Schip­hol in het nauw met car­go

De Telegraaf - - Dft - door Alexan­der Bak­ker en Yte­ke de Jong

SCHIP­HOL De pro­ble­men met vracht­vluch­ten van­af Schip­hol wor­den steeds ramp­za­li­ger. Ko­men­de win­ter kun­nen er min­der vluch­ten wor­den uit­ge­voerd en een op­los­sing voor de zo­mer is de­ze week tij­dens een ver­trou­we­lijk overleg van ta­fel ge­veegd.

Schip­hol raakt het groei­pla­fond en daar zijn vracht­ver­voer­ders nu als eer­ste het slacht­of­fer van. Er wor­den na­me­lijk steeds min­der lan­dings­rech­ten (slots) toe­ge­kend. Een aan­tal be­drij­ven vluch­ten nu naar het bui­ten­land om­dat ze ko­men­de win­ter hun slots ver­lie­zen.

Voor Ne­der­land be­te­kent dit het ver­trek van vracht­ver­voer­ders en een pro­bleem voor de werk­ge­le­gen­heid. Er zijn re­la­tief veel ba­nen ge­kop­peld aan de­ze sec­tor.

De­ze week ver­ga­der­de de Coor­di­na­ti­on Com­mit­tee Ne­ther­lands (CCN) over een voor­stel van de trans­port­sec­tor om voor aan­ko­men­de zo­mer een zo­ge­he­ten ‘lo­cal ru­le’ in te stel­len. Dat is een apar­te re­ge­ling voor de toe­wij­zing van re­ser­ve­slots aan de car­go-sec­tor. Vlieg­maat­schap­pij­en die en­kel pas­sa­giers ver­voe­ren, heb­ben dit weg­ge­stemd.

Po­li­tiek Den Haag maakt zich ook druk om de si­tu­a­tie. Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma (In­fra­struc­tuur) is voor­stan­der van een ‘lo­cal ru­le’, maar be­na­druk­te wel dat zij een ad­vies no­dig heeft van het CCN om goed­keu­ring te kun­nen ge­ven. De be­winds­vrouw wil nu kij­ken of zelf in­grij­pen een op­tie is. Bran­che­or­ga­ni­sa­tie ACN is be­zorgd over de toe­komst van car­go op Schip­hol.

FOTO DIJKSTRA

Schip­hol aan groei­pla­fond met vracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.