Fi­le­scha­de naar re­cord

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - door Alexan­der Bak­ker en Gijs­bert Ter­maat

ZOETERMEER • De eco­no­mi­sche scha­de door ver­tra­gin­gen in het vracht­ver­keer steeg vo­rig jaar met ruim €100 mil­joen tot een re­cord­hoog­te van zo’n €1,2 mil­jard. Om het tij te ke­ren is meer as­falt no­dig.

Dat blijkt uit on­der­zoek van TNO in op­dracht van Trans­port en Lo­gis­tiek Ne­der­land (TLN) naar de ge­vol­gen van fi­les voor de Ne­der­land­se eco­no­mie. De cij­fers wor­den van­daag ge­pre­sen­teerd.

,,Het zijn ver­ont­rus­ten­de re­sul­ta­ten en we vra­gen het ka­bi­net met klem om de aan­pak van gro­te knel­pun­ten op het we­gen­net voor het vracht­ver­keer in snel­trein­vaart door te zet­ten”, zegt TLN-voor­zit­ter Arthur van Dijk.

,,Op een aan­tal tra­jec­ten is meer as­falt echt nood­za­ke­lijk, ter­wijl we ook wil­len dat nieu­we we­gen in het in­ves­te­rings­pro­gram­ma van het Rijk - het MIRT - wor­den op­ge­no­men. En­ke­le voor­beel­den hier­van zijn de knel­pun­ten Bar­ne­veldApel­doorn op de A1 en Ever­din­genDeil langs de A2, waar de fi­le­pro­ble­men steeds gro­ter gaan wor­den”, stelt Van Dijk.

Naar ver­wach­ting komt het mi­nis­te­rie van In­fra­struc­tuur van­daag naar bui­ten met een lijst van nieu­we in­ves­te­rin­gen. Aan­staan­de maan­dag is er een de­bat over met de Twee­de Ka­mer.

In de zo­ge­noem­de Eco­no­mi­sche Weg­wij­zer is ook be­cij­ferd wat de duur­ste fi­les voor be­drij­ven in ons land zijn. Van Dijk: ,,Fi­les ver­oor­za­ken niet al­leen er­ger­nis, maar ook gro­te fi­nan­ci­ë­le scha­de voor de he­le lo­gis­tie­ke ke­ten. Door ver­tra­gin­gen lig­gen spul­len bij­voor­beeld te laat in de win­kel of ko­men met ver­tra­ging in an­de­re fa­brie­ken aan, wat het pro­duc­tie­pro­ces flink in de war brengt.”

De groot­ste eco­no­mi­sche scha­de in 2016 vond plaats op de A4 tus­sen Bur­ger­veen en het Prins Claus­plein: €19,3 mil­joen. Dat is bij­na €10 mil­joen meer dan het jaar er­voor. An­de­re rou­tes met een ster­ke stij­ging zijn de A12 tus­sen de knoop­pun­ten Gou­we en Ou­den­rijn, Wa­ter­berg en Oud Dijk en de A58 tus­sen De Baars en Ba­ta­dorp.

De Twee­de Ka­mer zit het ka­bi­net ach­ter de broek. De­ze week stem­de een meer­der­heid voor een PVV-voor­stel om zo­veel mo­ge­lijk spits­stro­ken om te bou­wen tot nor­ma­le rij­ba­nen.

In­ves­te­ren

VVD-Ka­mer­lid Dijkstra is ge­schokt door de cij­fers uit het on­der­zoek. Hij vindt dat het ka­bi­net moet kij­ken naar de knel­pun­ten: „As­falt er­bij plak­ken en voor­al in­ves­te­ren in gro­te­re pro­jec­ten waar de nood het hoogst is.”

De li­be­raal noemt de ex­tra in­ves­te­ring van twee mil­jard eu­ro door het nieu­we ka­bi­net „een mooie eer­ste stap”. Cri­ti­ci vin­den het be­drag veel te laag. Ge­meen­ten waar­schu­wen voor nog meer fi­le­leed rond de ste­den. Evo­fe­nedex, be­lan­gen­be­har­ti­ger van han­dels­be­drij­ven, be­na­drukt dat van de twee mil­jard slechts de helft naar we­gen gaat. De on­der­ne­mers­club wijst er fijn­tjes op dat na ja­ren van be­zui­ni­gen een groot deel van het geld no­dig is om de hui­di­ge we­gen en brug­gen te on­der­hou­den. „Dus er moet geld bij, dat kan niet an­ders.”

Ge­ste­gen tot 1,2 mil­jard eu­ro

BRON: TRANS­PORT EN LO­GIS­TIEK NE­DER­LAND FOTO: ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.