To­me­lo­ze Ja­pan­ner is Ste­ve Jobs van Azië

Masay­o­s­hi Son koopt hon­der­den be­drij­ven

De Telegraaf - - Dft - door Theo Be­ste­man

Wéér mengt Masay­o­s­hi Son zich in een over­na­me. De­ze week pomp­te zijn Soft­bank met Ten­cent $1 mil­jard in Ola, de Uber van In­dia. Son is de man op de ach­ter­grond met be­lan­gen in tech-groei­ers als Nvi­dia, Flip­kart, ARM, WeWork en Slack. Ook ver­werkt hij de re­cent groot­ste te­le­com­deal in de VS.

Het aan­deel Soft­bank steeg don­der­dag 3%. Het hoog­ste ni­veau in zes­tien jaar. Sons plan om zijn 76% be­lang in te­le­com­be­drijf Sprint van $21,6 mil­jard te com­bi­ne­ren met T-Mo­bi­le - sa­men num­mer drie in de Ame­ri­kaan­se markt - is vol­gens ana­lis­ten kans­rijk ge­wor­den. In 2012 sneu­vel­de die me­ga­over­na­me waar­voor de­ze rijk­ste man van Ja­pan, met ge­schat $22 mil­jard ver­mo­gen, $65 mil­jard bij­een sprok­kel­de. Hij heeft gro­te en klei­ne be­lan­gen in dui­zend be­drij­ven.

Voor de zes­tig­ja­ri­ge in­ves­teer­der ging re­cent zelfs het vech­ten­de be­stuur van taxi-app Uber door de knie­ën. Om een in­ves­te­ring van $1 mil­jard van Son bin­nen te ha­len, werd het stem­recht van de op­rich­ters zo­als Tra­vis Ka­la­nick be­perkt.

Maar wei­ni­gen ken­nen Son, die zijn tech­no­lo­gie­be­drijf Soft­bank met nu 68.000 werk­ne­mers toch al in 1981 op­richt­te. In­mid­dels heeft het con­cern $82 mil­jard om­zet dank­zij zijn enor­me gel­dings­drang. Vol­gens oud-klas­ge­no­ten was hij de leer­gie­rig­ste jon­gen die zich van­we­ge zijn Ko­re­aan­se af­komst pro­beer­de te be­wij­zen. Zijn va­der be­gon als var­kens­boer, open­de la­ter een res­tau­rant en ging ver­der in Ja­pan­se flip­per­kas­ten.

De om­me­keer naar za­ke­lijk suc­ces kwam vol­gens hem­zelf door zijn stalk­ac­tie als stu­dent van de di­rec­teur van McDo­nald’s in Ja­pan. Die ad­vi­seer­de hem stel­lig eerst com­pu­ter­tech­no­lo­gie - hij koos eco­no­mie - en En­gels te stu­de­ren. Op zijn zes­tien­de ver­trok hij naar Ca­li­for­nië. Rond zijn twin­tig­ste ont­wik­kel­de hij er in Ber­ke­ley een ver­taal­com­pu­ter­tje dat hij voor $1 mil­joen ver­kocht. La­ter be­dacht Son een chip die hij aan Sharp ver­kocht voor bij­na een half mil­joen en start­te de pro­fij­te­lij­ke im­port van de Spa­ce In­va­ders-ga­me naar Ame­ri­kaan­se win­kels.

Met dat geld be­gon Son te in­ves­te­ren. Eind ja­ren ne­gen­tig kocht hij 7% aan­de­len van zoek­ma­chi­ne en web­be­drijf Ya­hoo. Met Ya­hoo BB werd hij de groot­ste breed­ban­d­aan­bie­der (zes­tien mil­joen klan­ten) in Ja­pan. Maar met de tech­bub­bel in 2000 ver­loor Soft­bank 90% beurs­waar­de.

Son liet zich niet in­to­men. Hij deins­de er bij­voor­beeld niet voor te­rug zich­zelf bij de Ja­pan­se te­le­com­waak­hond in brand te ste­ken als hij zijn zin niet kreeg. De man met wo­nin­gen ter waar­de van $45 mil­joen in Ja­pan en $112 mil­joen in Ca­li­for­nië, geldt van­we­ge zijn vi­sie voor Azi­a­ten als hun ei­gen Ste­ve Jobs. In de hi­ë­ra­ri­chi­sche Ja­pan­se za­ken­cul­tuur beuk­te Son in on­ge­ken­de vaart mu­ren om­ver die zijn doe­len in de weg ston­den.

Vo­rig jaar kocht hij voor $32 mil­jard de Brit­se chip­ma­ker ARM. Diens pro­ces­sors, door Ap­ple ge­bruikt, wil hij ge­brui­ken als spring­plank naar de pro­duc­tie van zelf­rij­den­de au­to’s en huis- en keu­ken­ap­pa­ra­tuur die op af­stand be­stuurd wordt. Ook nam hij een be­lang van $4 mil­jard in chip­ma­ker Nvi­dia en ver­wierf hij $2,5 mil­jard aan­de­len van het In­di­a­se e-com­mer­ce­be­drijf Flip­kart. Hij is niet klaar: met Sau­di-Ara­bië zet­te hij een fonds van $100 mil­jard op>.

Nieuw fonds van $100 mil­jard

BLOOMBERG

Masay­o­s­hi Son, top­man van Soft­Bank, en vrij ma­te­loos in over­na­mes in­tech­no­lo­gie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.