SOMBERHEID OVER RETAIL

De Telegraaf - - Dft -

In New York ke­ken de Ame­ri­kaan­se aan­de­len­mark­ten don­der­dag te­gen klei­ne ver­lie­zen aan. Te­leur­stel­ling over de re­sul­ta­ten van groot­ban­ken en de re­tail­sec­tor bracht eni­ge te­rug­hou­dend­heid bij be­leg­gers in de VS te­weeg. Het ma­cro­nieuws uit Ame­ri­ka liet een po­si­tief beeld zien. De we­ke­lijk­se aan­vra­gen voor werk­loos­heids­uit­ke­rin­gen daal­den in de voor­bije week naar het zeer la­ge ni­veau van 243.000. JPMor­gan ging 0,9% ach­ter­uit. De in­kom­sten bij het fi­nan­ci­ë­le con­cern uit de han­del in met na­me obli­ga­ties zijn sterk ge­daald ten op­zich­te van de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. Bran­che­ge­noot Ci­tigroup koers­te 3,4% la­ger in re­ac­tie op de be­kend­ma­king van ho­ge­re kre­diet­kos­ten. Bran­che­ge­no­ten Wells Far­go (-0,9%) en Bank of Ame­ri­ca (-1,6%) ko­men van­daag met cij­fers. Gold­man Sachs (-0,7%) is pas vol­gen­de week aan de beurt. De olie­prijs in de VS deed een stap te­rug naar een stand van on­der de $51 per vat. De olie­fond­sen Exxon Mo­bil en Che­vron ga­ven in re­ac­tie 0,2% res­pec­tie­ve­lijk 0,1% ter­rein prijs. Re­tai­ler J.Jill dook maar liefst 51,2% om­laag . De kle­ding­ver­ko­per heeft zijn fi­nan­ci­ë­le ver­wach­tin­gen ver­laagd. Con­cur­rent J.C.Pen­ney’s gleed mee om­laag naar een ver­lies van 3,7%. Ju­ni­per Net­works liet 5,3% lig­gen. De ma­ker van net­werk­ap­pa­ra­tuur is even­eens som­ber­der ge­wor­den in zijn prog­no­ses. Do­mi­no's Piz­za stond ook on­der druk en ver­loor 4% on­danks dat de uit­ba­ter van piz­za­ten­ten de prog­no­ses van ana­lis­ten wist te over­tref­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.