Weg uit Ca­ta­lonië

De Telegraaf - - Buitenland - door Hil­de Post­ma

BAR­CEL­O­NA • De vlucht van be­drij­ven uit Ca­ta­lonië gaat nog steeds door, ook na de ver­kla­ring dins­dag van ’pre­si­dent’ Puig­de­mont dat de re­gio niet met­een on­af­han­ke­lijk zou wor­den. Gis­te­ren voeg­den Pla­ne­ta (de zes­de ver­ze­ke­raar van het land) en Bim­bo & Ilda­la Foods zich aan het rij­tje toe van veer­tig gro­te be­drij­ven die de Ca­ta­laan­se hoofd­stad ver­la­ten na het re­fe­ren­dum van 1 ok­to­ber. Daar­naast zijn 400 klei­ne­re be­drij­ven de re­gio ont­vlucht.

Jo­se Car­los Diéz, pro­fes­sor Eco­no­mie aan de uni­ver­si­teit van Al­ca­la, zegt dat de scha­de gi­gan­tisch is: „Veel gro­ter nog dan in de me­dia wordt be­schre­ven. Vaak wordt ge­zegd dat het al­leen om de ’se­de so­ci­al’ gaat, het hoofd­kan­toor voor de be­las­ting­dienst, en dat de in­du­strie zelf wel in Bar­cel­o­na en om­ge­ving blijft. Maar je ziet het aan ste­den als Lon­den en Hong Kong: daar is veel bu­si­ness ge­ves­tigd, zon­der dat er in­du­strie zit. Dat geeft een enor­me uit­stra­ling aan een stad: ie­der­een wil daar zit­ten.”

Diéz ver­volgt: „De scha­de aan de eco­no­mie is enorm, zelfs als al­les nu met een sis­ser af­loopt. Het gaat mis­schien wel twee tot drie de­cen­nia du­ren voor­dat die scha­de her­steld is. Het wran­ge is: het raakt de gro­te be­drij­ven niet; die heb­ben hun geld vei­lig op een re­ke­ning in Zwit­ser­land staan. Het zijn de ar­bei­ders en de klei­ne on­der­ne­mers die het zal ra­ken, de be­vol­king van Ca­ta­lonië zelf. Dat is de ech­te tra­ge­die.”

Ook de toe­ris­ti­sche sec­tor lijdt on­der de si­tu­a­tie. In de ho­tels is 30 pro­cent min­der be­zet­ting dan nor­maal in ok­to­ber. „Vijf van mijn acht ka­mers staan leeg”, ver­zucht Ma­ria Jo­se Brun Az­nar, die een ho­tel ach­ter het stad­huis heeft. „Ter­wijl ok­to­ber nor­maal een goeie maand is, net zo­iets als ju­ni: dan zit het ho­tel al­tijd vol. Maar er zijn an­nu­le­rin­gen en geen nieu­we boe­kin­gen.”

Brun Az­nar is boos: „Het is on­ge­lo­fe­lijk wat een zooi de po­li­ti­ci er­van heb­ben ge­maakt. We heb­ben geen on­af­han­ke­lijk­heid - niet dat ik daar­voor was -, maar ook geen vre­di­ge, sta­bie­le si­tu­a­tie. Ik ben zo ver­ont­waar­digd, ik heb er geen woor­den voor.”

Jo­sep Bou, voor­zit­ter van de Ca­ta­laan­se on­der­ne­mers­ver­e­ni­ging, is be­zorgd: „Dit heeft voor de toe­ris­ti­sche sec­tor meer ef­fect dan de aan­sla­gen. Bar­cel­o­na wordt nu als de ’stad van het con­flict’ ge­zien, ook al is het vei­lig en zijn er geen ne­ga­tie­ve reis­ad­vie­zen. De­ze on­rust is voor nie­mand goed. Daar­om wil­len wij ook, net als pre­mier Ra­joy, zo snel mo­ge­lijk van ’pre­si­dent’ Puig­de­mont ho­ren: is het nu ja of nee met de on­af­han­ke­lijk­heid. Want als het nee is, is er niets aan de hand. Als het ja is, dan kan Ra­joy ar­ti­kel 155 toe­pas­sen en dan ke­ren we in ie­der ge­val te­rug naar een nor­ma­le si­tu­a­tie voor be­drij­ven en toe­ris­ten. Want zo kun­nen we niet door­gaan.”

Scha­de gro­ter dan ge­vreesd

FOTO REUTERS

Voor- en te­gen­stan­ders van Ca­ta­laan­se on­af­han­ke­lijk­heid gin­gen gis­te­ren met el­kaar op de vuist in Bar­cel­o­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.