’Beurs­fonds moet tech­ken­nis aan­to­nen’

De Telegraaf - - Dft - door Rob Goos­sens

In­sti­tu­ti­o­ne­le be­leg­gers kun­nen bij beurs­ge­no­teer­de be­drij­ven vaak niet zien of ze over de nood­za­ke­lij­ke tech­no­lo­gi­sche ken­nis be­schik­ken. Voor­al de ra­den van com­mis­sa­ris­sen lij­ken op dat vlak pro­ble­men te ken­nen, meent be­lan­gen­be­har­ti­ger Eu­me­di­on. Beurs­fond­sen moe­ten daar­om gaan aan­to­nen dat de be­drijfs­top zich wel de­ge­lijk be­wust is van tech­no­lo­gi­sche kan­sen en ri­si­co’s.

„De tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen heb­ben som­mi­ge be­drij­ven al in de pro­ble­men ge­bracht en an­de­re juist nieu­we kan­sen ge­bo­den”, al­dus di­rec­teur Rients Ab­ma van Eu­me­di­on, dat de be­lan­gen van in­sti­tu­ti­o­ne­le be­leg­gers ver­te­gen­woor­digt. „Het zou goed zijn als be­drij­ven to­nen dat ze daar­van op de hoog­te zijn.”

De op­roep is on­der­deel van de jaar­lijk­se speer­pun­ten­brief van de or­ga­ni­sa­tie, die het van­daag pu­bli­ceert. Die komt tot stand op ba­sis van ge­sprek­ken met de in­sti­tu­ti­o­ne­le be­leg­gers die Eu­me­di­on ver­te­gen­woor­digt, waar­on­der Ne­der­land­se pen­si­oen­fond­sen.

Naast dit punt wil de or­ga­ni­sa­tie ook dat be­drij­ven struc­tu­re­ler rap­por­te­ren over de duur­za­me ont­wik­ke­lings­doe­len (SDG’s). De­ze ze­ven­tien doe­len zijn in 2015 door de Ver­e­nig­de Na­ties aan­ge­no­men, maar zijn niet stan­daard on­der­deel van de ver­slag­leg­ging van beurs­fond­sen.

Ab­ma: „Er zijn be­drij­ven die rap­por­te­ren hoe ze het doen op al­le ze­ven­tien ge­bie­den. Het lijkt ons ech­ter ef­fec­tie­ver als ze die doe­len uit­kie­zen waar­op ze de mees­te im­pact kun­nen ma­ken en dat ze daar hun voort­gang op gaan rap­por­te­ren.”

Vol­gens Eu­me­di­on zijn er op al­le­bei de speer­pun­ten ‘kop­groe­pen’ en be­drij­ven die ach­ter­lo­pen. „DSM rap­por­teert bij­voor­beeld al heel uit­ge­breid over de ont­wik­ke­lings­doe­len”, stelt Ab­ma. „En KPN is een school­voor­beeld als het gaat om tech­no­lo­gie.”

Hij legt uit: „Bij de benoe­ming van Ed­zard Over­beek als com­mis­sa­ris heeft het de­ze zo­mer dui­de­lijk ge­maakt dat daar­mee een hi­aat in tech­no­lo­gie­ken­nis in de raad van com­mis­sa­ris­sen werd op­ge­lost. In de rvb was die ken­nis al aan­we­zig. Zo hoort het, wat ons be­treft.”

Voor­al de ra­den van com­mis­sa­ris­sen lij­ken moei­te te heb­ben met de tech­no­lo­gi­sche ver­an­de­rin­gen, con­sta­teert Ab­ma. „Daar­om wil­len on­ze le­den zien dat tech­no­lo­gie op de agen­da staat in de ver­ga­de­rin­gen, zo­wel in po­si­tief als in ne­ga­tief op­zicht.”

Ook het er­ken­nen van de ri­si­co’s mag wor­den uit­ge­breid, meent Ab­ma, al is hij geen voor­stan­der van het Ame­ri­kaan­se ge­bruik om met een was­lijst aan ri­si­co’s te ko­men. „Ame­ri­kaan­se be­drij­ven noe­men in hun jaar­ver­slag zo­veel po­ten­tie­le ri­si­co’s dat het moei­lijk is om daar nog uit af te lei­den wat de groot­ste zijn.”

Lie­ver ziet hij dat er een top vijf of een top ze­ven van ri­si­co’s in de jaar­ver­sla­gen wordt op­ge­no­men. „Ook daar­in kun­nen be­drij­ven la­ten zien dat ze zich be­wust zijn van wat er zich op tech­no­lo­gisch vlak af­speelt.”

Naast de speer­pun­ten­brief aan de beurs­fond­sen zelf, richt Eu­me­di­on zich dit jaar ook in een apar­te brief tot hun ac­coun­tants. Eu­me­di­on is te­vre­den over de ver­be­ter­de com­mu­ni­ca­tie tus­sen be­leg­gers en de ac­coun­tants. Wel vraagt het de con­tro­leurs om een oor­deel over de kwa­li­teit van de in­ter­ne con­tro­le bin­nen de be­drij­ven te vel­len.

Te­vens ver­zoekt het de ac­coun­tants om ook in het jaar er­op in te gaan op de kern­pun­ten van de con­tro­le die als be­lang­rijk­ste zijn aan­ge­merkt. Zo vraagt het een toe­lich­ting als daar wij­zi­gin­gen in plaats­vin­den.

Benoe­ming KPN school­voor­beeld

FOTO DIJKSTRA B.V.

Di­rec­teur Rients Ab­ma van Eu­me­di­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.