Ein­de af­na­me olie­voor­raad

De Telegraaf - - Dft -

Aan de af­na­me van de olie­voor­ra­den die we­reld­wijd in op­slag­tanks zit­ten, komt mo­ge­lijk vol­gend jaar al­weer een ein­de. Dat kan een rem zet­ten op ver­de­re prijs­stij­gin­gen, schrijft het In­ter­na­ti­o­naal Ener­gie Agent­schap (IEA) in zijn jong­ste maand­rap­port over de mon­di­a­le olie­markt. Me­dio 2014 kwa­men de prij­zen in een vrije val te­recht. Om de prij­zen te stut­ten kwa­men de OPEC-lan­den na moei­zaam overleg een pro­duc­tie­be­per­king over­een. Vol­gens het IEA, dat veel wes­ter­se re­ge­rin­gen ad­vi­seert over ener­gie­be­leid, zul­len de be­trok­ken lan­den die dis­ci­pli­ne moe­ten vast­hou­den om ook in 2018 het aan­bod be­perkt te hou­den. In an­de­re lan­den, zo­als de Ver­e­nig­de Sta­ten, wordt de olie­pro­duc­tie na­me­lijk wel op­ge­voerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.