Met dank aan Wil­lem III

De twaalf­de her­tog van De­von­shi­re, Sir Pe­re­gri­ne And­rew Mor­ny Ca­ven­dish, heeft een spe­ci­a­le band met het Huis van Oran­je. Het was na­me­lijk stad­hou­der-ko­ning Wil­lem III die zijn voor­va­der Wil­li­am Ca­ven­dish ,to en nog ’slechts’ een earl, de ho­ge­re ti­tel her

De Telegraaf - - Buitenland -

’Mijn voor­va­der hield van ’bling’’

De ko­ning deed dit uit dank voor de hulp die Wil­li­am Ca­ven­dish hem eind ze­ven­tien­de eeuw had ge­ge­ven bij het ver­o­ve­ren van de troon in En­ge­land, ook wel de Glo­rious Re­vo­lu­ti­on ge­noemd.

„Mijn voor­va­der hield wel van ’bling’”, ver­tel­de Sir Pe­re­gri­ne, telg van één van de oud­ste en in­vloed­rijk­ste adel­lij­ke ge­slach­ten van Groot-Brit­ta­nië, tij­dens een le­zing in het Am­ster­dam­se Rijks­mu­se­um. „Hij liet de fa­mi­lie­naam in gou­den let­ters op de ge­vel zet­ten van ons kas­teel Chats­worth Hou­se toen hij het eind ze­ven­tien­de eeuw vrij­wel vol­le­dig her­bouw­de. Ik zou het nu niet doen maar ik ben blij dat hij het heeft ge­daan.”

De eer­ste her­tog richt­te zijn nieu­we kas­teel in met zo veel pracht en praal, zo­als al­le­go­ri­sche schil­de­rin­gen, dat het in­druk­wek­kend ge­noeg was om de ko­ning er te ont­van­gen. „Maar die is nooit ge­ko­men”, merk­te zijn na­zaat droog­jes op.

Sir Pe­re­gri­ne Ca­ven­dish, ’Sto­ker’ voor zijn vrien­den, be­woont Chats­worth Hou­se sinds 2004, toen zijn va­der, de elf­de her­tog van De­von­shi­re, Sir And­rew Ca­ven- dish, over­leed. Zijn moe­der,

De­bo­rah Mit­ford, een van de be­roem­de Mit­ford-sis­ters die in de ja­ren der­tig en veer­tig van de vo­ri­ge eeuw de En­gel­se so­ci­e­ty do­mi­neer­den, over­leed in 2014 op 94-ja­ri­ge leef­tijd.

Het kas­teel hangt vol waar­de­vol­le schil­de­rij­en en er staan dui­zen­den kunst­voor­wer­pen. El­ke her­tog voeg­de er kunst uit zijn tijd­perk aan toe. Zo han­gen er ou­de mees­ters, zo­als van

Rem­brandt en staan er ou­dHol­land­se ke­ra­mi­sche va­zen. Maar dank­zij de ou­ders van Sir Pe­re­gri­ne en hem­zelf is er ook veel mo­der­ne kunst aan­we­zig, zo­als por­tret­ten van de fa­mi­lie ge­maakt door de schil­der Lu­ci­an Freud en ke­ra­mi­sche voor­wer­pen van de Brit­se ar­tiest met een Ne­der­land­se groot­va­der, Ed­mund de

Waal. In de tuin ligt een stuk leis­te­nen vloer van de En­gel­se beeld­hou­wer Ri­chard Long. De her­tog heeft ook een bu­reau ge­maakt door de Ne­der­land­se meu­bel­ont­wer­per Piet Hein Eek.

Het on­der­houd van zijn kas­teel be­taalt de her­tog uit de in­kom­sten van de 600.000 men­sen die zijn mo­nu­men­ta­le land­huis en tuin jaar­lijks be­zoe­ken. Het heeft win­kels, res­tau­rants en een speel­tuin voor kin­de­ren. „Zon­der de be­zoe­kers zou ik het niet bol­wer­ken”, al­dus Sir Pe­re­gri­ne, wiens ver­mo­gen toch wordt ge­schat op 700 mil­joen eu­ro.

Over Brexit was hij nuch­ter. „Ik was er niet voor maar het is nu be­slo­ten dus we moe­ten ver­der.”

De her­tog was uit­ge­no­digd door het be­stuur van de Stich­ting Da­ni­ël Ma­rot Fonds, die de be­lang­stel­ling voor en on­der­zoek naar in­te­ri­eurs en kunst­nij­ver­heid sti­mu­leert en de Stich­ting Het Ne­der­lands In­te­ri­eur. Zij or­ga­ni­se­ren jaar­lijks sa­men een le­zing. Be­stuurs­lid Phi­lip de Has­seth-Mö­l­ler, vast­goed­on­der­ne­mer en kas­teel­heer in Dalf­sen, was in zijn nop­jes dat zijn be­stuur de her­tog had we­ten te strik­ken. „De he­le zaal zit vol.” Oud-mi­nis­ter Ard van

der Steur be­hoor­de ook tot de toe­hoor­ders. Hij woont op een kas­teel in War­mond. Toch zag hij geen over­een­komst tus­sen Sir Pe­re­gri­ne en hem­zelf. „Het is een groot ver­schil of je huur­der bent of dat je het kas­teel ook be­zit.” Tij­dens de na­bor­rel was Rob La­ba­die van Mo­men­tum Ca­pi­tal in ge­a­ni­meerd ge­sprek met di­rec­teur Ro­bert Croll van het Vfonds. „Wij in­ves­te­ren in fa­brie­ken die van bi­o­mas­sa bi­o­kool ma­ken”, bij­voor­beeld in Fin­land”, ver­tel­de La­ba­die. „Bij het ver­bran­den van kool komt geen CO2 vrij. Zeer mi­li­eu­vrien­de­lijk. On­ze re­la­ties zijn zeer en­thou­si­ast.”

Chats­worth Hou­se. FOTO GETTY IMAGES V.l.n.r. Sir Pe­re­gri­ne Ca­ven­dish, voor­zit­ter Her­bert Hij­mers­ma van het Da­ni­ël Ma­rot Fonds, baas Ta­co Dib­bits van het Rijks­mu­se­um en Phi­lip de Has­sethMö­l­ler.

FOTO REUTERS

Een kunst­werk van Be­ver­ly Pep­per tij­dens een beel­den­ten­toon­stel­ling bij Chats­worth Hou­se.

Wil­li­am Ca­ven­dish, de eer­ste her­tog van De­von­shi­re (1640-1707)

Stad­hou­der-ko­ning Wil­lem III.

FOTO’S DE TE­LE­GRAAF

Vfonds­voor­zit­ter Ro­bert Croll (l.) en Rob La­ba­die van Mo­men­tum Ca­pi­tal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.