Je­ru­za­lem

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

Op bij­kans hys­te­ri­sche wij­ze is ge­re­a­geerd op de er­ken­ning door Do­nald Trump van Je­ru­za­lem als hoofd­stad van Is­ra­ël. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent kreeg het ver­wijt dat hij het vre­des­pro­ces in ge­vaar brengt of zelfs om zeep helpt. Een merk­waar­dig ar­gu­ment want dan zou er een vre­des­pro­ces moe­ten zijn, ter­wijl daar al ge­rui­me tijd geen spra­ke van is.

De Pa­les­tij­nen wei­ge­ren zon­der voor­waar­den voor­af te on­der­han­de­len. Ze ei­sen voort­du­rend een ei­gen staat op, maar sla­gen er niet in om eens­ge­zind en te goe­der trouw als vre­des­part­ners van Is­ra­ël naar vo­ren te tre­den. Te­ge­lij­ker­tijd wordt de Jood­se staat van al­le kan­ten be­dreigd: door Ha­mas in Ga­za, Hez­bol­lah in Li­ba­non en nu ook Iran in Sy­rië.

De twee­sta­te­n­op­los­sing met een ge­deeld Je­ru­za­lem lag in 2000 bin­nen hand­be­reik tij­dens de roem­ruch­te Camp Da­vid-on­der­han­de­lin­gen, maar toen­ma­lig PLO-lei­der Ara­fat wei­ger­de ui­t­ein­de­lijk te te­ke­nen.

Trump heeft nu een ver­kie­zings­be­lof­te in­ge­lost en daar­mee niets an­ders ge­daan dan de fei­te­lij­ke si­tu­a­tie in Is­ra­ël er­ken­nen. Je­ru­za­lem is nu een­maal de hoofd­stad. Trump maak­te ook dui­de­lijk dat de­ze er­ken­ning niet in­houdt dat nu ook de­fi­ni­tief de gren­zen vast­staan; die zul­len vast­ge­steld moe­ten wor­den bij on­der­han­de­lin­gen over een twee­sta­te­n­op­los­sing. Dat biedt een ope­ning voor de Pa­les­tij­nen, die dan op hun beurt niet lan­ger om het be­staans­recht van Is­ra­ël heen kun­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.