Ha­mas en Fa­tah weer sa­men

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze cor­res­pon­dent

TEL AVIV • Ha­mas en Fa­tah heb­ben na tien jaar de strijd­bijl be­gra­ven. De Pa­les­tijn­se or­ga­ni­sa­ties gaan een een­heids­re­ge­ring vor­men en sa­men de gren­zen van de Ga­za­strook be­wa­ken, waar­on­der de cru­ci­a­le grens­over­gang met Egyp­te. Daar­door kan mo­ge­lijk de blok­ka­de van de strook wor­den ver­soe­peld.

Egyp­te speel­de de af­ge­lo­pen maan­den een door­slag­ge­ven­de rol als be­mid­de­laar. Fa­tah, dat de baas is op de Weste­lij­ke Jordaan­oe­ver, zal de sanc­ties te­gen de Ga­za­strook op­hef­fen.

Pa­les­tijn­se een­heid is ook nood­za­ke­lijk wil er ooit nog een kans ko­men op vre­de met Is­ra­ël.

Maar de hui­di­ge re­ge­ring van pre­mier Ne­ta­nya­hu heeft bij voor­baat een Pa­les­tijn­se re­ge­ring waar­in Ha­mas zit­ting heeft af­ge­we­zen. Ook voor de Ver­e­nig­de Sta­ten en an­de­re lan­den is het mo­ge­lijk moei­lijk za­ken doen met een re­ge­ring waar­in een ter­reur­or­ga­ni­sa­tie een rol heeft.

Bo­ven­dien moet de toe­komst eerst nog uit­wij­zen hoe diep de strijd­bijl wer­ke­lijk be­gra­ven is. Eer­de­re ak­koor­den lie­pen op niets uit. Een be­lang­rijk punt waar­over nog geen over­een­stem­ming be­staat, is de toe­kom­sti­ge rol van de al-Qas­sam Bri­ga­des, ge­wa­pen­de tak van Ha­mas.

De Pa­les­tijn­se pre­si­dent Ab­bas heeft in het ver­le­den ge­ëist dat die haar wa­pens neer­legt. De kans daar­op is klein, ook al heeft Ha­mas nu een nieu­we lei­der­schap dat meer be­reid is tot com­pro­mis­sen van­we­ge de slech­te hu­ma­ni­tai­re si­tu­a­tie in Ga­za.

Blijd­schap als de Pa­les­tijn­se pre­mier Ra­mi Ha­ma­dal­lah in de Ga­za­strook aan­komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.