BRIE­VEN

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Goed ge­drag

Cir­ca 870.000 huis­hou­dens heb­ben een af­los­sings­vrije hy­po­theek, waar­mee 30 jaar lang het maxi­ma­le be­las­ting­voor­deel wordt ver­kre­gen. Ech­ter de­ge­nen die krom heb­ben ge­le­gen om hun hy­po­theek­schuld zo snel mo­ge­lijk af te los­sen -en daar­mee dus de staat niet 30 jaar tot fi­nan­cie­le last zijn ge­wee­st­mo­gen dan nu als ’be­lo­ning’ een boe­te be­ta­len. Dit ter­wijl de ’niet-af­los­sers’ nog tot aan het ein­de van de loop­tijd van hun hy­po­theek wor­den be­loond en ge­spon­sord door de over­heid.

C. Breu­kers Ver­huur­ders­hef­fing

In zo­wel de wet- als re­gel­ge­ving staat bij doel ver­huur­der­hef­fing: ’Het ka­bi­net vraagt een fi­nan­ci­ë­le bij­dra­ge van ver­huur­ders voor het ver­min­de­ren van de na­ti­o­na­le schuld’. Het blijkt nu dat de­ze hef­fing voor ge­heel an­de­re doel­ein­den, net als de AWBZ en WLZ, wordt ge­bruikt. Stop de­ze moed­wil­li­ge ver­ar­ming en aan­tas­ting van het be­staans­recht van huur­ders. Het is niet an­ders dan dis­cri­mi­na­toir be­leid.

Gerard Gro­ters, Am­stel­veen Co­a­li­tie

Veel kri­tiek van links op de nieu­we co­a­li­tie met het nieu­we re­ge­rings­pro­gram­ma. Hoe zou het re­ge­rings­pro­gram­ma er­uit heb­ben ge­zien wan­neer de nu pro­tes­te­ren­de par­tij­en, die niet wil­den aan­schui­ven, de nieu­we co­a­li­tie zou­den heb­ben ge­vormd?

Paul Kwast Ere­di­vi­sie

Een le­zer sug­ge­reer­de dat de we­der­op­stan­ding van Oran­je moet ko­men van­uit de clubs en dat daar­om Ajax, Fey­en­oord en PSV maar moe­ten wor­den on­der­ge­bracht in de Duit­se Bun­de­s­li­ga. La­ten we daar­mee op­hou­den. We heb­ben de leuk­ste com­pe­ti­tie van de he­le we­reld. Wat ik wel het lief­ste zou wil­len heb­ben is dat al­le ere­di­vi­sie­wed­strij­den op za­ter­dag half drie be­gin­nen. Dat ge­doe met vrij­dag, za­ter­dag en zon­dag, daar ben ik wel een beet­je klaar mee.

Krijn Schoon­der­woerd Por­sche

Ver­keers­of­fi­cier Achil­les Da­men vindt dat er een ’di­gi­ta­le po­li­tie­man’ in de au­to moet ko­men die het on­mo­ge­lijk maakt om te ap­pen en mai­len ach­ter het stuur (Tel. 12/10). Waar is die ver­keers­agent in die snel­le Por­sche ge­ble­ven? De angst voor me­nig weg­ge­brui­ker. Die moet te­rug ko­men. Zwaar­der straf­fen kan ook hel­pen, zo­dat men met zijn han­den van de te­le­foon af­blijft. Een idee: be­stuur­ders ver­plich­ten hun te­le­foon in de kof­fer­bak te leg­gen.

Johan Arents­horst, Woer­den Kri­tiek

De kri­tiek die Mark Rut­te voort­du­rend krijgt, stoort mij. In mijn be­le­ving is hij een kei­hard wer­ken­de man, die geen tijd heeft voor een ge­zin en al­les wat daar om heen hangt. Een man die stin­kend zijn best doet om dat er­van te ma-

ken wat bin­nen het po­li­tie­ke veld mo­ge­lijk is. In het ver­deel­de en bre­de po­li­tie­ke land­schap, wat wij als kie­zers zelf heb­ben ge­cre­ëerd, is het on­mo­ge­lijk om dat te doen wat no­dig is. Al­tijd re­ke­ning hou­den met meer­de­re be­lan­gen en po­li­tie­ke stro­min­gen. Als je nu weer ziet hoe de op­po­si­tie han­den­wrij­vend langs de zij­lijn staat om Rut­te en con­sor­ten on­der­uit te ha­len is dat te­nen­krom­mend. Wil­len wij ooit ver­an­de­rin­gen in de po­li­tiek, dan zul­len we moe­ten be­gin­nen met het op­wer­pen van een kies­drem­pel. Cees Huis­man, Zoe­ter­meer

Trots

Al tij­den na het le­zen van het nieuws vraag ik mij af wáár we in dit land nog trots op kun­nen zijn. Maar na het zien van de prach­ti­ge foto van ons ko­nings­paar in Por­tu­gal weet ik het weer. Met hen hoef je je in ie­der ge­val voor ons land niet te ge­ne­ren. M.L. Schmid

