GEHUICHEL OM JE­RU­ZA­LEM

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

Zijlstra zingt mee in het jam­mer­koor

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent kon­dig­de aan de VS-am­bas­sa­de van Tel Aviv naar de éch­te hoofd­stad van Is­ra­ël te ver­hui­zen: naar Je­ru­za­lem. Voor­spel­ba­re hei­bel brak uit. De mos­lim­we­reld is weer woe­dend, er dreigt ge­weld; het zal eens an­ders zijn als een we­reld­lei­der de Jood­se staat een gunst ver­leent. De Wes­ter­se we­reld re­a­geert met ver­plich­te man­tra’s over di­plo­ma­tie. De er­ken­ning van Je­ru­za­lem als hoofd­stad zou de vre­des­on­der­han­de­lin­gen tor­pe­de­ren, als­me­de de twee­sta­ten-op­los­sing. Trump zou een bom in het Mid­den-Oos­ten gooi­en, een lont aan­ste­ken in een kruit­vat, de VS dis­kwa­li­fi­ce­ren als on­der­han­de­laar, en hier komt ie, schraal af­ste­kend bij de­ze pa­nie­kre­to­riek: hij zou sym­bool­po­li­tiek be­drij­ven. Hoe je al­leen door sym­bool­po­li­tiek, mach­te­lo­ze po­li­tiek dus, het Mid­denOos­ten als­nog kunt la­ten ont­plof­fen, is mij een raad­sel.

Zul­ke te­gen­stel­lin­gen to­nen aan hoe ver­ward door­gaans over Is­ra­ël en het Mid­den-Oos­ten wordt ge­praat, ook op re­ge­rings­ni­veau, ook bij de Ver­e­nig­de Na­ties. War­taal waar­in fei­ten door fic­tie zijn ver­van­gen, re­a­lis­me door kans­loos wens­den­ken. Ook hier zie je een merk­waar­di­ge dy­na­miek: hoe ra­bi­a­ter en schaam­te­lo­zer de Jo­den­haat in de sa­men­le­ving, hoe va­ger de po­li­tie­ke taal over Is­ra­ël en hoe ten­den­ti­eu­zer de me­dia. Als­of de meest zwak­zin­ni­ge ver­ha­len over Is­ra­ël het den­ken over dit land be­ïn­vloe­den.

Loop maar een mid­del­ba­re school met een meer­der­heid aan is­la­mi­ti­sche leer­lin­gen bin­nen en noem Is­ra­ël. Ge­re­de kans dat di­rect de het­ze-re­to­riek van Hez­bol­lah-em­ployé Abou Jah­jah over de ’zi­o­nis­ti­sche en­ti­teit’ weer­klinkt, ge­lar­deerd met hor­ror­sprook­jes over Jo­den die ’een ho­lo­caust’ op Ara­bie­ren ple­gen. Tien te­gen één dat de jon­ge haat­spui­ers de re­gio waar ze over ba­ze­len niet op de kaart kun­nen aan­wij­zen. Hier faalt het on­der­wijs en de sa­men­le­ving. Haat­pre­ken via de scho­tel­an­ten­nes doen hun werk. Door die im­port van con­flict­reto­riek en an­ti­se­mi­tis­me zien de­ze op­ge­fok­te half­was­se­nen zich­zelf als Pa­les­tij­nen, wánt ze zijn ook slacht­of­fer – van Ne­der­land. Er zijn al­tijd po­li­ti­ci die een wil­lig oor bie­den aan zul­ke ach­ter­lijk­heid. De angst is groot.

Angst om de Ara­bi­sche we­reld voor het hoofd te sto­ten blijkt ook uit de re­ac­tie op Trumps ver­huis­maat­re­gel van on­ze mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Zijlstra: ’Ne­der­land vindt dat on­ver­stan­dig en con­tra­pro­duc­tief. Voor ons blijft de twee-sta­te­n­op­los­sing het uit­gangs­punt.’ Je rein­ste kop in het zand-po­li­tiek. Eerst dat oor­deel ’on­ver­stan­dig.’ Zou Hal­be Zijlstra dat ook over Barack Oba­ma heb­ben ge­zegd, die al in 2008, kort na­dat hij pre­si­dents­kan­di­daat werd, pu­blie­ke­lijk zei: ’Je­ru­za­lem is de hoofd­stad van Is­ra­ël en moet on­ver­deeld blij­ven’? Vast niet. Dan: ’con­tra­pro­duc­tief.’ Dat ver­wijst naar het vre­des­pro­ces. Zijlstra zingt mee in het schijn­hei­li­ge jam­mer­koor van Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci die tij­dens hun Is­ra­ël­rei­zen ui­ter­aard al­leen wil­len spee­chen in de Knes­set, hart­je Je­ru­za­lem, maar een­maal thuis die plaats niet als hoofd­stad wil­len er­ken­nen.

