Ou­de­ren bin­nen één jaar be­ter af

Ne­der­land moet be­ter gaan zor­gen voor zijn se­ni­o­ren. Ze zijn te vaak een­zaam, heb­ben niet al­tijd een ge­schik­te wo­ning en ver­die­nen be­te­re ver­pleeg­huis­zorg. Mi­nis­ter Hu­go de Jon­ge (Volks­ge­zond­heid) be­looft van­uit het ka­bi­net ver­be­te­ring, maar ver­wacht dat

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - door In­ge Leng­ton en Wou­ter de Win­ther

DEN HAAG Se­ni­o­ren moe­ten ko­mend jaar al er­va­ren dat er 435 mil­joen ex­tra wordt ge­ïn­ves­teerd in de ou­de­ren­zorg. „Als oma er vol­gend jaar niks van merkt, dan heb­ben we het niet goed ge­daan”, zegt mi­nis­ter Hu­go de Jon­ge (Volks­ge­zond­heid) te­gen De Te­le­graaf.

De CDA’er wil daar­om ko­men­de maan­den een ’Pact voor de ou­de­ren­zorg’ slui­ten met al­le or­ga­ni­sa­ties die met de­ze zorg te ma­ken heb­ben.

Speer­pun­ten wor­den het be­strij­den van een­zaam­heid en de zorg thuis voor ou­de­ren. Het ka­bi­net wil on­der meer met wo­ning­cor­po­ra­ties af­spre­ken dat er meer hui­zen ge­schikt wor­den ge­maakt voor se­ni­o­ren.

De ver­be­te­ring van de kwa­li­teit in de ver­pleeg­hui­zen is de der­de pri­o­ri­teit. Se­ni­o­ren moe­ten in 2018 al gaan mer­ken dat er meer me­de­wer­kers zijn om hen te ver­zor­gen.

„Ie­de­re lo­ca­tie zal een ver­be­te­r­aan­pak moe­ten heb­ben”, kon­digt De Jon­ge aan.

Mi­nis­ter De Jon­ge ziet graag de zon­ni­ge kant van het le­ven. „Met veel ou­de­ren gaat het goed”, zegt hij in zijn eer­ste gro­te in­ter­view sinds zijn aan­tre­den dat mor­gen in de­ze krant ver­schijnt. Maar Ne­der­land staat wel voor een gro­te op­ga­ve, schetst hij. „We heb­ben nu 1,3 mil­joen 75-plus­sers. In 2030 zijn dat er al 2,1 mil­joen.”

Om de ou­de­ren­zorg toe­komst­be­sten­dig te ma­ken moet Ne­der­land vol­gens de nieuw­bak­ken be­winds­man op drie ter­rei­nen stap­pen zet­ten: het be­strij­den van een­zaam­heid on­der se­ni­o­ren, wo­nen in com­bi­na­tie met zorg an­ders or­ga­ni­se­ren en de ver­pleeg­huis­zorg op or­de krij­gen.

De strijd te­gen een­zaam­heid heeft de CDA’er al in­ge­zet toen hij wet­hou­der was in Rot­ter­dam, zijn vo­ri­ge baan. Hij zou graag zien dat ook an­de­re ge­meen­ten die hand­schoen op­pak­ken. „Ruim de helft van de 75plus­sers zegt wel eens een­zaam te zijn. Daar gaan we ons niet bij neer­leg­gen.”

De Jon­ge be­na­drukt dat hij het be­strij­den van een­zaam­heid niet al­leen kan. Hij mikt op een maat­schap­pe­lijk pact. Ge­meen­ten, be­drij­ven en vrij­wil­li­gers zou­den bij zich­zelf te ra­de moe­ten gaan wat zij hier­aan kun­nen bij­dra­gen.

In zijn ou­de ge­meen­te Rot­ter­dam kre­gen al­le 75plus­sers een brief met de vraag of ze het leuk zou­den vin­den dat er een vrij­wil­li­ger bij ze langs kwam. Uit de ge­sprek­ken bleek vol­gens De Jon­ge dat se­ni­o­ren vaak maar een klein zet­je no­dig heb­ben om weer de deur uit te dur­ven. Ze be­slo­ten bij­voor­beeld om toch maar weer eens bij de bil­jart­ver­e­ni­ging langs te gaan of te gaan zin­gen in een koor.

Met zijn col­le­ga Ol­long­ren (Bin­nen­land­se Za­ken) werkt hij aan een woon­a­gen­da voor se­ni­o­ren. Ou­de­ren wo­nen in ons land steeds lan­ger zelf­stan­dig thuis, deels om­dat ze dat zelf wil­len, maar ook door­dat be­jaar­den­hui­zen zijn op­ge­doekt. Het Ne­der­land­se wo­ning­be­stand is ech­ter niet toe­ge­rust op de wen­sen van on­ze groei­en­de ver­grij­zen­de be­vol­king, ziet de chris­ten­de­mo­craat.

Wie slecht ter been is, heeft wei­nig aan een gro­te bo­ven­wo­ning vol drem­pels, be­na­drukt De Jon­ge. Daar­om wordt sa­men met ge­meen­ten, wo­ning­cor­po­ra-

Mi­nis­ter kan het niet al­leen doen

ties en pri­va­te par­tij­en ge­zocht naar nieu­we vor­men van wo­nen en zorg.

