Easyjet be­raadt zich op stap­pen na ACM

De Telegraaf - - Dft - door Yte­ke de Jong

Easyjet be­raadt zich op even­tu­e­le stap­pen rich­ting Schip­hol en KLM. Gis­te­ren bleek uit on­der­zoek van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) dat de KLM en Schip­hol te nauw sa­men­werk­ten. Daar­mee zijn con­cur­ren­ten als EasyJet en Emi­ra­tes be­na­deeld.

,,We zul­len het on­der­zoek be­stu­de­ren en dan kij­ken of we tot ver­volgstap­pen ko­men. De uit­spraak is hel­der. Meer keu­ze leidt tot la­ge­re prij­zen”, zegt een woord­voer­der van EasyJet. Emi­ra­tes be­stu­deert de uit­spraak, meldt een woord­voer­der. „We zul­len blij­ven bij­dra­gen aan de lucht­con­nec­ti­vi­teit tus­sen Amsterdam, Du­bai en de rest van ons net­werk.”

De ACM zet met het on­der­zoek een streep door een ak­koord uit 2013 tus­sen het mi­nis­te­rie van In­fra­struc­tuur en Mi­li­eu, Schip­hol en KLM. Na ja­ren van ru­zie werd toen vast­ge­legd dat Schip­hol in­ves­te­rin­gen en ta­rie­ven moest af­stem­men met haar groot­ste klant, om het ge­deel­de Ne­der­land­se eco­no­mi­sche be­lang te bor­gen. .

Easyjet be­klaag­de zich een aan­tal jaar ge­le­den over het ho­ge ta­rief op Schip­hol. De Brit­se lucht­vaart­maat­schap­pij vond dat het prijs­ver­schil van des­tijds €12 tus­sen over­stap­pen­de en uit­stap­pen­de pas­sa­giers te hoog was. KLM ge­noot daar­mee een voor­deel, vond EasyJet, die uit­slui­tend pas­sa­giers ver­voert die uit­stap­pen op Schip­hol. Ui­t­ein­de­lijk ves­tig­de de vlieg­maat­schap­pij in 2015 een ba­sis op de na­ti­o­na­le lucht­ha­ven, die in­mid­dels 9 vlieg­tui­gen telt. Daar hielp mee dat lucht­ha­ven de ta­rie­ven ver­laag­de in de af­ge­lo­pen ja­ren om­dat ze zelf fors wil­de groei­en.

KLM en Schip­hol mo­gen voort­aan niet meer in­ves­te­rin­gen, ta­rie­ven en mar­ke­ting­be­leid op el­kaar af­stem­men van de ACM. Hoe dat in de prak­tijk moet uit­wer­ken is nog on­be­kend. KLM en Schip­hol trek­ken soms bij­voor­beeld van­uit Ne­der­land sa­men op bij mar­ke­ting in het bui­ten­land.

Bron­nen rond­om KLM mel­den dat overleg over ta­rie­ven tus­sen Schip­hol en KLM over de ta­rie­ven on­danks de be­zwa­ren van de ACM wor­den ge­re­geld in de lucht­vaart­wet. Schip­hol re­a­geert niet op vra­gen hoe de ACM-maat­re­ge­len in de prak­tijk zul­len wer­ken.

KLM blok­keer­de de komst van een loun­ge van Emi­ra­tes op kop van de Gpier. Op­mer­ke­lijk ge­noeg is er geen boe­te uit­ge­deeld door de ACM. „Er is geen over­tre­ding vast­ge­steld. De maat­re­ge­len zijn ge­no­men in de toe­komst me­de­din­gings­kwes­ties te voor­ko­men”, zegt een woord­voer­der van de ACM,

Lucht­ha­ven ver­laag­de ta­rie­ven al

ANP EVERT ELZINGA

EasyJet CEO Ca­ro­lyn McCall (3e R) en Jos Nij­huis (3e L), Pre­si­dent en CEO van Schip­hol bij de start van de ba­sis van Easyjet in 2015.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.