AS­TON MAR­TIN MET DUITS DONORHART

Test: As­ton Mar­tin DB11 V8

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - door Ja­co Bijls­ma

Hoe zou de Brit­se ge­heim agent Ja­mes Bond zich voe­len als hij bij een hart­trans­plan­ta­tie aan­ge­we­zen zou zijn op een Duit­se do­nor?

Zo­iets lijkt een ga­ran­tie voor af­sto­tings­ver­schijn­se­len, maar ver­geet niet dat dit niet de eer­ste keer is dat er zo’n grens­over­schrij­den­de hart­trans­plan­ta­tie plaats­vindt. Lang ge­le­den zorg­de een BMW-mo­tor voor een le­vens­ver­len­gen­de ac­tie bij een Bent­ley. Maar goed, dat is ver­le­den tijd, re­cent heeft As­ton Mar­tin met de DB11 een mooi nieuw hoofd­stuk ge­o­pend. Dat is met zijn door As­ton Mar­tin zelf ge­pro­du­ceer­de 5.2-li­ter twin­tur­bo V12 op­nieuw een ge­wel­di­ge Gran Tu­ris­mo, een gro­te he­ren­cou­pé.

Toch was dat nog geen maat­werk voor nieu­we mark­ten als Chi­na, waar vier li­ter mo­tor­in­houd de grens tus­sen veel en heel veel be­las­ting be­ta­len be­te­kent. En dus krijgt de voor­na­me DB11 nu ook een bru­te acht­ci­lin­der van AMG on­der zijn ele­gan­te mo­tor­kap, om de be­las­ting­toe­slag in het ver­re Oos­ten te be­per­ken. Maar schaadt dat zijn re­pu­ta­tie niet? Is het met vier ci­lin­ders min­der nog steeds een waar­di­ge As­ton Mar­tin?

Als je ’AMG’ zegt, moet dat ech­ter wel goed zit­ten, want in een Mer­ce­des staat zo’n acht­ci­lin­der ga­rant voor se­ri­eu­ze kracht. Het mo­tor­ty­pe­plaat­je, dat nor­maal de hand­te­ke­ning van AMG toont, is dan wel dis­creet in­ge­wis­seld voor een plaat­je dat ver­meldt dat de­ze V8 voor As­ton Mar­tin een fi­na­le in­spec­tie heeft ge­kre­gen van me­de­wer­ker X, maar toch.

De­ze V8 heeft met 510 pk en 675 Nm nog al­tijd bij­na vijf keer meer kracht te bie­den dan een mo­da­le Golf. En dat hij iets min­der sterk is dan As­tons ei­gen V12 heeft ook voor­de­len, want hij is lich­ter van ge­wicht en dat maakt de au­to iets dy­na­mi­scher om te rij­den. Het stuur­ge­drag is echt iets ver­an­derd, want met de­ze V8 re­a­geert hij scher­per. Met dank aan een ge­wij­zig­de be­stu­ring die min­der sterk be­krach­tigd is, meer feed­back geeft en di­rec­ter aan­voelt.

Dat ge­voel dank je voor­al ook aan het ge­wij­zig­de on­der­stel, met stij­ve­re bus­sen in de wiel­op­han­gin­gen en ach­ter een ex­tra ver­bin­ding in de mul­ti­l­ink ach­ter­as­con­struc­tie. In com­bi­na­tie met dik­ke­re sta­bi­li­sa­to­ren voor en ach­ter moet dat voor een di­rec­te­re res­pons zor­gen. Dat neemt niet weg dat de­ze As­ton Mar­tin DB11 V8 nog die­zelf­de bloed­mooie he­ren­cou­pé blijft en die is ge­maakt om snel mee te zijn zon­der echt haast te heb­ben, want dat hoort niet bij zijn li­fe­sty­le.

’Acht­pit­ter van AMG on­der de kap’

FOTO’S AS­TON MAR­TIN

De ele­gan­te lij­nen van de DB11 zijn on­o­ver­trof­fen. Bre­de ach­ter­kant met dun­ne licht­clus­ters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.