En dan is er nog de ver­pleeg­huis­zorg, een echt hoofdpijndossier, ook al on­der het vo­ri­ge ka­bi­net. Vol­gend jaar wordt er 425 mil­joen eu­ro ex­tra voor vrij­ge­maakt. Het be­drag loopt ui­t­ein­de­lijk op naar 2,1 mil­jard eu­ro struc­tu­reel. Het moet de kwa­li­teit op­krik­ken, voor­al door meer ba­nen te cre­ë­ren.

Het ka­bi­net gaat dit jaar nog met zorg­op­lei­din­gen, ge­meen­ten, werk­ge­vers en zor­gin­ko­pers in ge­sprek over hoe dat nij­pen­de per­so­neels­te­kort zo snel mo­ge­lijk kan wor­den weg­ge­poetst. Per re­gio moet er een aan­vals­plan ko­men te lig­gen. De Jon­ge kiest de­ze rou­te om­dat de knel­pun­ten vol­gens hem per re­gio an­ders zijn.

Het enor­me be­drag dat naar de ver­pleeg­huis­sec­tor zal vloei­en moet wel goed lan­den, waar­schuwt de nieuw­bak­ken be­winds­man. Het mag niet blij­ven plak­ken in ma­na­ge­mentsla­gen of exor­bi­tan­te sa­la­ris­sen. „Ik zal daar in de be­kos­ti­ging re­ke­ning mee hou­den.”

Bij De Jon­ge blijft het voor­als­nog bij voor­ne­mens. Hij ziet het pact voor ou­de­ren­zorg ech­ter niet als gra­tuit. De ge­sprek­ken die hij er­over gaat voe­ren, wor­den be­gin vol­gend jaar con­creet, be­looft hij. De Twee­de Ka­mer moet na­me­lijk de voort­gang kun­nen con­tro­le­ren. „Als oma er vol­gend jaar niks van merkt, dan heb­ben we het niet goed ge­daan.”

Ove­ri­gens plaatst De Jon­ge vraag­te­kens bij de ma­nier waar­op er nu over­heids­geld naar de ver­pleeg­hui­zen vloeit.

On­der het vo­ri­ge ka­bi­net is be­paald dat de po­li­tiek nog maar wei­nig in­vloed heeft op de hoog­te van het be­drag.

Hij noemt het „ver­stan­dig” om die po­li­tie­ke we­ging „op enig mo­ment” weer te­rug te bren­gen. „Om het stel­sel te ver­be­te­ren zou ik dat goed vin­den.”

Ex­tra ba­nen in ver­pleeg­huis­zorg

Mor­gen in De Te­le­graaf een groot in­ter­view met CDA­mi­nis­ter Hu­go de Jon­ge.

FOTO ALDO ALLESSIE

’Rol­stoe­loma’ Dé­dé Sie­mons (74) wil zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk door het le­ven. „Ik zeg al­tijd: ik ben pas ge­han­di­capt als ik niet de juis­te voor­zie­nin­gen heb zo­als mijn rol­stoel, mijn aan­ge­pas­te wo­ning en mijn hulp in het huis­hou­den.” De Hil­ver­sum­se heeft er een he­kel aan als men­sen zeg­gen dat ou­de­ren zie­lig zijn. „Se­ni­o­ren kun­nen juist veel zelf. Er zijn veel ou­de­ren met han­di­caps, die moe­ten wel de juis­te hulp krij­gen.” Sie­mons is bij­na der­tig jaar ac­tief in het ge­han­di­cap­ten­be­leid. „Ik zie dat ie­de­re ge­meen­te an­ders om­gaat met de uit­voe­ring van de Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning.” Voor mi­nis­ter De Jon­ge heeft Sie­mons het ad­vies om daar goed met de ge­meen­ten over te pra­ten. „Be­zui­nig niet op hulp en hulp­mid­de­len, zo­dat ook men­sen met een han­di­cap zelf­stan­dig kun­nen le­ven en de deur uit kun­nen. Dat helpt ook te­gen een­zaam­heid.”

FOTO RIAS IMMINK

„Be­ter zor­gen voor de ou­de­ren? Dat heb ik po­li­ti­ci va­ker ho­ren zeg­gen.” Eli­as Nie­hot (82) uit Roo­sen­daal moet nog maar zien wat daar­van te­recht­komt. Nie­hot is een zeer ac­tie­ve se­ni­or. „Je moet men­sen niet op hun leef­tijd af­re­ke­nen”, zegt hij. Bij­na da­ge­lijks komt hij als vrij­wil­li­ger voor se­ni­o­ren­or­ga­ni­sa­tie ANBO bij an­de­re ou­de­ren over de vloer. „Om ze te hel­pen met in­vul­len van for­mu­lie­ren, om ze met de au­to naar het zie­ken­huis of het buurt­huis te bren­gen, of om te con­tro­le­ren of hun wo­ning wel brand­vei­lig is.” Nie­hot woont in een se­ni­o­ren­flat, met een gun­sti­ge lig­ging: bo­ven de apo­theek, vlak bij de huis­arts, su­per­markt en de bloe­men­man. „En op nog geen 200 me­ter van de bus­hal­te naar het sta­ti­on. Be­lang­rijk, zo blij­ven ook ou­de­ren zon­der au­to mo­biel.” De oud-FNV-be­stuur­der heeft een be­lang­rij­ke sug­ges­tie voor mi­nis­ter De Jon­ge: „Con­cen­treer niet al­le ou­de­ren bij el­kaar, maar zorg dat jong en oud ge­mixt woont. Ik had hier graag wat jon­ge­ren in mijn om­ge­ving ge­had, want ver­schil­len­de ge­ne­ra­ties kun­nen van el­kaar le­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.