’ASSEN VER­DER DAN ZAND­VOORT’

Ook plan­nen For­mu­le 1 op TT-cir­cuit steeds con­cre­ter

De Telegraaf - - Binnenland - door Erik van Ha­ren

’Kom maar op, zou ik zeg­gen’

ZAND­VOORT De strijd om de Ne­der­land­se Grand Prix is los­ge­bar­sten. Dat klinkt voor­als­nog span­nen­der dan het is, maar de cir­cuits van Zand­voort en Assen dro­men in­mid­dels hard­op over de te­rug­keer van het For­mu­le 1-circus op ei­gen bo­dem.

Zand­voort pre­sen­teer­de gis­te­ren een haal­baar­heids­stu­die met nog veel mit­sen en ma­ren, maar ook op het TT-cir­cuit in Assen zit­ten ze niet stil. „Bin­nen­kort haalt au­to­fe­de­ra­tie FIA ons cir­cuit door de mo­len”, re­a­geert TT­voor­zit­ter Ar­jan Bos des­ge­vraagd. „Dan moet blij­ken of een For­mu­le 1-ra­ce hier in Assen über­haupt mo­ge­lijk is. Als dat zo is, en het staat de mo­tor­ra­ces niet in de weg, dan zijn we be­reid nog meer te in­ves­te­ren.”

Assen in­ves­teer­de de af­ge­lo­pen vijf­tien jaar al vijf­tig mil­joen eu­ro in het cir­cuit en in­mid­dels loopt er een in­ves­te­rings­pro­ject van zes­tien mil­joen. Vol­gens Bos is er in de au­to­sport­we­reld en in Noord-Ne­der­land veel ani­mo voor een F1-GP, in de pu­bliekeen de pri­va­te sec­tor. „Fa­ci­li­tair ge­zien is het TT­cir­cuit al bij­na 100 pro­cent klaar voor de For­mu­le 1. Het hangt van de tech­ni­sche as­pec­ten af. Na­tuur­lijk, Zand­voort is hét au­to­sport­cir­cuit. Ik wens ze ook al­le suc­ces toe en ik vind het be­won­de­rens­waar­dig hoe­zeer Bern­hard van Oran­je zijn nek uit­steekt. Al­leen is Assen als cir­cuit wel ver­der dan Zand­voort.”

Net als in Zand­voort zul­len voor een For­mu­le 1-ra­ce ook in Assen de no­di­ge aan­pas­sin­gen door­ge­voerd, in­dien die het mo­tor­cir­cuit niet be­drei­gen, moe­ten wor­den. Al­leen dat is al een aan­zien­lij­ke kos­ten­post.

De hoop op de komst van de ko­nings­klas­se van de au­to­sport is dank­zij de pres­ta­ties van Max Ver­stap­pen in ie­der ge­val gro­ter dan ooit, waar dan ook in Ne­der­land. Het Bel­gi­sche cir­cuit SpaFran­cor­champs, dat zich wel­is­waar be­roept op een ex­clu­si­vi­teits­deal voor de Be­ne­lux, zal de ont­wik­ke­lin­gen ook ze­ker op de voet vol­gen. Veel zal ook af­han­gen van de hou­ding en me­ning van F1-ei­ge­naar Li­ber­ty Me­dia, dat ook voor­stan­der is van stra­ten­cir­cuits.

Bos: „Een paar jaar ge­le­den zou ik som­ber zijn ge­stemd, nu is de am­bi­tie er ze­ker. En dan moe­ten we wel den­ken aan een ter­mijn van drie tot vijf jaar. Assen be­hoort tot de top­cir­cuits. Kom maar op, zou ik zeg­gen.”

Want met geld is al­les mo­ge­lijk. Prins Bern­hard van Oran­je, sinds twee jaar me­de-ei­ge­naar van het cir­cuit, wil niets lie­ver dan de ko­nings­klas­se van de motorsport te­rug­ha­len naar Zand­voort.

„Wij zijn dé thuis­ba­sis van de Ne­der­land­se au­to­sport”, zegt hij. „Hoe mooi zou het zijn als Max Ver­stap­pen juist hier over een paar jaar we­reld­kam­pi­oen wordt? Wij doen bij de­ze een op­roep om de dis­cus­sie bre­der te trek­ken.”

Zand­voort ba­seert zich op een haal­baar­heids­stu­die. Al­leen dat rap­port kost­te al 50.000 eu­ro, sa sam vol­daan door het ci cuit en de ge­meen­te Zan voort. Maar er zijn tient len mil­joe­nen no­dig. Ga maar na: een li­cen­tie vo de For­mu­le 1 kost gemid deld twin­tig mil­joen eur op jaar­ba­sis. On­der­zoek bu­reau De­ci­sio schat het be­drag om al­le be­no­dig­de aan­pas­sin­gen op het cir­cuit te doen, waar­on­der het ver­an­de­ren van de pit­boxen, op mi­ni­maal tien mil­joen. Dat lijkt nog voor­zich­tig uit­ge­drukt.

Dat geld moet van het be­drijfs­le­ven ko­men. En dat be­drijfs­le­ven zou best wil­len, zeg­gen Van Oran­je en bur­ge­mees­ter Niek Meij­er. Zand­voort heeft al een sa­men­wer­king met mul­ti­na­ti­o­nals als Hei­ne­ken en team Ver­stap­pen­spon­sor Red Bull. En ook een par­tij als Shell zou vol­gens Meij­er in­te­res­se heb­ben.

