MÁXIMA MO­DE-KO­NIN­GIN

ONS KONINGSHUIS IS HOT. Dus wat de ko­nin­gin en prin­ses­sen dra­gen ook. Máxima stond re­cent op­nieuw hoog in de lijst van best ge­kle­de vrou­wen ter we­reld. Hoe dat komt? „Ze heeft lef en durft echt al­les te dra­gen.”

De Telegraaf - - Front page - door Kim Qu­erf­urth FOTO ANP

Zo­dra de ko­nin­gin er­gens uit de au­to stapt vraagt ie­der­een zich af: wat heeft ze aan? Van wel­ke ont­wer­per? Wel­ke stof is het? Lijkt ze daar slank of juist dik in? En draagt ze ho­ge hak­ken of flat­jes? Eer­lijk is eer­lijk, ko­nin­gin Máxima is nog wel eens de trend­set­ter. Zo wist ze in ons land de om­slag­doek, zo­als in Ar­gen­ti­nië veel wordt ge­dra­gen, in beeld te bren­gen. En dank­zij haar heeft het spij­ker­jas­je (Ko­nin­gin­ne­dag 2004) im­mers ook een up­gra­ding ge­kre­gen.

Blo­te ar­men

Dat de Oran­jes steeds mo­di­eu­zer wor­den is een feit. En met ko­nin­gin Máxima heb­ben we een heu­se fas­hi­o­nis­ta in ons mid­den. Niet voor niets staat zij ook dit jaar hoog in de lijst van best ge­kle­de da­mes van het Ame­ri­kaan­se tijd­schrift Va­ni­ty Fair.

Sty­lis­te Brigitte Kra­mer is fan van het eer­ste uur: „Máxima heeft lef! Ze durft echt al­les te dra­gen. Een gro­te hoed, een le­ren out­fit, knal­kleu­ren, Ik zou zeg­gen hou die pit­tig­heid er­in, voor­al niet te braaf hoor, want ze blijft ons steeds weer ver­ba­zen met een smas­hing out­fit. En wat ook zo goed is: ze draagt als één van de wei­ni­ge roy­als graag out­fits met blo­te ar­men, dat is echt uniek, maar ze kan het ook goed heb­ben.”

Kra­mer: „Eén klein aan­dachts­punt­je: het haar is af en toe of te tut­tig (strak op­ge­sto­ken) of te non­cha­lant (los), daar moet nog even een mid­den­weg in ge­von­den wor­den.”

Mys­tiek

Roy­als zijn in­tus­sen ech­te ster­ren ge­wor­den en daar­door wordt hun pri­véle­ven, in­clu­sief hun kle­ding, vaak vol­le­dig af­ge­schermd. Ook de ont­wer­pers van on­ze Oran­je­da­mes krij­gen zwijg­plicht op­ge­legd. Zo is er meest­al wei­nig in­for­ma­tie te vin­den over de kle­ding en wordt er voor­al ge­zwe­gen over de kos­ten van de vaak pe­per­du­re, hand­ge­maak­te cou­tu­re-items. Schrijf­ster Els Smit van het boek Mo­de van Oran­je dat vol­gen­de week uit­komt, her­kent dit: „De mys­tiek van het koningshuis is dat er niet te veel ver­teld wordt over de ge­dra­gen kle­ding. Dat was al zo bij ko­nin­gin Be­a­trix. Haar vas­te ont­werp­ster Te­re­sia Vreug­den­hil van Te­re­sia Cou­tu­re hield de ka­ken stijf op el­kaar en sprak pas na het af­tre­den van de ko­nin­gin over haar bes­te klant.” Het hof maant de ont­wer­pers van de roy­als tot dis­cre­tie, zo blijkt, met an­de­re woor­den: de­ge­ne die te los­lip­pig is of te veel re­cla­me voor zich­zelf maakt, ligt er­uit. Smit: „En dat wil na­tuur­lijk nie­mand. De ko­nin­kij­ke klant is im­mers het hoog­ste goed. Op zich is dat al eeu­wen zo. Maar met de hui­di­ge tech­ni­sche mo­ge­lijk­he­den via in­ter­net, past die te­rug­hou­dend­heid niet meer. Daar­om vond ik het ex­tra leuk dat het ge­lukt is om voor mijn boek beel­den Máxima, in een bra­ve jurk, en Wil­lem-Alexan­der bij de aan­kon­di­ging van hun ver­lo­ving in 2001. te ma­ken in de Ja­pan­se ka­mer in Huis ten Bosch. Op die ruim­te is na­me­lijk het ont­werp van een jurk van Jan Ta­mi­ni­au die ze droeg in 2015, ge­ïn­spi­reerd.”

