PROTEST VER­BOD IN KENIA

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

NAIROBI • De Ke­ni­aan­se re­ge­ring heeft een de­mon­stra­tie­ver­bod uit­ge­vaar­digd voor de drie groot­ste ste­den in het land: hoofd­stad Nairobi, ha­ven­stad Mom­ba­sa en Ki­sumu. De Ke­ni­a­nen mo­gen over twee we­ken op­nieuw naar de stem­bus om een nieu­we pre­si­dent te kie­zen.

Vol­gens mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Fred Ma­tiang’i is het ver­bod voor de be­scher­ming van de Ke­ni­a­nen en hun be­zit­tin­gen. De op­po­si­tie ziet het ech­ter als een po­ging om hen de mond te snoe­ren. Te­gen­stan­ders van Ke­nyat­ta gin­gen al re­gel­ma­tig de straat op om te de­mon­stre­ren voor een her­vor­ming van het Ke­ni­aan­se kies­recht. Na de be­kend­ma­king van het ver­bod kon­dig­den ze aan dat ze van­af ko­men­de maan­dag tot aan de ver­kie­zin­gen el­ke dag zul­len gaan de­mon­stre­ren.

Bij de de­mon­stra­ties tot nu toe ging het er ge­weld­da­dig aan toe. Bij een protest in Ki­sumu af­ge­lo­pen woens­dag wer­den de­mon­stran­ten be­scho­ten. Daar­bij raak­ten ze­ker ze­ven­tien men­sen der­ma­te ge­wond dat ze naar het zie­ken­huis moesten. Sinds de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen be­gin au­gus­tus zou­den al ze­ker 37 men­sen om het le­ven zijn ge­ko­men bij de­mon­stra­ties.

Bij die ver­kie­zin­gen kwam de zit­ten­de pre­si­dent Uhu­ru Ke­nyat­ta uit de bus rol­len als win­naar, maar de­ze uit­slag werd ge­schrapt door het Hoog­ge­rechts­hof. Vol­gens het Hof had de Ke­ni­aan­se Kies­raad zich niet aan de Grond- en Kies­wet ge­hou­den. De be­lang­rijk­ste te­gen­kan­di­daat van Ke­nyat­ta, Rai­la Odin­ga, is van me­ning dat de Kies­raad zich nog steeds niet aan de re­gels houdt en trok zich eer­der de­ze week te­rug. Hij blijft wel ge­woon op de kies­lijst staan, al­dus de Kies­raad.

Odin­ga heeft zich te­gen het de­mon­stra­tie­ver­bod uit­ge­spro­ken. Via een woord­voer­der liet hij we­ten dat de­mon­stre­ren een grond­wet­te­lijk recht is.

In Nairobi werd het de­mon­stra­tie­ver­bod ge­ne­geerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.