„Als er een wil is, gaat het ge­beu­ren”, al­dus cou­reur Jan Lam­mers. „Drie jaar ge­le­den had ik ge­zegd dat de kans op een licht­flits bin­nen tien se­con­den gro­ter was, dan het te­rug­ko­men van de Ne Grand Prix. Maar Max is het bes­te wat de For­mu­le 1 én Ne­der­land kon over­ko­men.”

Bern­hard van Oran­je en con­sor­ten wij­zen te­ge­lij­ker­tijd op de ge­meen­te, re­gio en heel Ne­der­land dat eco­no­misch mee­pro­fi­teert van Grand Prixs op Zand­voort. Dat het cir­cuit zelf niet zal ver­die­nen aan een GP, staat vol­gens het rap­port als een paal bo­ven wa­ter.

„For­mu­le 1 is nu een ’hot to­pic’”, al­dus Van Oran­je, zon­dag­se ra­ce­dag met 150.000 dol­en­thou­si­as­te fans op nieu­we tri­bu­nes . „Het zou ge­wel­dig zijn als we hier bin­nen vijf jaar staan met een Grand Prix, die dan mi­ni­maal vijf jaar ach­ter el­kaar wordt ver­re­den. De aan­pas­sin­gen aan het cir­cuit zou­den we, als de mid­de­len er zijn, bin­nen een jaar kun­nen fik­sen.”

Ook in het dorp is de hoop op de komst van het For­mu­le 1-circus nog spring­le­vend. In het plaat­se­lij­ke Zand­voorts Mu­se­um Ver­stap­pen pro­mi­nent aan de muur. Want ook in het mu­se­um ademt al­les de on­los­ma­ke­lij­ke ver­bin­te­nis van het kust­dorp met de ra­ce­we­reld. De Grand Prix heeft in Zand­voort my­thi­sche pro­por­ties. En wat zou­den ze het hier mooi vin­den als die voor het eerst sinds 1985 te­rug­keert.

Pe­tra van Elst maak­te de he­ro­ï­sche ra­ces van des­tijds mee. „Ik kan de ke­ro­si­ne-ach­ti­ge geur nog rui­ken”, zegt ze. „Via mijn va­der had ik al­tijd kaar­ten niet veel men­sen zo dicht­bij als ik. Het zou te gek zijn als de For­mu­le 1-ra­ces te­rug­ko­men.” En de mu­se­um­me­de­werk­ster denkt ook dat het kan. „Waar­om niet? Max ra­cet over de he­le we­reld. Als het daar kan, kan het hier ook.”

Zand­voor­ters met meer ken­nis van de ra­ce­we­reld zien het niet zo roos­kleu­rig in. Rob Pe­ter­sen bij­voor­beeld. Hij or­ga­ni­seer­de vijf Grand Prixs en werk­te ook als om­roe­per. Ook bij de laat­ste Grand Prix in de

’Als er een wil is, dan gaat het ge­beu­ren’

en ’80. „Ver­ge­lijk het met het or­ga­ni­se­ren van een in­druk­wek­kend is het.”

De scep­ti­sche Pe­ter­sen somt zo maar een paar za­ken op waar het cir­cuit­park en de ge­meen­te mee te ma­ken krij­gen. „Kijk naar de mo­der­ne cir­cuits, de breed­te, de sup­por­troads, de uit­loop, de nieu­we ei­sen voor de pit­la­nes. Die ruim­te is er in Zand­voort hele­maal niet. Net als de ruim­te voor par­keer­plaat­sen voor be­zoe­kers. En dan heb ik het nog niet eens over kos­ten. Eer­lijk? Ik zie het niet ge­beu­ren.”

Die­zelf­de me­ning is Gerard van Oers toe­ge­daan. De ei­ge­naar van de naast het cir­cuit ge­le­gen slip­school ziet de Grand Prix graag ko­men. „Ze mo­gen er zelfs mijn slip­school voor slo­pen. Ik werk over­al aan mee. Maar kom op…”, zegt hij. „Er is nog een enorm lan­ge weg te gaan.”

Maar toch. Met wie je ook over de Grand Prix praat, de ogen be­gin­nen te twin­ke­len. Want wie het vroe­ger heeft mee­ge­maakt, weet het nog: drie da­gen lang feest in het dorp. Be­zoe­kers die kam­peer­den in de dui­nen. „En dan raap­ten wij de le­ge fles­sen op voor het sta­tie­geld”, zegt Pe­tra van Elst met een gro­te grijns.

Cees Leek be­aamt dat. Hij had een klei­ne krui­de­niers­zaak in Zand­voort en zag kin­de­ren als Van Elst op maan­dag­och­tend de hon­der­den fles­jes in­le­ve­ren. „Ik mis het echt. Als er nu DTM-ra­ces zijn, zet ik de deu­ren open om het te rui­ken en te ho­ren. Over­last? Wel­nee. Maan­dag is het weer over. Dus waar zeu­ren we over?”

Oud-or­ga­ni­sa­tor Pe­ter­sen kan dat al­leen maar be­a­men. „Ik hoop ook al­leen maar dat ik on­ge­lijk heb. Want wat zou het mooi zijn als het wel lukt.”

’Over­last? Wel­nee, ge­zeur!’

Noord­zee GRAPHIC RE­DAC­TIE VERRIJKING CAM­PING Hoofd­tri­bu­ne Tar­zan­bocht Hu­gen­holz­bocht Pit­boxen Hun­se­rug Hans Ernst­bocht Slo­te­ma­kers­bocht Bocht 10 Het Schei­vlak

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.