’Out­fits met blo­te ar­men, kan ze ook goed heb­ben’

Lief­de

Ge­luk­kig zijn de ont­wer­pers van ei­gen bo­dem die de Ne­der­land­se roy­als kle­den in­tus­sen bij ve­len be­kend: Mat­thijs van Ber­gen, Jan Ta­mi­nau en Claes Iver­sen. Voor­al bij Ta­mi­nau schijnt het zo te zijn dat hij sa­men met ko­nin­gin Máxima de lief­de voor het am­bacht deelt. Dat is dui­de­lijk te zien in de vaak rij­ke ont­wer­pen van de kle­ding. Ook de Bel­gi­sche ont­wer­per Edou­ard Vermeulen van het mo­de­huis Na­tan ont­werpt voor Máxima, net als Fa­bi­en­ne Del­vig­ne en de Ar­gen­tijn­se ont­werp­ster Gra­cie­la Naum, bij wie zij al kwam voor­dat ze ko­ning Wil­lem-Alexan­der ont­moet­te.

Maar Máxima kent ook een an­de­re kant en blijft ste­vig met bei­de be­nen op de grond staan. Zo draagt ze re­gel­ma­tig naast de prij­zi­ge cou­tu­re­kle­ding, ’ge­wo­ne’ con­fec­tie-items die ook voor de door­snee-Ne­der­land­se vrouw be­reik­baar zijn. In 2015 was de ro­ze ca­pe van nog geen hon­derd eu­ro die ze droeg van Za­ra, de da­gen er­na niet aan te sle­pen.

Het is bij­zon­der om te zien hoe de Oran­je­da­mes zich in de

loop der ja­ren qua kle­ding­stijl heb­ben ont­wik­keld. Máxima lijkt goed naar La­dy Di­a­na te heb­ben ge­ke­ken. Net als zij ging ze van een tik­kel­tje braaf en de­ge­lijk in het be­gin – om even te wen­nen – naar een ge­heel ei­gen look.

Bo­ven­dien heeft ze als mo­de­ko­nin­gin een paar trends op haar naam staan zo­als het spij­ker­jas­je, de le­ren jurk met knie­laar­zen en een broek­pak ge­maakt van post­zak­ken.

Hoofd­re­dac­teur van het vak­ma­ga­zi­ne Kleur&Stijl Car­la van den Put­te­laar prijst haar ook van­we­ge het kleur­ge­bruik. „Ze weet wat haar staat. Na­me­lijk fel­le kleu­ren en zo­mer­tin­ten. Ca­mel is te licht voor haar dus meest­al leukt ze die kle­ding op met een an­de­re kleur. Een fel­le kleur past ook bij haar ka­rak­ter, want de­ze da­me weet wat ze wil en kan op ei­gen be­nen staan. Ste­vi­ge kleu­ren zo­als ce­ri­se, rood, fuch­sia en geel doen het dus goed. Maar ook grijs in een des­sin en een wit vlak is goed, zo­lang er maar con­trast in zit.”

