Door Ta­li­ban ge­gij­zeld ge­zin na vijf jaar weer vrij

Pre­si­dent Trump: „De we­reld krijgt weer res­pect voor de VS.”

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze cor­res­pon­dent

NEW YORK Vol­gens pre­si­dent Trump is de vrij­la­ting van het Ame­ri­kaansCa­na­de­se ge­zin dat in Pa­k­is­tan werd ge­gij­zeld door een aan de Ta­li­ban ge­li­eer­de or­ga­ni­sa­tie, een te­ken dat lan­den ’weer res­pect krij­gen’ voor Ame­ri­ka.

De fa­mi­lie Boy­le-Co­le­man zat vijf jaar lang vast, eerst in Af­gha­nis­tan toen in Pa­k­is­tan. In die tijd wer­den drie kin­de­ren ge­bo­ren. De Ame­we­reld ri­kaan­se Cait­lan Co­le­man was ze­ven maan­den zwan­ger van haar Ca­na­de­se man Josh Boy­le toen ze ont­voerd wer­den in Af­gha­nis­tan door de Haq­qa­ni, een ji­ha­dis­tisch net­werk met nau­we ban­den met de Ta­li­ban. Ze wa­ren op een rug­zak­reis door Cen­traal-Azië en op dat mo­ment in een berg­ge­bied bij Ka­bul.

Het stel pro­beer­de de zwan­ger­schap van het twee­de kind lan­ge tijd ver­bor­gen te hou­den. Va­der Boy­le zou zelfs met een zak­lamp in de mond zijn twee­de zoon op de heb­ben ge­hol­pen.

Ja­ren­lang werd on­der­han­deld met de gij­zel­ne­mers. De Ame­ri­kaan­se over­heid zou de laat­ste maan­den gro­te druk heb­ben uit­ge­voerd op de Pa­k­is­taan­se in­lich­tin­gen­dien­sten die de Haq­qa­ni goed ken­nen.

Er is nog veel on­dui­de­lijk­heid hoe de vrij­la­ting ui­t­ein­de­lijk tot stand kwam. De Ame­ri­ka­nen stel­len dat er geen los­geld is be­taald en ook dat er in ruil geen ji­ha­dis­ten vrij zijn vrij­ge­la­ten.

De Pa­k­is­ta­ni spre­ken over een be­vrij­dings­ac­tie van het Pa­k­is­taan­se le­ger na­dat Ame­ri­kaan­se in­lich­tin­gen­dien­sten de lo­ca­tie van het ge­zin had­den ach­ter­haald. Trump hint­te op de avond voor het nieuws naar bui­ten kwam, al op de vrij­la­ting van Co­le­man tij­dens een speech in haar thuis­staat Pen­n­syl­vania. De pre­si­dent ver­tel­de dat ’dat de VS dit een jaar ge­le­den nooit voor el­kaar zou­den krij­gen’. De pre­si­dent voeg­de toe: „De we­reld be­gint weer res­pect voor ons te krij­gen, ge­loof dat maar.”

De Ca­na­de­se va­der zou gis­te­ren heb­ben ge­wei­gerd in een Ame­ri­kaans vlieg­tuig te stap­pen. Hij zou geen hulp van de VS wil­len en bang zijn dat ze hem in Ame­ri­ka na te­rug­komst wil­len op­pak­ken.

Dat ge­beur­de ook met sol­daat Bo­we Berg­dahl die vijf jaar lang vast­zat bij het Haq­qa­ni-net­werk. Hij werd be­schul­digd van land­ver­raad om­dat hij zelf was over­ge­lo­pen.

Het ge­zin toen ze nog door de Ta­li­ban wer­den ge­gij­zeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.