Du­ter­te gooit roer om in drugs­oor­log

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

MANILLA De Fi­li­pijn­se pre­si­dent Ro­dri­go Du­ter­te haalt bak­zeil in de bloe­di­ge oor­log te­gen drugs. De re­gu­lie­re po­li­tie mag zich er niet meer mee be­moei­en en an­ti-drugs­agent­schap PDEA wordt nu ver­ant­woor­de­lijk om drugs­cri­mi­na­li­teit te be­strij­den.

De PDEA zal zich bo­ven­dien gaan con­cen­tre­ren op de gro­te vissen. Vol­gens een woord­voer­der van de pre­si­dent gaat het an­ti­drugs­agent­schap ach­ter ’de ho­ge­re eche­lons van de syn­di­ca­ten en hun be­scherm­he­ren bin­nen de over­heid’ aan.

Tot nu toe was nie­mand vei­lig. In de af­ge­lo­pen vijf­tien maan­den zijn een klei­ne 4.000 men­sen ge­dood door de po­li­tie, on­der wie be­hal­ve dea­lers ook drugs­ge­brui­kers. Er vie­len ook on­schul­di­ge slacht­of­fers, zo­als een ZuidKo­re­aan­se za­ken­man en een pu­ber die bei­den niets met drugs(han­del) te ma­ken had­den.

De be­lof­te van een on­ver­bid­de­lij­ke aan­pak van het drugs­pro­bleem le­ver­de Du­ter­te het pre­si­dent­schap op. Toen hij zijn be­lof­te uit­voer­de, leid­de dat tot fel­le kri­tiek uit bin­ne­nen bui­ten­land. Zo kreeg hij on­langs een veeg uit de pan van de op de Fi­li­pij­nen op­per­mach­ti­ge Ka­tho­lie­ke kerk. De pre­si­dent heeft ech­ter ook nog steeds veel me­de­stan­ders.

Aan de in­ter­na­ti­o­na­le kri­tiek heeft Du­ter­te ove­ri­gens een broer­tje dood. De Eu­ro­pe­se Unie kreeg gis­te­ren een veeg uit de pan: „Mis­schien stelt dit die dom­me EU-gas­ten te­vre­den. Zij wa­ren al­le­maal zo ge­richt op het aan­tal do­den.” Daar­na dreig­de hij dat hij al­le Eu­ro­pe­se am­bas­sa­deurs bin­nen 24 uur het land uit zou kun­nen zet­ten: „We zijn geen ko­lo­nie meer. Ver­neuk ons niet!”

FOTO AFP

Du­ter­te kreeg gis­te­ren ac­teur Ste­ven Se­agal op be­zoek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.