Amsterdam

Het is al­le­maal te ver­kla­ren waar­om de heer Pechtold van D66 -on­danks dat hij di­ver­se ke­ren ge­roe­pen heeft dat hij in het ka­bi­net wil plaats­ne­men- er er nu van af­ziet. Hij heeft ver­klaard dat hij meer be­stuur­lijk aan de gang wil. Nu is het ge­val dat de bur­ge­mees­ters­post in Amsterdam vrij­komt en de PvdA de­ze niet kan clai­men. De weg is dus vrij voor Pechtold om te sol­li­ci­te­ren. R. Spijk

Me­di­cij­nen

De btw op on­der an­de­re groen­te en an­de­re voe­dings­mid­de­len gaat 3% om­hoog. Ne­der­land ver­vloekt de be­den­kers. We ver­ge­ten dat dit ook on­ze me­di­cij­nen be­treft. Dit gaat om enor­me be­dra­gen. Er zijn pa­ti­ën­ten die op jaar­ba­sis 50.000 eu­ro aan me­di­ca­tie ge­brui­ken. Die stor­ten dus 1500 eu­ro ex­tra per jaar in de staats­kas. Met mo­ge­lijk als re­sul­taat voor ons al­len: ho­ge­re ver­ze­ke­rings­pre­mie. We kun­nen ja­loers zijn op de Zwit­sers. Daar is het la­ge btw-ta­rief 2,5% en het ho­ge 8%. Maar ja, ze zit­ten niet in de du­re eu­ro. Wim Wol­ters, Amsterdam

Oplet­ten

Als rij-in­struc­teur zie je over­dag de meest bi­zar­re za­ken in het ver­keer. Slin­ge­ren­de vracht­wa­gens, te­le­fo­ne­ren­de men­sen ach­ter het stuur en kij­kend naar een scherm op hun be­nen. En al­les of het de ge­woon­ste ma­nier van rij­den is. Met 130 km nog even je mul­ti­me­dia wij­zi­gen op het dash­board. Ik leer mijn kan­di­da­ten ex­tra op het ach­ter­op­ko­mend ver­keer te let­ten, voor­al bij fi­le en ver­keers­lich­ten. Ze rij­den je ge­woon plat als je niet op­let. Ruud Kraan

Voor­deel

Waar­om noe­men men­sen een over­heid toch al­tijd al­leen maar on­be­trouw­baar als een re­ge­ling ver­an­dert of ver­dwijnt in hun na­deel? Als de ver­an­de­ring in hun voor­deel is, dan hoor je ze niet. Beet­je hy­po­criet dat er al­leen maar din­gen ver­an­derd mo­gen wor­den die in het voor­deel van die men­sen zijn. Dick Pel­le, Tuil

Kans

Je krijgt sa­la­ris, je be­taalt be­las­ting. Je maakt om­zet, je be­taalt be­las­ting. Je koopt in: er is be­las­ting­af­trek maar de ver­ko­per be­taalt be­las­ting. Bij de wiet­teelt be­taalt de te­ler geen cent be­las­ting. Een ge­mis­te kans. Nu neemt de over­heid de­ze kans waar en wordt door het le­ga­li­se­ren de ont­bre­ken­de scha­kel bij de ver­koop door cof­fee­shops te gel­de ge­maakt. Slim. Gui­do Bra­mer­vaer

Mo­bie­le te­le­foon

De eni­ge op­los­sing om het ge­bruik van de mo­bie­le te­le­foon ach­ter het stuur een halt toe te roe­pen is door de be­stuur­ders te be­boe­ten met 2000 eu­ro en het voer­tuig in be­slag te ne­men. Daar­naast moet ook de pak­kans om­hoog. M. Ooi­j­en, Uit­hoorn

Over­bo­dig

Als ie­mand meer­de­re weer­zin­wek­ken­de ver­krach­tin­gen en ge­weld­da­di­ge roof­over­val­len op zijn ge­we­ten heeft en daar bo­ven­dien nog trots op is, dan heeft hij door dit ge­drag be­we­zen krank­zin­nig te zijn en is der­hal­ve de vraag naar een psy­chi­a­trisch on­der­zoek vol­strekt over­bo­dig. Johan de Kor­te, psy­cho­loog

Kor­te car­ri­è­re

Ik wil de nieu­we mi­nis­ter van Vei­lig­heid & Jus­ti­tie nu al­vast veel suc­ces wen­sen met het de­bat over het ge­voer­de be­leid bij de Aven­tu­rijn-kli­niek in Den Dol­der. Als de mi­nis­te­ri­ë­le ver­ant­woor­de­lijk­heid geldt, zou het wel eens een he­le kor­te car­ri­è­re kun­nen wor­den. Ruud J.M. van Heijst, Elst

Blind­doek

De laat­ste da­gen is er veel dis­cus­sie over uit­spra­ken van rech­ters. Bij het bin­nen­gaan van de Ne­der­land­se recht­ban­ken wordt men al­ler­eerst ge­con­fron­teerd met een beeld van Vrou­we Jus­ti­tia. Mis­schien een op­los­sing om haar te ont­doen van haar blind­doek. Theo van Hal

FOTO GINOPRESS

Een le­zer ziet als rij-in­struc­teur veel ge­vaar­lij­ke si­tu­a­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.