Lie­ver min­der dan de norm

Werk­ne­mers in door de over­heid ge­sub­si­di­eer­de sec­to­ren mo­gen niet meer ver­die­nen dan de 'Bal­ke­n­en­de­n­orm', zo vindt een over­gro­te meer­der­heid van de deel­ne­mers aan de De Stel­ling van de Dag.

De Telegraaf - - Wat U Zegt - door Mar­ti­ne de Ven­te

Het nieu­we ka­bi­net wil een wets­ont­werp waar­in dit wordt ge­re­geld niet meer uit­voe­ren. De­ze laat­ste fa­se van de Wet Nor­me­ring To­p­in­ko­mens was een kroon­ju­weel van de PvdA in het ka­bi­net Rut­te 2. Nu de PvdA niet meer in het ka­bi­net zit, kan de Bal­ke­n­en­de­n­orm wor­den los­ge­la­ten. Een klei­ne min­der­heid denkt dat de over­heid zo be­te­re men­sen kan in­hu­ren.

Het geeft de over­heid de vrij­heid om bij­voor­beeld

hotshots in te hu­ren bij in­ge­wik­kel­de ICT-pro­ble­men waar­van de op­los­sing veel geld be­spaart, is een ar­gu­ment voor het los­la­ten. ,,De top is het geld waard”, zo vindt ie­mand die voor het los­la­ten van de Bal­ke­n­en­de­n­orm is. Maar een frac­tie van de res­pon­den­ten is het hier­mee eens. ,,Er zijn tal­lo­ze men­sen die gin­gen voor het gro­te geld en bij con­tro­le nau­we­lijks een te­gen­pres­ta­tie le­ver­den. Het is een mis­vat­ting dat je met het schud­den van een zak met geld de bes­ten bin­nen­haalt.” Een van de res­pon­den­ten merkt op dat die ’zo­ge­naam­de spe­ci­a­lis­ten’ hun geld niet echt waard zijn. ,,Ze krij­gen meer geld om­dat ze vriend­jes op be­paal­de po­si­ties heb­ben zit­ten.”

Het los­la­ten van de Bal­ke­n­en­de­n­orm be­te­kent ook dat duur­be­taal­de te­le­vi­sie­pre­sen­ta­to­ren als Mat­thijs van Nieuw­kerk hun ou­de sa­la­ris­strook­je kun­nen hou­den. Maar en­ke­len vin­den dat een goe­de zaak. Een van de res­pon­den­ten noemt het een be­le­di­ging van men­sen die met veel en­thou­si­as­me min­der be­taald werk ver­rich­ten, zo­als le­ra­ren en ver­pleeg­kun­di­gen. ,,Ie­mand an­ders pleit er­voor de Bal­ke­n­en­de­n­orm te hand­ha­ven, maar wel uit­zon­de­rin­gen te ma­ken voor vei­lig­heids­ex­perts en cy­ber­cri­me-spe­ci­a­lis­ten. ,,Daar moet je echt goe­de men­sen voor heb­ben.”

De Wet Nor­me­ring To­p­in­ko­mens was een 'speel­tje' van de PvdA, maar die kreeg de laat­ste fa­se van de wet er dus niet door­heen. Drie­kwart van de stem­mers vindt dan ook dat de PvdA heeft ge­faald. Vol­gen­de stap is het in­die­nen van een ini­ti­a­tief­wet in de Twee­de Ka­mer, zo­als Lo­de­wijk As­scher heeft aan­ge­kon­digd. Twee der­de van de res­pon­den­ten acht het kans­loos dat de­ze wet er­door komt.

Maar een frac­tie van de stem­mers vindt het ethisch ver­ant­woord men­sen die voor de over­heid wer­ken zo­veel te la­ten ver­die­nen. De helft van de res­pon­den­ten vindt het mi­nis­ters­sa­la­ris van €181.000,- per jaar al exor­bi­tant hoog. Een merkt op: ,,Nie­mand zou in loon­dienst meer moe­ten ver­die­nen dan €100.000,-, ook chi­rur­gen en top­be­stuur­ders niet.”

De helft van de deel­ne­mers zou ook lie­ver zien dat dit be­drag om­laag gaat. Er is wel één stem­mer die zo'n mi­nis­ters­sa­la­ris juist veel te laag vindt. ,,Voor dat geld kun je al­leen maar ty­pes krij­gen als het zooi­tje dat we nu heb­ben.” An­de­ren vin­den het juist 'te gek voor woor­den' dat de­ze men­sen zo­veel moe­ten ver­die­nen. “Ik doe in de thuis­zorg ook veel goe­de din­gen voor de men­sen”, zo re­a­geert ie­mand.

Het ver­trou­wen in het nieu­we ka­bi­net wordt er niet gro­ter op. Ster­ker, de stem­mers vin­den dit een te­ken aan de wand. Ver­uit de mees­ten den­ken niet dat Rut­te 3 veel op gaat heb­ben met Jan Mo­daal.

’Be­le­di­ging voor min­der be­taald werk’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.