CPB: lan­ger wer­ken voor ie­der­een haal­baar ma­ken

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - Van on­ze par­le­men­tai­re re­dac­tie

DEN HAAG • Het Cen­traal Plan­bu­reau roept het ka­bi­net op om na te den­ken over mo­ge­lijk­he­den om lan­ger door­wer­ken voor ie­der­een haal­baar te ma­ken.

Het ad­vies­or­gaan vindt het nood­za­ke­lijk dat wer­ken­den zich er be­ter be­wust van wor­den dat ze lan­ger moe­ten door­wer­ken, nu de AOW-leef­tijd stijgt. De over­heid kan daar­bij hel­pen door meer in­zicht te ge­ven in de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie en door (her)op­lei­ding en een ge­zon­de le­vens­stijl te sti­mu­le­ren.

Kop­pe­ling

Dat schrijft het plan­bu­reau in een rap­port. Ook zou er op­nieuw ge­ke­ken moe­ten wor­den naar de kop­pe­ling van de AOW-leef­tijd aan de le­vens­ver­wach­ting, hoe­wel dit de schat­kist al snel heel veel geld kost.

Flex-AOW

Deel­tijd-AOW of flex-AOW zet­ten vol­gens de re­ken­mees­ters ech­ter wei­nig zo­den aan de dijk om­dat dit juist voor men­sen met wei­nig aanvullend pen­si­oen on­haal­baar is. Ook uit­zon­de­rin­gen ma­ken voor zwa­re be­roe­pen vin­den ze geen goed idee, om­dat daar­mee de prik­kel voor ge­zond wer­ken wordt ver­min­derd.

Het CPB vindt het nog wel een re­ë­le zorg dat de hui­di­ge ge­ne­ra­tie ou­de­ren zich min­der goed heeft kun­nen voor­be­rei­den op de stij­ging van de AOW-leef­tijd. Dat pakt in de prak­tijk voor­al na­de­lig uit voor la­ger op­ge­lei­den en men­sen met een laag in­ko­men, om­dat ze min­der vaak een goe­de ge­zond­heid en goe­de ar­beids­markt­po­si­tie heb­ben en min­der fi­nan­cie­le mid­de­len tot hun be­schik­king heb­ben.

FOTO ANP

Het CPB be­seft dat de hui­di­ge ge­ne­ra­tie ou­de­ren zich min­der goed heeft kun­nen voor­be­rei­den op de stij­ging van de AOWleef­tijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.