’SLECHT EN ON­DES­KUN­DIG’

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

SCHIPHOL Aan de ar­res­ta­tie van Ju­lio Poch in Span­je en zijn uit­le­ve­ring aan Ar­gen­ti­nië lag „slecht, on­des­kun­dig en on­pro­fes­si­o­neel on­der­zoek” van Ne­der­land ten grond­slag. Dat zegt ad­vo­caat GeertJan Knoops. Als voor­beeld noemt Knoops de kwes­tie van de vlie­gers­log­boe­ken. Op de dag dat Poch in Va­len­cia werd ge­ar­res­teerd, deed de re­cher­che in Ne­der­land huis­zoe­king in zijn wo­ning in Zuid­scher­mer. Daar was door Span­je noch Ar­gen­ti­nië om ge­vraagd, zegt Knoops. De over­heid wei­ger­de ver­vol­gens lang­du­rig om de in be­slag ge­no­men log­boe­ken aan de ver­de­di­ging te ge­ven, „om­dat die niet zou­den bij­dra­gen aan het be­wijs van zijn on­schuld.” Het is vol­gens Knoops een van de ve­le voor­beel­den van ac­tie­ve be­moei­e­nis van de Staat. De log­boe­ken ble­ken la­ter een be­lang­rijk be­wijs voor zijn on­schuld te zijn, maar toen was het al te laat om uit­le­ve­ring te voor­ko­men. Vol­gens Knoops stelt Ne­der­land ten on­rech­te dat het ver­plicht was om de vlucht­ge­ge­vens van Poch door te ge­ven, waar­door zijn uit­le­ve­ring mo­ge­lijk werd. „Die stel­ling vindt geen steun in in­ter­na­ti­o­naal recht.” Vol­gens Knoops be­ra­den Poch en zijn ad­vo­ca­ten zich op een pro­ce­du­re te­gen de Staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.