Sti­let­to’s

Het blijft spe­cu­le­ren of Máxima nu wel of niet ge­bruik­maakt van sty­lis­ten of dat ze al­leen haar ka­me­nier (kleed­ster), zo­als dit of­fi­ci­eel heet, Jo­lan­da ten Brin­ke heeft. Die stelt da­ge­lijks in over­leg met de ko­nin­gin de out­fits sa­men en be­heert ook het enor­me kle­ding- en ac­ces­soi­res-ar­chief. Een en an­der op­ge­leukt met de juis­te schoe­nen en dan bij voor­keur sti­let­to’s waar de ko­nin­gin fan van is on­danks haar toch al be­hoor­lijk fik­se leng­te van 1,78 me­ter. Re­gel­ma­tig deinst zij niet te­rug voor zo’n 12 cen­ti­me­ter hak! Haar fa­vo­rie­ten: Ser­gio Ros­si of Chris­ti­an Lou­bou­tin.

Ook de prin­ses­sen van Oran­je doen vol­op mee. Zo geldt prin­ses Lau­ren­tien als de per­fec­te hak­ken­draag­ster die ook re­gel­ma­tig op een gi­gan­ti­sche pla­teau­zool ver­schijnt. Ze doet het goed in kleur­rij­ke jurk­jes met een ri­an­te split zon­der dat het ’too much’ wordt. Haar be­nen mo­gen ge­zien wor­den. Prin­ses Ma­rilè­ne is de­ge­ne die in het be­gin voor­al veel­keu­ri­ge kle­ding droeg, een tik­kel­tje braaf of in se­cre­ta­res­se-look maar daar geeft zij in­tus­sen ook haar ei­gen twist aan.

Een strik­blou­se, een Jac­kie O-jurk­je of een broek­pak, bij haar valt niets uit de toon. Ma­bel is als trou­we fan van de­sig­ner­duo Vik­tor&Rolf goed op de hoog­te van de laat­ste mo­de­trends. Ze is dol op de strik­ken op kle­ding van de twee en geeft een nieu­we di­men­sie aan de ’litt­le black dress’ die vaak op af­stand heel een­vou­dig lijkt, maar al­tijd iets bij­zon­ders heeft. Qua stof of qua snit, of van­we­ge het su­blie­me kant dat is ge­bruikt.

Ei­gen kast

Máxima en haar Oran­je-fa­mi­lie zijn fan van het the­ma re­cy­clen. De da­mes dra­gen kle­ding­stuk­ken ge­rust meer­de­re ke­ren, sans gê­ne. En daar­mee wor­den nieu­we com­bi­na­ties ge­maakt waar­door de out­fit steeds weer an­ders lijkt. Of­te­wel: shop­pen uit de ei­gen kast.

Ont­werp­ster Mo­ni­que Col­lig­non vindt dit prach­tig. „Dat is toch heer­lijk dat ze dat doet, net als wij ge­wo­ne men­sen? Haar kas­ten pui­len vast uit, ze heeft wel een paar me­ter han­gen. Maar toch pakt ze toch weer haar fa­vo­rie­te stuk­ken en doet ze dus zo­ge­zegd aan ’slow fas­hi­on’. Die ro­de jurk van Va­len­ti­no die ze droeg na het hu­we­lijk mag ze nog wel eens aan. Want rood staat haar ge­wel­dig. En waar­om ook niet? Als je iets moois hebt ge­kocht kun je het best meer­de­re ke­ren dra­gen. Wat dat be­treft zijn wij vrou­wen toch al­le­maal het­zelf­de. Ko­nin­gin of niet.”

’Fel­le kleur past bij haar ka­rak­ter, want de­ze da­me weet wat ze wil...’

FOTO GETTY IMAGES FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Ko­nin­gin Máxima zelf­be­wust in haar rol tij­dens het re­cen­te staats­be­zoek aan Por­tu­gal. In span­nend leer en ho­ge laar­zen bij de uit­rei­king van de Edi­son Pop­prij­zen in 2010.

FOTO RO­BIN UTRECHT FOTO AC­TI­ON PRESS FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Ook prin­ses Ma­rilè­ne heeft door de ja­ren heen haar ei­gen look ont­wik­keld. Ma­bel gaat door­gaans voor smaak­vol en ele­gant. Prin­ses Lau­ren­tien schrikt niet te­rug van ho­ge hak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.