Me­mo voor Zijlstra: het vre­des­pro­ces is zo goed als dood. Zelfs ten tij­de van de veel­be­lo­ven­de Oslo-ak­koor­den was er nau­we­lijks kans. Met dank aan de meest on­ver­zoen­lij­ke Pa­les­tij­nen, ge­steund door de rest van de Ara­bi­sche we­reld. Er is al­tijd een smoes om op het laat­ste mo­ment geen hand­te­ke­ning te zet­ten voor land en vre­de. De wa­re oor­zaak heet: an­ti­se­mi­tis­me. El­ke aan­lei­ding zal wor­den aan­ge­gre­pen om vre­de met ’de jood­se vij­and’ te tor­pe­de­ren. Dan is het weer het recht op te­rug­keer van mil­joe­nen Pa­les­tij­nen die ge­ne­ra­tie­lang van de Ver­e­nig­de Na­ties de sta­tus van vluch­te­lin­gen krij­gen, dan weer de to­ta­le claim op Je­ru­za­lem. Vre­de is niet de be­doe­ling. Niet zo­lang het nar­ra­tief do­mi­neert dat er ooit een Pa­les­tijn­se staat be­stond die Is­ra­ël in­pik­te en vol­le­dig moet te­rug­ge­ven, de zo­ge­naam­de ’be­vrij­ding’. Ge­ma­tig­de Pa­les­tij­nen die wil­len on­der­han­de­len zul­len hier­door al­tijd het on­der­spit del­ven.

Dat de twee­sta­ten-op­los­sing ’het uit­gangs­punt blijft’, be­hoort Zijlstra niet Trump in te pe­pe­ren. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent laat geen ver­war­ring be­staan over de wen­se­lijk­heid van die op­los­sing. Trumps op­mer­king dat het niet-er­ken­nen van Je­ru­za­lem als hoofd­stad de on­der­han­de­lin­gen geen zier heeft ge­hol­pen, toont pre­cies de im­pas­se, het chan­ta­ge-ele­ment en het ho­ge il­lu­sie­ge­hal­te in de Mid­denOos­ten­pro­ble­ma­tiek. Het is de Gor­di­aan­se knoop die Wes­ter­se we­reld­lei­ders niet kun­nen ont­war­ren. Niet om­dat ze ’con­tra­pro­duc­tief ’ han­de­len, maar om­dat hun stra­te­gie­ën het al­tijd af­leg­gen te­gen tri­ba­le haat.

In Ne­der­land toont de Chris­ten Unie gro­te klas­se in haar stre­ven Je­ru­za­lem als hoofd­stad te er­ken­nen, door de Ne­der­land­se am­bas­sa­de, ooit on­der Ara­bi­sche druk ver­huisd, daar weer te ves­ti­gen. Jo­ël Voor­de­wind spreekt over de hui­di­ge si­tu­a­tie als een schijn­ver­to­ning. Juist ge­ko­zen woor­den. De waar­heid ken­nen, maar er niet naar wil­len han­de­len: zo ver­ziek je in­ter­na­ti­o­na­le be­trek­kin­gen en de po­si­tie van Is­ra­ël in de we­reld. Dát is pas con­tra­pro­duc­tief, Hal­be.

De­ze Ne­der­land­se schof­fe­ring van Is­ra­ël heeft niets met no­be­le di­plo­ma­tie­ke in­ten­ties te ma­ken, maar toont hoe ef­fec­tief de vrees voor de Ara­bi­sche we­reld de Mid­den-Oos­ten­po­li­tiek gij­zelt. Dit wordt in Ne­der­land toe­ge­dekt door Hal­bes mum­bojum­bo; hij rept van ’een goed ein­de’ en ’par­tij­en die te­ge­lij­ker­tijd moe­ten be­we­gen’. Als­of hij het over het op­los­sen van een ver­keers­op­stop­ping heeft. Dit be­droe­ven­de ni­veau blijft over als aan prin­ci­pes geen waar­de meer toe­ge­kend wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.