Cao-lo­nen 1,9% ge­ste­gen

De Telegraaf - - Dft - Van een on­zer ver­slag­ge­vers

De ge­mid­del­de loon­stij­ging aan de cao-ta­fels kwam vo­ri­ge maand uit op 1,9%. Dat blijkt uit cij­fers van werk­ge­vers­ver­e­ni­ging AWVN. Het jaar­ge­mid­del­de ligt mo­men­teel op 1,67% en daar­mee lo­pen de lo­nen nog al­tijd ver ach­ter op het eco­no­misch her­stel. Vol­gens AWVN is het wel op­val­lend dat de ver­schil­len tus­sen sec­to­ren af­ne­men. De roep om ho­ge­re lo­nen wordt steeds lui­der. De Ne­der­land­sche Bank, het Cen­traal Plan­bu­reau en ver­schil­len­de eco­no­men en po­li­ti­ci plei­ten al voor een for­se loons­ver­ho­ging van­we­ge de ste­vi­ge eco­no- mi­sche groei. Die komt dit jaar naar ver­wach­ting op 3,3% uit. Uit on­der­zoek van Ra­boRe­search blijkt dat het be­steed­baar in­ko­men van huis­hou­dens sinds het be­gin van de­ze eeuw am­per is toe­ge­no­men. De be­lang­rijk­ste oor­zaak hier­van is dat de lo­nen sinds 2000 zijn ach­ter­ge­ble­ven bij de ar­beids­pro­duc­ti­vi­teit. Vak­bond FNV­zet tij­dens het nieu­we cao-sei­zoen in op een loon­eis van 3,5%. Ook het CNV vindt dat werk­ne­mers meer moe­ten over­hou­den in hun por­te­mon­nee. De werk­ge­vers wil­len per sec­tor be­kij­ken wat er mo­ge­lijk is, om­dat som­mi­ge sec­to­ren de cri­sis nog niet te bo­ven zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.