ROLLS-ROY­CE PHANTOM MET BERESTERKE 6.75-LI­TER V12-MO­TOR

GE­MID­DELD EL­KE TWAALF JAAR KOMT ROLLS-ROY­CE met een nieu­we Phantom. De hui­di­ge ge­ne­ra­tie ging zelfs veer­tien jaar mee. Nu is er een nieu­we en de­ze krant reed daar als eer­ste mee.

De Telegraaf - - Telesport - door Wer­ner Bud­ding

Eerst even een mijl­paal, daar zijn ze gek op bij RollsRoy­ce. Wat is de oud­ste nog in ge­bruik zijn­de au­to­naam? Juist ja, Phantom! De nieu­we ver­sie is van voor tot ach­ter, van bo­ven tot be­ne­den en van links tot rechts com­pleet nieuw. Slechts één ding is over­ge­no­men van zijn voor­gan­ger, de hand­gre­pen in het dak bo­ven de ach­ter­ste zit­plaat­sen. Ver­der heb­ben de en­gi­neers van Rolls al­les bij­zon­der gron­dig op­nieuw ont­wik­keld. Zelfs een ge­heel nieu­we V12, op­nieuw met een slag­vo­lu­me van 6,75 li­ter. De­len van het on­der­blok zijn wel de­ge­lijk het­zelf­de ge­ble­ven, maar ver­der werd de dik­ke kracht­cen­tra­le vol­le­dig her­zien. Waar­om? Nou, om­dat de vo­ri­ge V12 niet meer ef­fi­ci­ënt ge­noeg viel te ma­ken. Vol­gens Rolls- Roy­ce-baas Tor­sten Mül­lerÖt­vös is er geen mo­ment ge­twij­feld over het ty­pe mo­tor: „Dat moest weer een V12 zijn, zon­der elek­tri­sche on­der­steu­ning. Een hy­bri­de is een com­pro­mis en wij doen niet aan com­pro­mis­sen. Er­gens in het vol­gen­de de­cen­ni­um ko­men we met een vol­le­di­ge elek­tri­sche au­to. Te­gen die tijd is de ac­cu­tech­niek over­tui­gend en kun­nen we in­duc­tie­la­den in­tro­du­ce­ren. On­ze klan­ten vin­den dat ge­sleep met een ka­bel niet zo fijn.”

De nieu­we Phantom heeft een to­taal nieu­we ar­chi­tec­tuur die Rolls-Roy­ce gaat ge­brui­ken voor elk nieuw mo­del. Dus ook voor de Cul­li­nan (een SUV die in 2018 komt), de Ghost, de Dawn en de Wraith. En hoe rijdt zo’n top­li­mou­si­ne van 545.000 eu­ro? Wel­nu, geen au­to in de we­reld heeft een ho­ger com­fort­le­vel dan de Phantom. Aan wer­ke­lijk al­les is ge­dacht bij de ont­wik­ke­ling. Het glas­werk be­staat uit een dub­be­le laag van twee keer zes mil­li­me­ter, met daar­tus­sen­in een trans­pa­ran­te foam. Als je de deur elek­trisch sluit door op een knop­je te druk­ken – aan zo’n zwa­re deur trek­ken ziet er ten­slot­te be­hoor­lijk ar­moe­dig uit – ont­staat er een stil­te die som­mi­gen mis­schien al­leen her­ken­nen van een be­zoek aan de Al­pen. Als je ooit op een wind­stil­le dag op zo’n berg hebt ge­staan, weet je wat ech­te stil­te is. Bij Con­ti­nen­tal heb­ben ze een 21- en 22inch band ont­wik­keld waar zo­wel lucht als een schuim­laag in zit. Die schuim­laag zorgt dat er geen akoes­ti­sche gol­ven door de ban­den ja­gen en dat voor­komt bij­ge­lui­den. Door on­ge­veer 130 ki­lo iso­la­tie­ma­te­ri­aal aan te bren­gen en door een be­paald re­li­ëf aan de bin­nen­kant van het koets­werk, zo­als in een ge­luids­stu­dio op de wan­den zit, waan je je in de Phantom in een oa­se van rust.

Phantom-rij­ders zijn veel­al puis­sant rijk. En puis­sant rij­ke men­sen be­zit­ten vaak kunst. Het bracht Rolls-Roy­ce op het idee om een mo­ge­lijk­heid in de Phantom aan te bie­den om kunst te to­nen. Ach­ter het stuur­wiel be­vin­den zich de me­ters, maar het com­ple­te rech­ter­deel van het dash­board kan de ko­per zelf in­vul­len. Je kunt het fa­mi­lie­kris­tal stal­len, een com­pac­te muur­schil­de­ring, een deel van je ke­ra­miek­ver­za­me­ling, you na­me it, RollsRoy­ce or­ga­ni­seert het.

Uit de V12-bi­tur­bom­o­tor komt 900 Nm kop­pel en 572 pk ver­mo­gen. Die kracht gaat naar de ach­ter­wie­len via een au­to­ma­ti­sche acht­bak, al­thans, op pa­pier zit die bak in de kroch­ten van de Rolls. Je voelt het scha­ke­len van de over­bren­gin­gen ech­ter in het ge­heel niet. Zo­als je ook niets voelt in de be­stu­ring. Je stuurt hem let­ter­lijk met een pink als je dat zou wil­len. Heer­lijk ge­ze­ten in de reus­ach­ti­ge stoelen en uit­kij­kend over de enor­me mo­tor­kap, al­tijd met vol­doen­de ver­mo­gen voor­han­den en met uit­zicht op een dash­board dat zich ken­merkt door rust, geen over­daad aan knop­jes. Dit moet je eens in je le­ven er­va­ren, rij­den met een RollsRoy­ce Phantom. Neem de voor­wiel­op­han­ging. Die ziet door al­ler­lei elek­tro­ni­ca de on­ef­fen­he­den na­de­ren, nog voor­dat de wie­len er­over­heen rij­den. Lucht­ve­ring en dem­ping wor­den er dan reeds op voor­be­reid. Daar­door kun je over ver­keers­drem­pels rij­den als­of ze niet be­staan. De com­ple­te rij­be­le­ving in de Phantom is als­of er geen bui­ten­we­reld be­staat.

’Ge­bouwd op een to­taal nieu­we ar­chi­tec­tuur’

Met de nieu­we Phantom le­vert Rolls weer het non plus ul­tra op luxe­ge­bied. Over ge­brek aan been­ruim­te ach­ter­in hoeft nie­mand te kla­gen...

FOTO’S ROLLS-ROY­CE

De car­ros­se­rie kan in ’bi-co­lor’ wor­den uit­ge­voerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.