’BUITENSPELER AJAX MOET TIEN KEER SCO­REN’

Bry­an Roy ge­looft in Bra­zi­li­aan: ’Geef Ne­res een paar du­els op rij de kans’

De Telegraaf - - Telesport - door Mi­ke Ver­weij

AMSTERDAM Met twee tref­fers te­gen SC Hee­ren­veen (0-4) zorg­de Da­vid Ne­res (tij­de­lijk) voor rust bij Ajax. De Bra­zi­li­aan van twaalf mil­joen eu­ro lijkt meer en meer zijn draai te vin­den in Amsterdam en is in­mid­dels de meest ef­fec­tie­ve buitenspeler die Mar­cel Kei­zer tot zijn be­schik­king heeft. „Een paar du­els op rij de kans ge­ven”, vindt Bry­an Roy. „Al­leen in thuis­wed­strij­den op­stel­len”, coun­tert een an­de­re buitenspeler van wel­eer, Sjaak Swart.

Voor­al die laat­ste op­mer­king vraagt om een toe­lich­ting, na­dat Ne­res Ajax in het Abe Lenstra Sta­di­on over het do­de punt heen hielp. „La­ten we het niet over­drij­ven”, zegt mis­ter Ajax. „Hij heeft die 0-1 en 0-2 niet te­gen Man­ches­ter Uni­ted ge­maakt, maar te­gen SC Hee­ren­veen. En als je twee keer al­leen voor de kee­per wordt ge­zet, mag dat ook wel. Ik vind dat hij in uit­wed­strij­den te lan­ge pe­ri­o­des niet in het spel voor­komt.”

Dat de voor­ma­li­ge spe­ler van Sao Pau­lo be­te­re sta­tis­tie­ken kan over­leg­gen dan Jus­tin Klui­vert, Va­clav Cer­ny en Amin You­nes en in­mid­dels een keer per 131 mi­nu­ten scoor­de, zegt Swart niet veel. „Ik scoor­de er ook vijf te­gen MVV. Dan loopt het snel op. En als je zo’n spe­ler voor zo veel geld uit Bra­zi­lië haalt, moet hij er ge­lijk staan. Dat deed hij niet.”

Roy is een stuk en­thou­si­as­ter over de mil­joe­nen­aan­koop. „Als hij men­taal goed in el­kaar steekt, gaat hij het ma­ken in Amsterdam. In het be­gin vond ik dat hij de bal te dicht bij zich hield en te veel balaan­ra­kin­gen no­dig had. Nu drijft hij be­ter met de bal, waar­door hij meer snel­heid maakt en mak­ke­lij­ker pas­seert. En Da- vid kan sco­ren. Dat maakt hem waar­de­vol.”

Eerst zien, dan ge­lo­ven, vindt Swart. „Soms krijg ik wel het idee dat Ne­res iets bij­zon­ders heeft. Maar mag het voor die prijs? Een buitenspeler bij Ajax moet mi­ni­maal tien keer en ei­gen­lijk vijf­tien keer sco­ren. Of hij daar­aan komt, waag ik te be­twij­fe­len.”

Voor­ma­lig links­bui­ten Roy denkt van wel. „We ver­ge­ten dat hij uit een heel an­de­re cul­tuur komt. Vol­gens mij be­gint hij zijn plek te vin­den. En als Mar­cel dat op de trainingen ook ziet, zou ik hem de ko­men­de wed­strij­den het ver­trou­wen ge­ven. Het gaat om ren­de­ment en dat heeft Da­vid.”

En dat is vol­gens Roy knap. „Hoe Ajax op dit mo­ment op­bouwt, is een dra­ma voor een buitenspeler. Tel maar eens hoe vaak de aan­val­len­de mid­den­vel­ders met hun ge­zicht naar het doel van de te­gen­stan­der staan als ze in bal­be­zit ko­men. Veel te wei­nig. Ove­ri­gens vind ik ook dat de bui­ten­spe­lers niet diep ge­noeg staan, maar dat is een kwes­tie van in­zicht.”

Dat You­nes, Klui­vert en Cer­ny nog niet ren­de­ren, heeft vol­gens Swart een an­de­re re­den. „De links­bui­ten moet bij de twee­de paal, voor de goal op­dui­ken als de rechts­bui­ten voor­zet en an­ders­om. Dat ge­beurt echt veel te wei­nig. Voor­al You­nes komt in zo’n ge­val bij­na nooit naar bin­nen.” Ge­vraagd naar hun buitenspeler-voor­keur mor­gen te­gen Spar­ta noe­men Swart en Roy de­zelf­de na­men, maar zet­ten ze die op een an­de­re plek. „Ik zou met Jus­tin op links en Da­vid op rechts spe­len”, zegt de oud­ste van de twee. „Te­gen Spar­ta moet dat ze­ker zes goals op­le­ve­ren. Als je je­zelf de he­le week op zo’n pot­je kunt fo­cus­sen, moet dat een ne­gen­tig mi­nu­ten lang du­rend bom­bar­de­ment van het Spar­t­a­doel wor­den.” De voor­ma­li­ge links­bui­ten zou Klui­vert juist aan de rech­ter­kant en Ne­res op links pos­te­ren. „Om­dat ik

’Als Da­vid men­taal goed in el­kaar steekt, gaat hij het ma­ken’

met Hun­te­laar in de spits een voor­stan­der van een link­s­poot op links en een recht­spoot op rechts ben. An­ders komt er nooit een voor­zet”, al­dus Roy. „Nee, nee, nee”, ant­woordt hij op de vraag of Dol­berg als links­bui­ten voor hem ook een op­tie is. „Dat is een ech­te spits.”

Eén naam is nog niet ge­noemd. „Ik heb veel goe­de ver­ha­len over Dennis Jo­hn­sen ge­hoord, maar hem nog niet in Jong Ajax zien spe­len”, zegt Roy. „Als hij echt zo mak­ke­lijk pas­seert en scoort, moet hij maar snel voor de leeu­wen wor­den ge­gooid.”

Da­vid Ne­res lijkt steeds meer zijn draai te vin­den in Amsterdam en is in­mid­dels de meest ef­fec­tie­ve buitenspeler van Ajax.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.