IJs­pret in Amsterdam bij 20 gra­den

De Telegraaf - - Binnenland -

AMSTERDAM Het wordt in het week­ein­de 20, mis­schien wel 21 gra­den in Amsterdam, maar de Jaap Eden-schaats­baan opent ge­woon zijn deu­ren. De ijs­mees­ters draai­en ex­tra nacht­dien­sten om het ijs van de open­lucht­baan schaats­klaar te ma­ken voor een paar zon­over­go­ten da­gen.

Het is mil­li­me­ter­werk. „We spui­ten het wa­ter laag­je voor laag­je op het ijs”, ver­telt Joris Wou­ters van de Am­ster­dam­se ijs­baan. „Dat doen we nu al een aan­tal nach­ten. Ui­t­ein­de­lijk moet de bui­ten­baan een ijs­laag krij­gen van 3 à 4 cen­ti­me­ter.”

De nach­ten zijn mo­men­teel per­fect om een mooie ijs­laag aan te leg­gen. Wou­ters: „Het koelt af en de wind gaat lig­gen. Dat is een ge­luk­je, want bij de hui­di­ge ’ho­ge’ tem­pe­ra­tu­ren kan een ster­ke wind het ijs­laag­je er stuk­je bij beet­je af­bla­zen. Dan is het al­le hens aan dek.”

Met een over­dek­te baan zou het ijs op de Jaap Eden­baan er zon­der veel moei­te per­fect bij lig­gen, maar nu is het el­ke dag span­nend. De Am­ster­dam­se baan is de eni­ge on­o­ver­dek­te ijs­baan in het land. „Het is hier nog steeds als­of het vroe­ger is”, al­dus Wou­ters. „Men­sen ko­men spe­ci­aal naar Amsterdam om­dat er hier juist géén dak bo­ven de baan zit. Hier zie je bo­men, hoor je vo­gel­tjes flui­ten, ben je bui­ten.”

Of er voor de ko­men­de da­gen een ex­tra ag­gre­gaat is in­ge­huurd? Wou­ters: „Nee, dat is niet no­dig. Maar het koel­huis zet­ten we de ko­men­de da­gen wel op zijn maxi­ma­le kracht in.”

On­danks het ver­wach­te zo­mer­weer wor­den er geen Ca­ri­bi­sche cock­tails, pa­el­la of aard­bei­en­ijs­jes ver­kocht. De ijs­baan blijft bij zijn ou­de re­cept.

„We ver­ko­pen hier pan­nen­koe­ken en stamp­pot. Daar ko­men men­sen ook voor. Zelfs als het zo warm is als nu wordt voor­speld, zie je on­ze gas­ten hier ge­woon war­me cho­co­la­de­melk be­stel­len.”

Bang dat er nie­mand komt, is Wou­ters niet. „De vas­te be­zoe­kers zul­len ons ze­ker we­ten te vin­den. Er zijn men­sen die heb­ben in­ge­schre­ven voor schaats­les­sen en daar­naast ko­men er tien­tal­len men­sen die gaan trai­nen voor de lan­ge tours in de win­ter. Ge­loof me, veel schaats­fa­na­ten heb­ben 14 ok­to­ber al maan­den in hun agen­da vast­ge­zet.”

FOTO AMAURY MILLER

IJs­mees­ter Rei­nier Wijk­hui­zen was gis­te­ren druk met het schaats­klaar ma­ken van de Jaap Eden­baan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.