Po­si­tie zzp’ers blijft on­ze­ker

De Telegraaf - - Dft - door Er­tan Ba­se­kin

Op­dracht­ge­vers en zzp’ers blij­ven in on­ze­ker­heid nu de Wet DBA wordt af­ge­schaft. De nieu­we wet- en re­gel­ge­ving die het ka­bi­net daar­voor in de plaats wil in­voe­ren roept te veel vra­gen op.

Zzp-or­ga­ni­sa­ties zijn dan ook niet te spre­ken over de maat­re­ge­len. Voor­zit­ter Maar­ten Post van Stich­ting ZZP Ne­der­land, met meer dan 40.000 le­den de groot­ste zzp-or­ga­ni­sa­tie in ons land, geeft aan dat de on­ze­ker­heid on­der op­dracht­ge­vers en zelf­stan­di­gen ze­ker niet weg is. Hij ziet de op­vol­ger van de Wet DBA dan ook niet als een ver­be­te­ring.

,,Voor­dat nieu­we wet­ge­ving een feit is, zijn we een jaar ver­der. Dus pas eind 2019 of be­gin 2020 zal er wor­den be­gon­nen met hand­ha­ving. Tot die tijd we­ten op­dracht­ge­vers en zzp’ers nog steeds niet waar ze aan toe zijn.”

Het nieu­we ka­bi­net ver­vangt de Wet DBA door een op­dracht­ge­vers­ver­kla­ring, die ze­ker­heid moet bie­den aan op­dracht­ge­vers over het on­der­ne­mer­schap van zzp’ers die zij in­hu­ren.

,,De Be­las­ting­dienst kan dan be­pa­len wie on­der­ne­mer is en wie niet. Dat staat in schril con­trast met on­ze eis voor een vrije keu­ze tot on­der­ne­mer”, zegt Post. ,,Op de­ze ma­nier cre­ëert de over­heid op­nieuw een schuif op het aan­tal zelf­stan­di­gen en kan men be­paal­de groe­pen uit­slui­ten als on­der­ne­mer. Er wordt ge­spro­ken over een mi­ni­mum­ta­rief, de duur van het con­tract en de aard van de werk­zaam­he­den. Dat riekt naar wil­le­keur.”

ZZP Ne­der­land is groot voor­stan­der van een wet­te­lij­ke recht­po­si­tie voor zelf­stan­di­gen. Vol­gens Post kan dit vorm krij­gen door de in­voe­ring van de Ver­kla­ring Zelf­stan­dig On­der­ne­mer, waar­bij zzp’ers aan­ge­ven be­wust te kie­zen voor het on­der­ne­mer­schap.

De Wet De­re­gu­le­ring Be­oor­de­ling Ar­beids­re­la­ties (DBA) werd vo­rig jaar in­ge­voerd en moest er via mo­de­len maat­werk­over­een­kom­sten voor zor­gen dat de fis­cus de on­der­lin­ge ar­beids­re­la­tie be­ter kon con­tro­le­ren. Op die ma­nier moest schijn­zelf­stan­dig­heid be­stre­den wor­den.

De wet had ech­ter een ave­recht­se uit­wer­king. Op­dracht­ge­vers na­men mas­saal af­scheid van zzp'ers om­dat zij geen ri­si­co's wil­den lo­pen. Zelf­stan­di­gen klaag­den steen en been dat zij geen op­drach­ten meer kre­gen.

Zzp-des­kun­di­ge Mar­tijn Pen­ne­kamp vindt het ver­as­send dat de Wet DBA wordt af­ge­schaft. ,,Er is veel ge­doe om ge­weest, maar dat be­te­kent niet dat de on­rust on­der op­dracht­ge­vers en zzp’ers nu weg is. Dat wordt nu al­leen maar ver­plaatst.”

Pen­ne­kamp ziet de op­dracht­ge­vers­ver­kla­ring slechts als een ver­leng­stuk. ,,De mo­del­over­een­kom­sten on­der de Wet DBA wa­ren een gro­te puin­hoop. Hon­der­den, zo niet dui­zen­den, wer­den af­ge­keurd door de fis­cus. Maar de ge­zags­ver­hou­ding blijft ook in de nieu­we wet- en re­gel­ge­ving een twist­punt. Daar­mee ver­leg­gen we het pro­bleem. Zzp’ers zul­len zich op­nieuw af­vra­gen of zij wel aan de voor­waar­den vol­doen.”

De zzp-des­kun­di­ge pleit er­voor om de ar­beids­wet, die da­teert uit de vo­ri­ge eeuw, vol­le­dig op de schop te ne­men. ,,Er zal een tus­sen­op­los­sing moe­ten ko­men, een soort mix tus­sen een werk­ne­mer en zzp’er.”

Bij op­dracht­ge­vers en be-

’Er is ook veel frus­tra­tie’

’Op­vol­ger is geen ver­be­te­ring’

drij­ven is spra­ke van eni­ge op­luch­ting. ,,Maar er is ook veel frus­tra­tie”, zegt Bart Klom­pen­ma­ker, di­rec­teur bij de­ta­cheer­der Mi­chael Pa­ge Ne­der­land. ,,Voor­al gro­te be­drij­ven heb­ben door de Wet DBA enorm veel tijd en geld be­steed aan de mo­del­over­een­kom­sten.”

Klom­pen­ma­ker is van be­gin af aan te­gen­stan­der van de Wet DBA. ,,We krij­gen met de op­dracht­ge­vers­ver­kla­ring te ma­ken met een af­ge­zwak­te va­ri­ant, dus dat is po­si­tief. Maar de na­druk ligt nog te veel op de ge­zags­ver­hou­ding, daar moe­ten we van­af. Zorg voor wet­ge­ving zo­dat be­drij­ven we­ten dat ze naar eer en ge­we­ten han­de­len.”

Vol­gens de di­rec­teur is de zz­p­markt in het ver­le­den vol­le­dig ver­keerd in­ge­schat. ,,De flexi­bi­li­se­ring is niet meer te stop­pen en ook de di­gi­ta­li­se­ring zet door. Er zijn nog geen con­cre­te op­los­sin­gen voor de bre­de­re pro­ble­men op de ar­beids­markt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.