Ko­ning be­dankt Ar­jen Rob­ben

De Telegraaf - - Telesport -

SINTRA • Ko­ning Wil­lemAlexan­der heeft Ar­jen Rob­ben be­dankt voor zijn in­zet voor het Ne­der­lands elf­tal. De ko­ning deed dat tij­dens een ont­moe­ting met Ne­der­land­se me­dia op de der­de dag van zijn staats­be­zoek aan Por­tu­gal. „Als ik zie hoe Ar­jen Rob­ben zijn laat­ste wed­strijd ge­speeld heeft, dan wil ik hem hier har­te­lijk dan­ken voor wat hij voor het Ne­der­lands elf­tal ge­daan heeft.”

Dat Ne­der­land zich niet heeft ge­kwa­li­fi­ceerd voor het WK in Rus­land noem­de de ko­ning „treu­rig”, maar ook „enigs­zins te ver­wach­ten.” Ko­nin­gin Máxi­ma viel hem bij: „Ze­ven doel­pun­ten.” Dat was het aan­tal goals, dat Oran­je af­ge­lo­pen dins­dag te­gen Zwe­den moest sco­ren om zich te plaat­sen.

FOTO GETTY IMAGES

De Oran­je-spe­lers (met Ar­jen Rob­ben links­on­der) op de foto met het ko­nink­lijk paar na het ge­won­nen WK-du­el met Au­stra­lië (3-2) in 2014.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.