KRI­TIEK OP NIEUW SPOORBOEKJE

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - door Paul El­de­ring

UTRECHT • Hoe­wel in de nieu­we dienst­re­ge­ling van NS van­af ko­mend week­ein­de da­ge­lijks een fors aan­tal trei­nen meer wordt in­ge­zet, is rei­zi­gers­ver­e­ni­ging Rover niet te­vre­den. De uit­gangs­pun­ten zijn vol­gens Rover ver­keerd en het spoorboekje moet he­le­maal her­zien. „Stop­trei­nen moe­ten het klop­pend hart zijn in plaats van in­ter­ci­ty’s. Fo­ren­sen rond gro­te ste­den wor­den de du­pe van snel­le lan­ge af­stands­rit­ten, waar ze niks aan heb­ben”, mop­pert voor­zit­ter Ar­ri­ën Kruyt van Rover in re­ac­tie op de NS-dienst­re­ge­ling 2018. „Nog de­ze maand stap­pen we naar het mi­nis­te­rie van In­fra­struc­tuur om op de toe­ne­men­de te­kort­ko­min­gen van NS te wij­zen”, al­dus Kruyt. Ook de ’tien­mi­nu­ten­in­ter­ci­ty’ op de lijn Am­ster­damUtrecht-Den Bosch-Eind­ho­ven gaat vol­gens hem ten kos­te van het gros van de rei­zi­gers, die af­han­ke­lijk zijn van af­stan­den tot 40 km. „De aan­slui­tin­gen wor­den voor hen slech­ter”, meent Kruyt. Vol­gens NS is er geen spra­ke van dat aan in­ter­ci­ty’s een gro­ter be­lang wordt ge­hecht dan stop­trei­nen. „Ze zijn ons even lief. Dat blijkt juist wel uit de nieu­we dienst­re­ge­ling, waar­in we 130 ex­tra trei­nen per werk­dag in­zet­ten, waar­van 80 sprin­ters”, zei de woord­voer­der gis­ter­avond. De rei­zi­gers­ver­e­ni­gin­gen on­der­schat­ten vol­gens hem de com­plexi­teit van zo’n dienst­re­ge­ling. „Al­le rit­ten zijn ver­bon­den. Wij stel­len daar­bij het be­lang van on­ze 1,2 mil­joen da­ge­lijk­se rei­zi­gers voor­op. Die wil­len op de bes­te, snel­ste en goed­koop­ste ma­nier van A naar B rei­zen.” De be­perk­te prak­tijk­proef met de al­ler­eer­ste tien­mi­nu­ten­in­ter­ci­ty af­ge­lo­pen we­ken is vol­gens hem ge­slaagd. „Maar nu komt het er el­ke dag op aan. Er zijn 20% meer zit­plaat­sen op dit tra­ject, maar snel­ler in- en uit­stap­pen is ver­eist, an­ders kun­nen gauw ver­tra­gin­gen ont­staan.” Vol­gens NS gaat de dienst­re­ge­ling 2018 er voor de mees­te men­sen op voor­uit. „He­laas kun­nen reis­tij­den in di­ver­se re­gio’s soms ook tot 20 mi­nu­ten lan­ger wor­den. We kun­nen het nu een­maal niet voor ie­der­een ver­be­te­ren.” NS be­ves­tigt dat ’da­mes en he­ren’ in 2018 wordt ver­van­gen door ’bes­te rei­zi­gers’, op sta­ti­ons en in de trei­nen. „De om­roep­sys­te­men wor­den in fa­sen aan­ge­past, maar het blijft ook wel men­sen­werk. Con­duc­teurs zijn geen ro­bots”, al­dus de zegs­man.

FOTO ANP

De proef met de in­ter­ci­ty die om de tien mi­nu­ten ver­trekt is een suc­ces en krijgt een ver­volg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.