An­de­ren ver­tel­len wak­ker te schrik­ken van si­re­nes in de nacht en niet goed te sla­pen. Van Huf­fe­len: „Er ge­beurt zel­den iets in Epe. La­ten we ho­pen dat ze de juis­te men­sen heb­ben op­ge­pakt en het nu rus­tig blijft.”

Ook bur­ge­mees­ter Hans van der Hoe­ve re­a­geert op­ge­lucht op de aan­hou­din­gen. Hij hoopt dat „een na­re pe­ri­o­de van brand­stich­ting kan wor­den af­ge­slo­ten”.

Freek Wie­link voor het leeg­staan­de cha­let dat gis­ter­nacht af­brand­de op een park in Epe. Wie­link waar­schuw­de be­wo­ners van om­rin­gen­de va­kan­tie­hui­zen door op de deu­ren te bon­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.