Wiet­proef is knie­val voor cri­mi­na­li­teit

De Telegraaf - - Wat U Zegt - Dick Tru­ben­dorf­fer, di­rec­teur Tru­ben­dorf­fer ver­sla­vings­zorg

VVD, CDA, D66 en CU ma­ken met hun in­stem­ming voor een proef met le­ga­le wiet­teelt hun prin­ci­pes en pe­da­go­gi­sche taak­stel­ling on­der­ge­schikt aan po­li­tiek ge­win. De wiet­proef is een knie­val voor de cri­mi­na­li­teit met een re­cord­aan­tal wiet­ver­slaaf­den en to­ren­ho­ge maat­schap­pe­lij­ke kos­ten tot ge­volg.

Re­gu­le­ring van wiet­teelt werkt drem­pel­ver­la­gend voor wiet­ge­bruik door de jeugd, om­dat wiet het stem­pel van de over­heid draagt. Met de­ze lich­te ‘Buckler­wiet’ cre­ëert de over­heid juist een nieu­we af­zet­markt: jon­ge­ren. Daar­naast ont­staat door re­gu­le­ring een nog gro­te­re po­pu­la­tie van hard­co­re wiet­ge­brui­kers en van hard­drugs­ge­brui­kers door het op­stu­wen­de ef­fect van wiet­ge­bruik. Het re­gu­le­ren van wiet­teelt is een il­lu­sie waar­mee de over­heid haar knie­val voor de cri­mi­na­li­teit be­dekt en de staats­kas spekt. Dit heeft de­sa­streu­ze ge­vol­gen voor de jeugd en de sa­men­le­ving in het al­ge­meen. Het ont­breekt de over­heid aan po­li­tie­ke moed en zij voert de strijd te­gen drugs op een ver­keer­de ma­nier. Re­gu­le­ring is een schijn­op­los­sing voor het drugs­pro­bleem in Ne­der­land. De pro­duc­tie van wiet zal toe­ne­men en de ex­port van wiet van­uit Ne­der­land zal flo­re­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.