PSV LEUNT OP LOZANO

Topaan­koop ’hot’ in Eind­ho­ven en Mexico, hoofd­scout Ar­sen­al al op tri­bu­ne

De Telegraaf - - Telesport - door Erik van Ha­ren

EIND­HO­VEN • Cir­cus

Chuc­ky is ge­o­pend. Komt dat zien, zo­lang het nog kan’. Het zou zo een door PSV ge­ïn­tro­du­ceer­de slo­gan kun­nen zijn. Hir­ving Lozano vol­doet in zijn eer­ste maan­den bij de kop­lo­per in de Ere­di­vi­sie aan de to­ren­ho­ge ver­wach­tin­gen en is ook in zijn va­der­land Mexico als een ko­meet om­hoog­ge­scho­ten in de po­pu­la­ri­teits­polls. Blijft de pro­duc­tie­ve vleu­gel­flit­ser (22) schit­te­ren in Ne­der­land én op het WK in Rus­land, dan heb­ben de Eind­ho­ve­na­ren on­te­gen­zeg­ge­lijk goud in han­den.

Een ge­wen­nings­pe­ri­o­de in een nieuw land, in een nieu­we cul­tuur. Het lijkt niet in het woor- den­boek van Lozano voor te ko­men. De aan­val­ler heeft zich van­af mi­nuut één la­ten gel­den in de Ere­di­vi­sie, in een elf­tal dat bij­na vol­le­dig op hem is af­ge­stemd. Het re­sul­taat mag er tot dus­ver zijn. PSV staat bo­ven­aan, Lozano is met zes goals en twee as­sists de meest waar­de­vol­le spe­ler van de com­pe­ti­tie. Al­les en ie­der­een in Eind­ho­ven hoopt dus lo­gi­scher­wijs dat zijn in Mid­den-Ame­ri­ka op­ge­lo­pen el­le­boog­bles­su­re, waar­mee hij pas gis­te­ren te­rug­kwam, mee­valt en hij zon­dag ge­woon in­zet­baar is te­gen VVV-Ven­lo. PSV­trai­ner Phil­lip Co­cu gaat er voor­als­nog van­uit dat de scha­de mee­valt. Met zijn uit­ste­ken­de pres­ta­ties in Ne­der­land en in het na­ti­o­na­le elf­tal – Lozano kop­te Mexico hoogst­per­soon­lijk naar het WK – is de in­te­re­s­ex­plo­sie­ve se in de buin­og ten­spe­ler meer aan­ge­wak­kerd. Eu­ro­mel­den pe­se top­clubs zich op de tri­bu­ne in Eind­ho­ven om de nieuw­ste ster aan het fir­ma­zien ment te speS­te­ve len. Row­hoofd­van ley, de scout Ar­sen­al, heeft Lozano zelfs al met ei­gen ogen bekeen ken. Meer meer wordt dui­de­lijk wat voor kunst­stuk­je PSV’s tech­nisch ma­na­ger Mar­cel Brands heeft uit­ge­haald om de ge­wil­de Lozano los te we­ken bij Pa­chu­ca, de kam­pi­oen van Mexico. PSV heeft ze­ker 8 mil­joen op ta­fel ge­legd voor de in­ter­na­ti­o­nal, een trans­fer­som die nog op­loopt. Pa­chu­ca heeft bij die deal een hoog door­ver­koop­per­cen­ta­ge be­don­gen. Een con­struc­tie waar­bij PSV op zijn beurt ook weer cre­a­tief mee is om­ge­gaan. Dat Lozano de­ze zo­mer zelf heeft in­ge­zet op een on­mid­del­lij­ke trans­fer naar Eind­ho­ven, is door­slag­ge­vend ge­weest.

„Hij scoort al­tijd en over­al. Of het nu in Mexico, eer­der op de Copa Li­ber­t­a­do­res of nu bij ons is. Dat doel­ge­rich­te is haast niet aan te le­ren”, al­dus Brands, die niet te veel wil mee­gaan in een ho­san­na­stem­ming. „Het is nog vroeg en wat in­houd be­treft kan hij nog stap­pen ma­ken, maar voor de he­le Ere­di­vi­sie is het mooi dat er zo’n smaak­ma­ker rond­loopt. Ik hoop­te dat hij dit sei­zoen rond de tien, vijf­tien goals zou ma­ken. Nou, hij is aar­dig op weg.”

Een ding is wel ze­ker, zo­lang als zijn con­tract loopt (tot me­dio 2023) zal Lozano niet ac­tief zijn in Eind­ho­ven. Bij een ver­tre­kwens van de aan­val­ler en mon­ster­bie­din­gen uit het bui­ten­land is een (snel­le) ver­volgstap re­ëel. Een flits­deal in de win­ter­stop lijkt – een ge­rust­stel­len­de ge­dach­te voor de PSV-fans – uit­ge­slo­ten. Lozano heeft zijn pij­len zelf ge­richt op mi­ni­maal één suc­ces­vol jaar in Ne­der­land, om ver­vol­gens te schit­te­ren op het WK. PSV zit zelf nor­ma­li­ter ook niet te wach­ten op een uit­gaan­de top­trans­fer in de win­ter, zo heb­ben de voor­bije ja­ren wel uit­ge­we­zen.

„Chuc­ky heeft een dui­de­lijk pro­ject in zijn hoofd. Hij wil zich graag ont­wik­ke­len bij PSV, om daar­na wel­licht een vol­gen­de stap te ma­ken”, al­dus Brands, die niets te kla­gen heeft over het in­te­gra­tie­pro­ces van Lozano. On­danks het ver­trek van land­ge­no­ten And­res Gu­arda­do en Hec­tor Mo­reno lijkt hij zich moei­te­loos aan te pas­sen in de Ere­di­vi­sie.

„Het is geen flie­re­flui­ter of een stap­per. Hij heeft een vrouw en twee kin­de­ren. Het is een fa­mi­lie­man. Wij doen er al­les aan

’Hij scoort al­tijd en over­al, dat is niet aan te le­ren’

FOTO RE­NÉ BOUWMAN

Hir­ving Lozano viert feest met Mar­co van Gin­kel, na­dat hij te­gen Wil­lem II voor de twee­de maal heeft ge­scoord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.