Vecht­schei­ding Brexit dich­ter­bij

Strijd om re­ke­ning heet hang­ij­zer

De Telegraaf - - Buitenland - door Ruud Mik­kers

Im­pas­se is com­pleet

BRUS­SEL De on­der­han­de­lin­gen over een or­den­te­lij­ke Brit­se af­tocht uit de EU zit­ten muur­vast. Voor­al over de re­ke­ning die het VK de EU nog ver­schul­digd is, is een ak­koord nog mij­len­ver weg. Een vecht­schei­ding licht op de loer.

Vol­gen­de week don­der­dag ko­men de EU-re­ge­rings­lei­ders en staats­hoof­den naar Brus­sel voor een Eu­ro­pe­se top. Het was de be­doe­ling dat daar het licht op groen ge­zet zou wor­den voor stap 2: het met de Brit­ten pra­ten over de toe­kom­sti­ge han­dels­re­la­tie. Maar dit gaat niet ge­beu­ren. Hoofd­on­der­han­de­laar na­mens de 27 EU-lan­den Mi­chel Bar­nier zal ne­ga­tief ad­vi­se­ren om­dat er sim­pel­weg on­vol­doen­de voort­gang is ge­boekt op de be­lang­rijk­ste dos­siers.

Gis­te­ren werd in Brus­sel ron­de vijf van de Brexit-on­der­han­de­lin­gen af­ge­slo­ten en het was op­nieuw een vruch­te­lo­ze week ge­weest. Steeds in­drin­gen­der wordt re­ke­ning ge­hou­den met een sce­na­rio waar­in er ui­t­ein­de­lijk geen deal wordt be­reikt en er een ’har­de’ schei­ding zal vol­gen, die for­se eco­no­mi­sche con­se­quen­ties zal heb­ben.

Even was de hoop dat na de Brexit-speech van pre­mier May in Flo­ren­ce waar zij een ver­zoe­nen­de toon aan­sloeg, de on­der­han­de­lin­gen vlot ge­trok­ken zou­den kun­nen wor­den. Hoe­wel zij daar er­ken­de dat de Brit­ten ver­plich­tin­gen heb­ben ten op­zich­te van de EU en zij be­loof­de die te zul­len na­ko­men, blijft ver­de­re in­vul­ling van wat zij be­reid is te be­ta­len uit. De im­pas­se is com­pleet. „Zeer ver­ont­rus­tend”, al­dus Bar­nier.

De EU eist tien­tal­len mil­jar­den eu­ro’s van het VK van­we­ge ju­ri­di­sche ver­plich­tin­gen die het al is aan­ge­gaan. An­de­re za­ken waar­over de twee par­tij­en het eerst eens moe­ten zien te wor­den zijn de rech­ten van EU-bur­gers in het VK en de grens tus­sen Ier­land en Noord-Ier­land waar straks een schei­ding komt te lig­gen tus­sen de EU en het VK, wat een gro­te im­pact heeft op de eco­no­mie en de be­vol­king.

De Brit­ten vin­den de EU veel te star in haar op­stel­ling. Bar­nier zegt niet an­ders te kun­nen om­dat hij met han­den en voe­ten is ge­bon­den aan het man­daat dat hij heeft mee­ge­kre­gen van de 27 EU-lei­ders.

Het is aan de lei­ders om op de top even­tu­eel de koers te ver­leg­gen, al is het niet de ver­wach­ting dat zij dit nu al zul­len doen. De hoop is nu dat in de­cem­ber wel aan­ge­kon­digd kan wor­den dat met de vol­gen­de fa­se van on­der­han­de­lin­gen be­gon­nen kan wor­den.

FOTO AFP

De Brit­se pre­mier The­re­sa May er­ken­de dat de Brit­ten ver­plich­tin­gen heb­ben ten op­zich­te van de EU en zij be­loof­de die te zul­len na­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.